W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat KOWR: Fundusz Ochrony Rolnictwa. Deklaracje i wpłaty

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, zwane „podmiotami skupującymi”, będące po datnikami podatku od towarów i usług, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570,z późn. zm.).

Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od  II  kwartału  2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. na wskazany w deklaracji rachunek bankowy.

UWAGA! Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego.


 

WPŁATY

Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2023 r. poz. 885), tzn. o soby fizyczne, osoby prawne lub jednostk i organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115.

Wartość produktów rolnych bez podatku VAT nabytych od producenta rolnego jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług. 

DEKLARACJE 

Jeżeli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na Fundusz za dany kwartał nie przekracza dwudziestokrotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tę należność zalicza się na poczet wpłat na Fundusz za kolejny kwartał, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła dwudziestokrotność wysokości kosztów tego upomnienia. W przypadku, gdy w danym kwartale wyliczona kwota należnej wpłaty wyniesie zero,  podmiot nie  jest zobowiązany do składania w KOWR deklaracji o wysokosci naliczonych wpłat.

Podmiot skupujący składa dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego, kwartalne deklaracje o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26 dnia miesiąca następującego  po zakończeniu danego kwartału.

Podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz za  okresy  kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 uFOR, podmiot skupujący, który nie przekaże  kwartalnej deklaracji o  wysokości  naliczonych wpłat na Fundusz w terminie określonym w art. 5 ust. 1 uFOR , tj. do 26. dnia miesiąca  następującego po zakończeniu danego kwartału,  podlega karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 000 zł.

WAŻNE TERMINY

  • do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału  – składanie deklaracji,
  • do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału – wpłata na Fundusz

Formularz  deklaracji  o  wysokości  naliczonych  wpłat  oraz  istotne informacje  są  dostępne  na  stronie  www.gov.pl/web/kowr  oraz w Oddziałach Terenowych KOWR.

Materiały

Fundusz​_FOR​_ulotka​_2024​_deklaracje​_wpłaty
Fundusz​_FOR​_ulotka​_2024​_deklaracje​_wpłaty.pdf 0.70MB
{"register":{"columns":[]}}