W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Urodzenia/małżeństwa/zgony

Odpis aktu stanu cywilnego

Odpis uzyska każda osoba, której akt dotyczy, oraz m.in.:

- jej małżonek,

- zstępni, wstępni, rodzeństwo,

- przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,

- osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu).

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Materiały

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
wniosek​_o​_odpis​_aktu​_stanu​_cywilnego.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

3. Dokument stwierdzający uprawnienie do otrzymania odpisu (dokument, który potwierdzi interes prawny jeśli odpis dotyczący osoby z dalszej rodziny lub osoby spoza rodziny).

4. Prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej (w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny).

5. Oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

Opłaty

1. 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego.

2. 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

3. 17 zł - opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wyłączenia i zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście lub listownie:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Przez internet:

Wniosek można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_stanie​_cywilnym.pdf 0.22MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

3. Oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania – zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

Opłaty

38 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Przez internet:

Wniosek można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Kontakt

Zawarcie związku małżeńskiego

Wniosek

Sprawa może być załatwiona wyłącznie osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości - do wglądu.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

3. Jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.

Terminy ślubów

Styczeń - 13 i 27

Luty - 17 i 24

Marzec - 9 i 23

Kwiecień - 6 i 27

Maj - 11 i 25

Czerwiec - 8, 22 i 29

Lipiec - 6,13 i 20

Sierpień - 3,10 i 24

Wrzesień - 7 i 21

Październik - 12 i 26

Listopad - 16 i 23

Grudzień - 7 i 21

Opłaty

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Numer konta bankowego

Dla związków małżeńskich zawieranych na terenie właściwości Urzędu Stanu Cywilnego w Chełmie:

Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Kontakt

82 564 04 93, 82 564 02 82

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wniosek

Sprawę załatwi matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Można zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od daty urodzenia dziecka / wystawienia karty urodzenia.

W przypadku konieczności uznania ojcostwa, jeśli ojciec dziecka nie jest mężem matki dziecka, powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa (może to zrobić tylko osobiście przed kierownikiem USC). Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:

- kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,

- konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,

- sądem.

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty złożenia przez ojca oświadczenia.

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Przez internet:

Wniosek można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Kontakt

82 564 05 21

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC, a za granicą – w polskim konsulacie, przed konsulem.

Materiały

Powrót do nazwiska noszonego przez zawarciem związku małżeńskiego
wniosek​_powrot​_do​_nazwiska​_noszonego​_przed​_zawarciem​_związku​_malzenskiego.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

3. W przypadku składania oświadczenia przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie.

4. Kierownik USC lub konsul poinformuje, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Opłaty

11 zł - opłata skarbowa.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Kontakt

82 564 04 93, 82 564 02 82

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/wroc-do-nazwiska-noszonego-przed-slubem

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Materiały

Wniosek o transkrypcje urodzenia
wniosek​_o​_transkrypcje​_urodzenia.pdf 0.06MB
Wniosek o transkrypcje małżeństwa
wniosek​_o​_transkrypcje​_malzenstwa.pdf 0.06MB
Wniosek o transkrypcje zgonu
wniosek​_o​_transkrypcje​_zgonu.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o transkrypcję aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być transkrybowany.

4. Oryginał urzędowego tłumaczenia na język polski zagranicznego odpisu aktu, który ma być transkrybowany,

5. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

6. Oświadczenie o wyborze nazwiska w sytuacji, gdy zagraniczny dokument podlegający transkrypcji nie zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

7. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała wymienione dokumenty) – w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

Opłaty

1. 50 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego).

2. 17 zł - opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Kontakt

82 564 02 82

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_stwierdzajacego​_moznosc​_zawarcia​_malzenstwa​_poza​_granicami.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

3. Zapewnienie (dokument podpisywany osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego).

4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

Opłaty

38 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Kontakt

82 564 02 82

Sprostowanie/uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego

Sprostowania/uzupełnienia dokonuje kierownik USC, który sporządził dany akt stanu cywilnego. Sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

Uzupełnieniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Materiały

Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
wniosek​_o​_sprostowanie​_uzupelnienie​_aktu​_stanu​_cywilnego.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Wniosek o sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

3. Dokument stanowiący podstawę do sprostowania / uzupełnienia określony przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

4. Jeżeli sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma zostać wykonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do wniosku należy załączyć oryginał tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.

5. Jeżeli sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Przez internet:

Wniosek można złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Kontakt

82 564 02 82

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane, - na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Materiały

Wniosek o zmiane nazwiska
wniosek​_o​_zmiane​_nazwiska​_imienia.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.

3. Zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat na zmianę swojego imienia (imion)/nazwiska.

4. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia (imion) / nazwiska małoletniego dziecka.

5. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie).

Opłata

37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Kontakt

82 565 22 56

Zgłoszenie zgonu

Wniosek

Zgłoszenia zgonu dokonuje się osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Zgłoszenia należy dokonać do 3 dni od wystawienia karty zgonu przez lekarza lub do 24 godzin od chwili zgonu – jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej.

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza, który stwierdził zgon.

2. Dowód osobisty zmarłej osoby.

3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon - do wglądu.

Gdzie załatwię sprawę?

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pocztowa 50

22-100 Chełm

Kontakt

82 564 05 21

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

Zezwolenie na przewóz zwłok lub urny z prochami z innego państwa

Materiały

Wniosek - sprowadzenie zwłok
Wniosek​_-​_sprowadzenie​_zwłok.pdf 0.06MB
Oświadczenie - sprowadzenie zwłok
Oświadczenie​_-​_sprowadzenie​_zwłok​_nowy.pdf 0.04MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie osoby uprawnionej do organizowania pogrzebu.

2. Karta zgonu wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Pełnomocnictwo (gdy sprowadzeniem trumny ze zwłokami/urny z prochami, w imieniu rodziny, zajmuje się firma wykonująca takie usługi).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 18

Kontakt

82 565 52 97

{"register":{"columns":[]}}