W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

STEAM-owa Szkoła 2023/2024

STEAM to edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje naukę (S – Science), technologię (T – Technology), inżynierię (E – Engineering), sztukę (A – Art) i matematykę (M – Mathematics) do ukierunkowania uczniów na poszukiwania, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów.

Grafika Steamowa Szkoła 2023-2024

Cel główny

Promowanie edukacji STEAM-owej w szkołach, jako metody kształcenia uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.

Cele szczegółowe

 1. Przygotowanie nauczycieli do realizacji STEAM-owych zajęć i projektów edukacyjnych.
 2. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności:
 • projektowania STEAM-owych zajęć;
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • praktycznej realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • dokonywania ewaluacji realizowanych projektów edukacyjnych.

Ogólny schemat realizacji projektu

Szkolenie w ramach projektu obejmuje 32 godziny dydaktyczne, w tym: 

 • 16 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych: 3 spotkania w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; 
 • 16 godzin dydaktycznych zajęć prowadzonych w formie zdalnej w aplikacji Microsoft Teams Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: spotkanie informacyjne, warsztat online oraz konsultacje wspomagające uczestników szkolenia w projektowaniu własnych STEAM-owych projektów. 

Warunkiem ukończenia projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024” jest:

 • aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń wspierających nauczycieli w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • opracowanie zgodnie z przekazanym szablonem i przesłanie kierownikowi projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024” założeń autorskiego STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 •  zrealizowanie z uczniami w szkole STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • zorganizowanie szkolnej prezentacji efektów projektu zrealizowanego z uczniami;
 • przygotowanie i przekazanie kierownikowi projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024” filmowej relacji ze szkolnej prezentacji STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • udział w spotkaniu podsumowującym projekt „STEAM-owa szkoła 2023/2024”;
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Tematyka

Treści kształcenia w ramach projektu zostały dobrane w taki sposób, aby nauczyciel uczestniczący w projekcie nabył umiejętność opracowania założeń STEAM-owego projektu edukacyjnego oraz realizacji STEAM-owych zajęć w bieżącej pracy z uczniami. 

Treści szkolenia obejmują

Moduł 1 - Spotkanie informacyjne
 • Założenia projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024”. 
 • Kompetencje przyszłości.
Moduł 2 - STEAM w teorii
 • STEAM jako sposób kształcenia.
 • Rola metody naukowej w projektach STEAM.
 • Zalety STEAM-owej edukacji.
 •  Jak uczyć STEAM-owo?
 • Etapy realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych.
 • Wybrane metody i techniki nauczania wspierające STEAM-ową edukację.
Moduł 3 - STEAM w praktyce
 • Analiza przykładowych scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych.
 • Obudowa teoretyczna STEAM-owego projektu edukacyjnego.
 • Praktyczne STEAM-owe ćwiczenia.
Moduł 4 - STEAM w praktyce z nowymi technologiami
 • Nowoczesne technologie w edukacji STEAM-owej.
 • Praktyczne STEAM-owe ćwiczenia.
Moduł 5 - Sposoby ewaluacji i prezentacji STEAM-owych projektów edukacyjnych
 • Przykłady narzędzi ewaluacyjnych wykorzystywanych w STEAM-owych projektach edukacyjnych.
 • Sposoby prezentacji efektów realizacji projektu.
 • Przygotowanie uczniów do prezentacji projektu.
 • Sposoby opracowania opisu dobrej praktyki.
Moduł 6 - Projektowanie STEAM-owych zajęć – opracowanie założeń STEAM-owych projektów

Opracowanie założeń własnych STEAM-owych projektów edukacyjnych.

 

Czas trwania

Projekt „STEAM-owa szkoła 2023/2024” będzie realizowany od września 2023 r. do kwietnia 2024 r. Szkolenie w ramach projektu będzie realizowane od września 2023 r. do grudnia 2023 r. 

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu

Etap realizacji projektu

Termin

Cykl szkoleń nauczycieli

Moduł 1.

Założenia projektu „STEAM-owa Szkoła 2023/2024

spotkanie online

20.09.2023

17.00–18.30

Moduł 2.

STEAM w teorii

zajęcia stacjonarne

11.10.2023

16.00–19.00

Moduł 3.

STEAM w praktyce

21.10.2023

9.00–14.15

Moduł 4.

STEAM w praktyce z nowymi technologiami

18.11.2023

9.00–14.15

Moduł 5.

Sposoby ewaluacji i prezentacji STEAM-owych projektów

warsztaty online

27.11.2023

17.00–20.00

Moduł 6

Projektowanie STEAM-owych zajęć – opracowanie założeń STEAM-owych projektów

konsultacje online

4–7.12.2023

wg odrębnego terminarza

Opracowywanie założeń autorskich  STEAM-owych projektów edukacyjnych

do 3 grudnia 2023 r.

Termin przekazania założeń autorskiego STEAM-owego projektu edukacyjnego (w wersji edytowalnej - Word)

Przesłać na adres e-mail:  mariola.kosztolowicz@scdn.pl

do 10 grudnia 2023 r.

Rekrutacja uczniów do grupy projektowej.

od 6 grudnia 2023 r.

do 19 marca 2024 r.

Realizacja STEAM-owych projektów edukacyjnych w szkole

Szkolna prezentacja efektów realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych

do 20 marca 2024 r.

Termin przekazania filmowej relacji ze szkolnej prezentacji STEAM-owego projektu.

Dostarczyć na DVD do kierownika projektu.

do 27 marca 2024 r.

Wytypowanie nauczycieli, którzy zaprezentują realizowane pod ich kierunkiem STEAM-owe projekty na spotkaniu podsumowującym realizację projektu. Przekazanie informacji do szkół.

do 15 kwietnia 2024 r.

Spotkanie podsumowujące – prezentacja wybranych projektów realizowanych w szkołach.

24 kwietnia 2024 r.

Przekazanie formularza zgłoszenia dobrej praktyki.

Przesłać na adres e-mail:  mariola.kosztolowicz@scdn.pl

do 10 maja 2024 r.

Grupa docelowa

Projekt „STEAM-owa szkoła 2023/2024” adresowany jest szczególnie do nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, techniki, plastyki, muzyki i informatyki, a także wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o realizację STEAM-owych zajęć lub STEAM-owych projektów edukacyjnych. 

Prowadzący

Kierownik projektu:

mgr Mariola Kosztołowicz - konsultant ŚCDN
e-mail: mariola.kosztolowicz@scdn.pl, tel.  41 362 45 48, w. 126


Konsultanci współodpowiedzialni za realizację projektu:

mgr Ewa Kwiecień - konsultant ŚCDN
e-mail:  ewa.kwiecien@scdn.pl,  tel.  41 362 45 48, w. 141
mgr Małgorzata Grzegorczyk - konsultant ŚCDN
e-mail:  malgorzata.grzegorczyk@scdn.pl, tel.  41 362 45 48, w. 121

Materiały szkoleniowe

 Informacja zostanie podana na pierwszym spotkaniu szkoleniowym.

Metody i narzędzia szkoleniowe

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:

 • wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
 • prezentacja i pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
 • analiza przypadku: analiza przykładowych scenariuszy STEAM-owych zajęć;
 • stacje zadaniowe;
 • dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzących;
 • burza mózgów – bank pomysłów.

Certyfikacja szkolenia

Uczestnicy projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024”, którzy spełnią warunki jego realizacji otrzymają:

 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia „STEAM-owa szkoła 2023/2024”.
 • Certyfikat STEAM-owego Nauczyciela 2023/2024.

Ponadto:

 • Szkoła, której uczestnik lub uczestnicy projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024” spełnią warunki jego realizacji, otrzyma Certyfikat STEAM-owej szkoły 2023/2024.
 • Uczniowie biorący w szkole aktywny udział w realizacji STEAM-owego projektu otrzymają Certyfikat STEAM-owego ucznia 2023/2024.

Dodatkowe informacje

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024” rekrutują w swojej szkole grupę lub grupy uczniów, z którymi będą realizować STEAM-owy projekt edukacyjny.
Szczegóły uczestnictwa uczniów w projekcie zostaną omówione na pierwszym spotkaniu szkoleniowym.

Zakładane efekty realizacji projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024”:

 1. Nauczyciele zostaną przygotowani do realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych oraz prowadzenia STEAM-owych zajęć:
 • zdobędą podstawową wiedzę o STEAM-owej edukacji;
 • nabędą umiejętność projektowania STEAM-owych zajęć i projektów;
 • poznają narzędzia i aplikacje niezbędne w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • doświadczą w praktyce trudów realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych.
 1. Zostaną opracowane założenia autorskich STEAM-owych projektów edukacyjnych, które będą opublikowane jako przykłady dobrych praktyk na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 2. W każdej szkole, z której nauczyciele będą uczestniczyli w projekcie zostanie zrealizowany co najmniej jeden STEAM-owy projekt edukacyjny zakończony szkolną prezentacją efektów jego realizacji.
 3. Zostaną przygotowane filmowe relacje ze szkolnych prezentacji projektów.
 4. Wybrane projekty zostaną przez nauczycieli zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym realizację projektu „STEAM-owa szkoła 2023/2024”.

Rejestracja

Link do rejestracji w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN

Wideo

{"register":{"columns":[]}}