W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Projekty realizowane ze środków unijnych

Chełmski Łańcuch Kreatywności

Źródło dofinansowania

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Wartość całkowita projektu: 15 134 458,83 PLN

Kwota dofinansowania: 9 866 236,08 PLN

Wkład własny: 5 268 222,75 PLN

Okres realizacji

29.09.2017 r. - 30.04.2021 r.

Cele i zakresy projektu

W ramach Projektu, położony na zboczu, otoczony przez wzniesienia i las amfiteatr, został przebudowany wraz ze  sceną i widownią, a przyległy do niego teren został zagospodarowany na nowo. Obiekt otrzymał nową infrastrukturę techniczną. Zmodernizowany amfiteatr przystosowany został do prowadzenia działalności warsztatowo – szkoleniowej w pracowni designu, ceramicznej i multimedialnej.

Scena służy do organizacji koncertów i prowadzenia imprez związanych z działalnością Chełmskiego Domu Kultury.  Zajęcia prowadzone w pracowniach pozwalają z kolei na budowanie współczesnej tożsamości kulturowej z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości.

Projekt przyczyni się do nowej, atrakcyjnej oferty skierowanej do mieszkańców Chełma.

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej

Źródło dofinansowania

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.1: Tereny inwestycyjne.

Wartość całkowita projektu: 32 631 769,69 PLN

Kwota dofinansowania: 22 575 644,08 PLN

Wkład własny: 10 056 125,61 PLN

Okres realizacji

02.01.2020 r. – 30.04.2021 r.

Cele i zakres projektu

Cel główny projektu to wzrost konkurencyjności gospodarczej Chełma i subregionu.

Cele szczegółowe:

 • kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych

 • utworzenie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych

 • doskonalenie form wsparcia i obsługi inwestorów

 • zapewnienie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej

Budowa Centrum przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej, powstania nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy. Ponadto, nowoczesne specjalizacje przedsiębiorstw pozytywnie wpłyną na strukturę zawodową lokalnej społeczności oraz podniosą poziom życia mieszkańców.

Projekt zakłada budowę dwóch obiektów produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu (sieci wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, teleinformatyczna i deszczowa) o powierzchni 4,28 ha, położonego przy ulicy Ceramicznej. W ramach prac wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe, nowoczesne oświetlenie, pasy zieleni oraz pełna infrastruktura techniczna.

Dzięki Funduszom Europejskim powstanie nowoczesna placówka dla przedsiębiorców, która podniesie konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną miasta oraz całej Lubelszczyzny.

 

Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Nr projektu: RPLU.13.06.00-06-0001/18

Wartość całkowita projektu: 5 728 989,88 PLN

Kwota dofinansowania: 4 489 343,85 PLN

Okres realizacji

01.08.2017 - 31.12.2021 r.

Cele i zakres projektu

Celem głównym projektu jest "Wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Mieście Chełm".

W ramach projektu szkoły i placówki kształcenia zawodowego tj.: Zespół Szkół Technicznych im. Generała Bohusza –Szyszko, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancernej, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa zostaną dostosowane i wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędny do kształcenia zawodowego w inteligentnych specjalizacjach, tj.: mechatronika, elektronika, mechanika samochodowa, mechanika samolotowa, architektura krajobrazu, geodezja, budowlana, spedycja i logistyka, ochrona mienia itp.

Ponadto w ramach projektu, w budynku dydaktycznym Filii Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie przy ul. Granicznej 2 przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową dachu oraz prace poprawiające efektywność energetyczną budynku, jak również wykonano prace remontowe w budynkach dydaktycznych: Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancernej oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Wdrożenie projektu pozwoli zapewnić odpowiednie warunki kształcenia praktycznego zgodne ze standardami rekomendowanymi przez KOWEZiU.

Przedmiotowy projekt tworzy wytyczne dotyczące potrzeb związanych z kształceniem zawodowym. Tworzy nowe warunki kształcenia. Zwiększa potencjał szkolnictwa zawodowego w całych Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym.

Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm

Źródło dofinansowania

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Wartość całkowita projektu: 9 043 099,34 PLN

Kwota dofinansowania: 7 561 174,41 PLN

Okres realizacji

01.09.2020 r. - 01.12.2022 r.

Cele i zakres projektu

Cel główny projektu to zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej.

Cele szczegółowe:

 • poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych,

 • zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej,

 • zapewnienie klientom Urzędu Miasta Chełm i jednostkom podległym dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,

 • wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych.

Projekt dotyczy modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta Chełm oraz jego podległych jednostek. Realizacja przewiduje zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i systemów, abonament na infrastrukturę w chmurze, a także modyfikacje istniejącego systemu obiegu dokumentów UM oraz systemu informatycznego UM.

Urząd zostanie wyposażony w serwery, macierze dyskowe, zestawy komputerowe, urządzenia sieciowe oraz dodatkowo w urządzenia bezpieczeństwa sieciowego. Wprowadzony zostanie system e-Usług umożliwiających realizację spraw urzędowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych poprzez sieć Internet z użyciem wersji przeglądarkowej i mobilnej poprzez Platformę Mieszkańca będącą portalem internetowym łączącym świat zewnętrzny. Wdrożenie systemu e-Usług dostępne będzie dla wszystkich zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców.

Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwi poprawę funkcjonowania Miasta Chełm oraz objętych projektem jednostek organizacyjnych, wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych, usprawnienie obsługi oraz zwiększenie stopnia dostępności obywateli.

Dzięki Funduszom Europejskim powstanie nowoczesna infrastruktura informacyjno-komunikacyjna, która wzmocni stopień cyfryzacji administracji publicznej.

Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnym wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wartość całkowita projektu: 11 799 422,01 PLN

Kwota dofinansowania: 6 576 550,68 PLN

Kwota wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 PLN

Okres realizacji

2017 r. – 31.12.2022 r.

Cele i zakres projektu

Przedmiotem projektu jest budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Bieławin w Chełmie oraz budowę infrastruktury towarzyszącej tj. pojemników podziemnych i półpodziemnych zlokalizowanych na terenie całego miasta.

Celem projektu jest poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Chełm dzięki dostarczeniu rozwiązań w zakresie prawidłowego ich zagospodarowania oraz podniesienie świadomości mieszkańców w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów, ich segregacji i recyklingu poprzez stworzenie do tego odpowiednich warunków. Zakres inwestycji obejmuje także zakup/montaż:

 • mobilnej stacji recyklingu,

 • miejskiego punktu elektrośmieci,

 • stacji wody pitnej,

 • pojemników edukacyjnych na odpady segregowane (placówki oświatowe),

 • ulicznych pojemników na odpady segregowane,

 • pojemników na odchody zwierzęce.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną ponadto działania informacyjno-promocyjne.

 

Fundusze IiS fundusze polska    fundusz s

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Wniosek jest sporządzony zgodnie z Regulaminem Konkursu opublikowanego a stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Nr projektu: POIS.04.01.00-00-0003/16

Wartość całkowita projektu: 152 408 053,28 PLN

Kwota dofinansowania: 122 788 781,10 PLN

Kwota wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 12 716 823,70 PLN

Okres realizacji

2016 r. – 2021 r.

Cele i zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej nr 12 (DK12) w granicach administracyjnych miasta Chełm.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę nawierzchni odcinka miejskiego DK12 w Chełmie obejmującego ulice: Podgórze, Rejowiecką, Aleje Przyjaźni, Rampę Brzeską oraz ul. Wschodnią. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 8,159 km.

Celem projektu jest usprawnienie połączenia w korytarzu Niemcy – Polska – Ukraina (odcinek DK12 będący przedmiotem projektu należy do europejskiej sieci TEN-T) w tym:

 • Poprawa jakości nawierzchni DK12 na odcinku miejskim i dostosowanie do standardu 115 kN/oś,

 • Zmniejszenie ogólnych strat czasu poprzez zwiększenie płynności jazdy i zmniejszenie zjawiska kongestii drogowej,

 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,

 • Zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu (emisja spalin, hałas),

 • Poprawa jakości życia w mieście,

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.    

Zakres inwestycji objął przebudowę DK12 wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami i zatokami autobusowymi z wykonaniem azyli dla pieszych. W zakresie projektu przewidziano także:

 • wykonanie wysp dzielących środkowych segregujących ruchu, wydzielenie lewoskrętów,

 • budowę/przebudowę dróg serwisowych, zjazdów indywidualnych

 • budowę/przebudowę ciągów pieszych,

 • budowę/przebudowę ścieżek rowerowych,

 • budowę/przebudowę oświetlenia,

 • przebudowę systemu odwodnienia,

 • budowę/przebudowę sygnalizacji świetnej

 • wycinkę kolidującej zieleni,

 • budowę pasów zieleni,

 • przebudowę obiektów mostowych,

 • przebudowę zjazdu do stoku narciarskiego i amfiteatru,

 • rekultywację terenów po rozebranych obiektach,

 • wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

fundusze fis   fundusz polska   Fundusze UE

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wartość całkowita projektu: 10 403 187,12 PLN (2 415 694,21 EURO)

Kwota dofinansowania: 9 387 168,41 PLN (2 174 124,79 EURO) tj. 90% kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji

01.06.2019 r. - 28.02.2021 r.

Cele i zakres projektu

Miasto Chełm realizowało projekt w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Łuck na Ukrainie. W ramach projektu przebudowana została ulica Kolejowa w Chełmie, na odcinku od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Przemysłowej, wzdłuż której powstał ciąg pieszo rowerowy.

Dodatkowo, przy Zakładzie Karnym, wybudowany został parking. Koszt całej inwestycji to 6 489 044,35 PLN. Ponadto, zorganizowano panel ekspercki dotyczący transgranicznego bezpieczeństwa komunikacyjnego Chełma i Łucka oraz zlecono druk publikacji trójjęzycznej poświęconej temu zagadnieniu.

Przygotowana została trójjęzyczna publikacja „Transgraniczne bezpieczeństwo komunikacyjne Chełma i Łucka”, ukazująca namacalne efekty realizacji projektu partnerskiego przy 90% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Folder dostępny jest w załączniku poniżej. Wersja papierowa folderu dostępna jest nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Chełm – pok. 23A, oraz w Biurze Informacji Turystycznej.

Partner projektu, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck, przebudował ulicę Rinenską w Łucku (od ulicy Zadovetska do ul. Kuprin) oraz zmodernizował system oświetlenia zewnętrznego wzdłuż dwóch głównych ulic Łucka (Koniakina i Kuprin). Dodatkowo opracowano i wdrożono zautomatyzowany system zarządzania ruchem drogowym.

 

logotym by

Materiały

Folder
folder​_8-1.pdf 3.71MB
Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym

Źródło dofinansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny.

Wartość całkowita projektu: 23 107 770,19 PLN

Kwota dofinansowania: 16 606 611,64 PLN

Kwota wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 000 000,00 PLN

Okres realizacji

18.07.2017 r. - 30.09.2022 r.

Cele i zakres projektu

Projekt realizowany jest w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego, w partnerstwie z Gminą Chełm i Gminą Kamień.

Celem głównym projektu jest ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko w obszarze Miasta Chełm i subregionu poprzez ograniczenie emisji CO2 pojazdów drogowych, stworzenie efektywnego systemu zrównoważonej mobilności, rozwój niezbędnej infrastruktury w zakresie systemu rowerów miejskich, tworzenie nowego systemu transportowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie

Źródło dofinansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wartość całkowita projektu: 16 680 792,92 PLN

Kwota dofinansowania:  10 604 160,46 PLN

Kwota wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 PLN

Okres realizacji

11.09.2019 r. - 30.06.2023 r.

Cele i zakres projektu

Projekt realizowany jest w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego centralnej części miasta Chełm, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych oraz poprawa dostępu do wspólnych przestrzeni.

Projekt obejmuje m.in. przebudowę Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego, remont wejścia do podziemi oraz przebudowę wyjścia z podziemi, zabezpieczenie reliktów piwnic ratusza i kamienicy Węglińskiego oraz przebudowę Parku Miejskiego przy ul. Lubelskiej.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wniosek I

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4, Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość całkowita projektu: 2 869 643,90 PLN

Kwota dofinansowania: 1 410 671,08 PLN

Okres realizacji

31.07.2019 r. – 05.05.2023 r.

Cele i zakres projektu

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców na terenie miasta Chełm poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zadanie polegało na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełm.

W ramach projektu wykonano 193 instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym 26 instalacji kolektorów słonecznych (dwu i trzypanelowych), 4 kotły na biomasę (pellet) oraz 163 instalacje fotowoltaiczne. W grupie instalacji fotowoltaicznych zamontowano:

- 30 instalacji o mocy min 2,1 kW,

- 20 instalacji o mocy min 2,4 kW,

- 38 instalacji o mocy min 3 kW,

- 32 instalacje o mocy min 3,6 kW,

- 43 instalacje o mocy min 3,9 kW.

Zdjęcia (14)

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wniosek II

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4, Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość całkowita projektu: 2 823 260,57 PLN

Kwota dofinansowania: 1 339 282,45 PLN

Okres realizacji

31.07.2019 r. – 05.05.2023 r.

Cele i zakres projektu

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców na terenie miasta Chełm poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii. Zadanie polegało na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełm.

W ramach projektu wykonano 188 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
w tym 28 instalacji kolektorów słonecznych (dwu i trzypanelowych) oraz 160 instalacji fotowoltaicznych. W grupie instalacji fotowoltaicznych zamontowano:

- 23 instalacje o mocy min 2,1 kW,

- 19 instalacji o mocy min 2,4 kW,

- 39 instalacji o mocy min 3 kW,

- 33 instalacje o mocy min 3,6 kW,

- 46 instalacji o mocy min 3,9 kW.

Zdjęcia (14)

Projekt "Zdalna Szkoła"

Źródło dofinansowania

Program grantowy pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość: 106 038,30 PLN

Kwota dofinansowania: 99 890,00 PLN

Okres realizacji

20 kwietnia 2020 r. – 20 października 2020 r.

Cele i zakres projektu

Projekt „Zdalna szkoła" był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość.

Przy wsparciu funduszy unijnych wyposażone w taki sprzęt szkoły udostępniły go potrzebującym uczniom i nauczycielom, umożliwiając w ten sposób realizację podstawy programowej.

Dzięki otrzymanemu wsparciu 14 chełmskich placówek oświatowo – wychowawczych (6 szkól ponadpodstawowych i 8 szkół podstawowych) otrzymało sprzęt komputerowy w postaci laptopów ( 27 sztuk ) i tabletów( 50 szt.).

Polska cyfrowalogotyp rpefrr

Projekt "Zdalna Szkoła +"

Źródło dofinansowania

Program grantowy pn. „ Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość: 124 136,52 PLN

Kwota dofinansowania: 124 950,00 PLN

Okres realizacji

26 czerwca 2020 r. – 26 grudnia 2020 r.

Cele i zakres projektu

W ramach drugiej edycji Programu uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup sprzęt komputerowego w postaci laptopów ( 38 sztuk) i tabletów ( 50 sztuk) Sprzęt nieodpłatnie otrzymało 11 placówek oświatowo- wychowawczych ( w tym 6 podstawowych i 5 ponadpodstawowych).

Ogółem wsparciem w postaci sprzętu komputerowego umożliwiającego uczestnictwo w kształceniu zdalnym objęto 17 nauczycieli oraz 83 uczniów, w tym 60 uczniów z rodzin wielodzietnych.

Polska cyfrowalogotyp rpefrr

Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu

Źródło dofinansowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość całkowita projektu: 3 870 905,38 zł

Kwota dofinansowania RPO: 2 120 687,00 zł

Kwota dofinansowania RFIL: 500 000,00 zł

Budżet państwa: 249 492,63 zł

Wkład własny: 1 000 725,75 zł

 

Okres realizacji

2019-2023

Cele i zakres projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępności oraz ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości oferty Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz wzrostu atrakcyjności społecznej i kulturowej Chełma. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teren wokół budynku został kompleksowo zagospodarowany, roboty były prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytków. Zakres prac obejmował remont i modernizację budynku i związanych z nim elementów, tj.:

 • wymianę stolarki okiennej, zabezpieczeń antywłamaniowych, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania,
 • remont murów wewnętrznych i zewnętrznych, węzła sanitarnego, podłóg, schodów wejściowych na chór, balustrady, ogrodzenia,
 • przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, monitoringu, instalacji odgromowej, nowego odwodnienia terenu wokół budynku, utwardzenia terenu,
 • wyposażenie budynku w elektromechaniczny depozytor kluczy, "Infokiosk", oczyszczacze powietrza, sprzęty multimedialne, fortepian koncertowy ze specjalnym stołkiem oraz 100 sztuk krzeseł,
 • przystosowanie istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru do łączności z Komendą PSP w Chełmie.

 

funduszrplubelskieue

Ekonomy i praca to się opłaca

Źródło dofinansowania

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Całkowita wartość projektu: 2 839 854,85 PLN

Kwota dofinansowania: 2 413 876,62 PLN

Okres realizacji

1 września  2020 r. do 30 września 2023 r.

Cel projektu

Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów – grupy docelowej tj. 600 uczniów (336K i 264M) uczęszczających do technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Andersa w Chełmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu – grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadrę nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie.

Najlepsi bo profesjonalni

Źródło dofinansowania

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 3 012 633,63 PLN

Kwota dofinansowania: 2 711 370,98 PLN

Okres realizacji

1 września  2020 r. do 30 września 2023 r.

Cel projektu

Wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkól Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje / kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzrost kompetencji ICT 30 Nauczycieli zatrudnionych w ZSGiH.

Nazwa „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka”

Źródło dofinansowania

Projekt grantowy finansowany ze środków EFS w ramach programu PO WER IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, realizowany przez trzy chełmskie szkoły podstawowe: Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, Szkołę Podstawową nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 349 900,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 349 900,00  PLN

Okres realizacji

1 kwietnia  2022 r. do 30 września 2023 r.

Cel projektu

Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) poprzez poprawę dostępności szkół podstawowych, w tym eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

Z Budowlanką po Europie – IV edycja

Źródło dofinansowania

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych  w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 258 081,55 PLN

Kwota dofinansowania: 258 081,55  PLN

Okres realizacji

1 czerwca 2022 r. do 31.08.2023 r.

Cel projektu

Jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, podniesienie zainteresowania kształceniem zawodowym wśród młodzieży, podniesienie motywacji życiowej wśród uczniów, wzrost świadomości kulturowej, poprawa umiejętności językowych i świadomości europejskiej, wzrost poziomu kompetencji nauczycieli w zarządzaniu i realizacji praktyk zagranicznych.

e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Źródło dofinansowania

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Całkowita wartość projektu to 189 000 000 zł, z czego 111 223 200 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej, a 58 150 324,91 zł ze środków Budżetu Państwa.  Realizacja projektu „e-Geodezja II” potrwa do 2027 r. 

Wartość projektu dla Miasta Chełm to: 2 797 200,00 zł dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej 1 646 103,36 zł, ze środków Budżetu Państwa 860 624,81 zł wkład własny 290 471,83 zł.

Okres realizacji

Od 2024 do 2027.

Cele i zakres projektu

Działania w ramach planowanego przedsięwzięcia na terenie Miasta Chełm obejmują opracowanie baz BDOT500, GESUT i modernizację bazy danych EGiB (modernizacja ewidencji gruntów i budynków) oraz uruchomienia następujących e-usług:

 1. Zgłoszenie zmian danych podmiotowych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów rentowych,
 3. Wniesienie opłaty skarbowej,
 4. Wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 5. Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w trybie art. 12  ustawy o IIP w związku z art. 21 ustawy PGiK,
 6. Rozbudowa e-usług komorniczych o składanie wniosków o wypis z bazy EGiB wraz z płatnością elektroniczną,
 7. Przeglądanie aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych,
 8. Przesyłanie dużych plików łączem szyfrowanym.

Projekt pozwoli znacząco zwiększyć zakres świadczonych e-usług z dziedziny geodezji i kartografii, z których z powodzeniem będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne.

 

 funduszeflagaDofinansowane przez UEDofinansowane

Cyberbezpieczny samorząd

Źródło dofinansowania

W maju 2024 r. przez Miasto Chełm została podpisana umowa grantowa o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1299/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”. Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02- CS.01-001/23.

W ramach projektu Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie w obszarze organizacyjnym, kompetencyjnym, technicznym oraz w zakresie usług doradczych.

Całkowita wartość projektu: 1 045 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 799 000,27 zł

Wkład własny ogółem: 246 499,73 zł

Okres realizacji

06.05.2024 r. – 30.06.2024 r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu.

Więcej informacji nt. programu „Cyberbezpiecznego Samorządu” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Aktualna wersja plakatu

{"register":{"columns":[]}}