W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwierzęta

Zwierzęta domowe to nie tylko towarzystwo i przyjemność, ale także obowiązki jakie nakłada na właściciela prawo.

Art.77 Kodeksu wykroczeń

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

Art.78 Kodeksu wykroczeń

 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.000 zł albo karze nagany.

Art.117 Kodeksu wykroczeń

 Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany.

Art.145 Kodeksu wykroczeń

 Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Prawo ogólnopolskie nie precyzuje jednak wielu kwestii dotyczących obowiązków wynikających z posiadania zwierząt domowych, zostawiając dopracowanie szczegółów samorządom. I tak to właśnie rady gmin uchwałami określają obowiązki właścicieli w sprawie sprzątania po zwierzętach czy zasad wyprowadzania i nadzoru nad nimi podczas spacerów.

Uchwałą Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r. ustanowiony został “Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełm” gdzie miłośnicy czworonogów szczególnie winni zwrócić uwagę na: rozdział 6 oraz rozdział 7:

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 13

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

2. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami zwierząt domowych, w szczególności psów zobowiązuje się do:

a) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej. Zasady przewożenia zwierząt określają przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego,

b) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń z każdego miejsca publicznego zanieczyszczonego przez zwierzę. Postanowienie to nie dotyczy osób, korzystających z pomocy psów przewodników.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt mają obowiązek towarzyszenia im na spacerze oraz stałego, skutecznego nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez ich wyraźnej zgody, jak również nie powinny z własnej inicjatywy nawiązywać bezpośredniego kontaktu z psem bez zgody właściciela bądź opiekuna.

4. Psy ras uznanych według obowiązujących przepisów za agresywne oraz psy zachowujące się agresywnie należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się puszczanie psa luzem w kagańcu, winien on jednak być w stałym kontakcie wzrokowym i głosowym właściciela.

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do miejskich obiektów użyteczności publicznej,a w szczególności na place zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne i sportowe, przychodni,szpitali, budynków placówek oświatowo – wychowawczych, sklepów – za wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt, jak również na inne tereny objęte zakazem wprowadzania psów. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników.

6. Właściciel nieruchomości gruntowej, po której pies porusza się swobodnie,zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą.

7. Zabrania się doprowadzania psów do stanu agresywności w szczególności poprzez szczucie, drażnienie lub płoszenie.

8. Psy, które w miejscach publicznych biegają luzem bez dozoru właściciela bądź opiekuna będą wyłapywane przez przedsiębiorcę posiadającego wymagane zezwolenie od Prezydenta Miasta Chełm i traktowane, jako zwierzęta bezdomne.

9. W przypadku ustalenia właściciela psa, który został wyłapany koszty poniesione przez miasto Chełm związane z wyłapywaniem, sprawowaniem opieki nad zwierzęciem oraz zapewnieniem mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.

10. Zabrania się pozostawianie psa w miejscu publicznym na uwięzi w taki sposób, iż zagrażał on będzie otoczeniu.

11. Właściciel posesji na terenie której padło bezdomne, udomowione zwierzę, winien niezwłocznie zawiadomić administratora schroniska dla zwierząt, celem zutylizowania tego zwierzęcia.

12. Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla tych zwierząt poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości.

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 14

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

2. Hodowla zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinna być prowadzona po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli tych nieruchomości oraz nieruchomości sąsiadujących w sposób:

1) nie oddziaływający negatywnie na poszczególne elementy środowiska;

2) zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczegółowych;

3) nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w szczególności związanych z zapachem i hałasem;

4) zabezpieczający przed samowolnym wydostaniem się zwierzęcia poza teren nieruchomości.

3. Zezwala się na chów pszczół na terenie miasta, pod warunkiem utrzymywania pasiek w odległości minimum 100 m od granicy nieruchomości sąsiadujących.

4. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek i zakładów utrzymujących zwierzęta do celów badawczych i naukowych, schronisk dla zwierząt, cyrków oraz klubów sportowych utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Powyższe przepisy również nie mają zastosowania dla zwierząt pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych

 

Niestosowanie się do powyższych przepisów skutkować może nałożeniem mandatu karnego.

Chcielibyśmy przemówić do rozsądku posiadaczy czworonogów, którzy jednak nie widzą nic złego w tym, iż nie uprzątną nieczystości po swoim pupilku.

Większość zdrowych, dorosłych psów ma potrzebę wypróżniania się przeciętnie dwa razy na dobę. Odchody te składają się głównie z niestrawionych resztek pokarmu (głównie błonnik), obumarłych komórek ze ścianek jelit, wody oraz bakterii.

Kontakt z odchodami psimi grozi ryzykiem zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego m. in. psim tasiemcem, psią glistą, bąblowcem, pierwotniakami a także bakteriami chorobotwórczymi (głównie salmonellą).

Również element estetyczno-kulturalny jest tutaj nie wątpliwie ważny. Wyobraźmy sobie rowerzystę czy matkę z dzieckiem w wózku, którzy przez przypadek wjadą w taką “minę”. Potem taki pojazd jest wnoszony do domu wraz z całym inwentarzem bakteryjnym. To samo się tyczy zwykłych trawników, kiedy rodzice puszczają swoje małe pociechy by się wybiegały po świeżym powietrzu. Wystarczy moment nie uwagi by dziecko wlazło w taką “psią niespodziankę” a już nie daj wsadziło rączki, które po chwili weźmie do buzi.

Dlatego też w wielu miastach są przeprowadzane akcje dotyczące sprzątania po pupilkach, wywieszane są plakaty oraz rozstawiane specjalne pojemniki na psie odchody.

Również Straż Miejska przyłącza się do apelu.

Dbajmy o nasze miasto, o czystość i bezpieczeństwo. 

{"register":{"columns":[]}}