W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Edukacja włączająca

Promujemy równość, różnorodność i integrację we wszystkich obszarach edukacji, tworząc środowisko przyjazne dla każdego ucznia.

Grafika do sekcji Edukacja włączająca

Wideo

Dowiedz się więcej – filmy na YouTube

Edukacja włączająca: współpraca nauczycieli i pedagogów to klucz do sukcesu  O roli pedagoga specjalnego w procesach edukacji włączającej i zadaniach nauczyciela organizującego kształcenie mówi prof. Beata Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ocena funkcjonalna szansą do rozwoju Im wcześniej rozpozna się jakie trudności ma uczeń, tym lepsza będzie jego późniejsza historia edukacyjna – mówi Dr Tomasz Knopik z Instytutu Badań Edukacyjnych

Zasoby edukacyjne

 • Edukacja w zasięgu ręki to portal zawierający aktualne informacje dotyczące działań realizowanych w obszarze edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji. Korzystając z portalu można uzyskać informacje na temat planowanych i realizowanych działań w wyżej wymienionych obszarach.
 • Model Dostępnej Szkoły celem modelu jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach:
  • architektonicznym,
  • technicznym,
  • edukacyjno-społecznym,
  • związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Praca z modelem stanowi proces kilkuetapowy, punktem wyjścia jest zapoznanie się ze strukturą modelu, samocena przy wykorzystaniu  kwestionariusza autodiagnozy lub kwestionariusza audytu znajdujących się w zakładce Materiały pomocnicze, opracowanie planu i wprowadzenie wymaganych zmian.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

 • Tekst ETR i przykłady materiałów do wykorzystania w pracy nauczyciela. Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ang. easy to read and understand, używany skrót: ETR) to sposób opracowania informacji przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub mających problemy z czytaniem i rozumieniem, obejmujący zarówno dobór słów, sposób formułowania zdań, jak i kompozycję tekstu, rodzaj i rozmiar użytej czcionki, użycie odpowiednich ilustracji lub symboli.
 • Jasnopis To autorska aplikacja, która mierzy zrozumiałość tekstu napisanego w języku polskim. Analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności (1 – teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich; 7 – teksty najtrudniejsze). Działanie programu oparte jest na wynikach badań psycholingwistycznych, w których wzięło udział ponad 3,5 tys. respondentów. Jasnopis potrafi także automatycznie upraszczać tekst! Upraszczanie bazuje na sztucznej inteligencji – wykorzystuje ChatGPT.
 • Lektury dostępne Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 
 • Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego To gotowe materiały w postaci programów nauczania z konspektami lekcji, scenariuszami, poradniki metodyczne, interdyscyplinarne projekty edukacyjne, narzędzia do pomiaru dydaktycznego i  do ewaluacji kompetencji kluczowych. Materiały uwzględniają pracę w grupie/klasie zróżnicowanej.
 • Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących W strukturze dokumentu znajdują się materiały pomagające zrozumieć potrzeby uczniów z niepełnosprawnością wzroku, takie jak, zasady adaptacji materiałów drukowanych dla osób słabowidzących (rozdział 1), wytyczne do uproszczonej adaptacji materiałów przy użyciu edytora tekstowego MS Word (rozdział 2), adaptacja materiałów dla słabowidzących dzieci wczesnoszkolnych (rozdział 3).

Ocena i diagnoza funkcjonalna

Inspiracje do pracy z uczniami

{"register":{"columns":[]}}