W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Jak załatwić sprawę

Zawiadomienie

Zdarzają się przypadki, kiedy strażnik miejski po stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” na miejscu popełnienia wykroczenia nie zastanie jego sprawcy. Wówczas pozostawia  zawiadomienie informujące  o ujawnionym wykroczeniu oraz, że wszystkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Obłońskiej 20 p. 19 w Chełmie.

Jeżeli kierowca pojazdu nie zgłosi się w podanym terminie, zostają wszczęte czynności wyjaśniające w stosunku do właściciela pojazdu. Wtedy zostaje do niego wysłane wezwanie do osobistego stawiennictwa w Straży Miejskiej. Należy przypomnieć, że na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd  do kierowania lub użytkowania w określonym czasie (art. 78 ust.4 i 5 Prawo o ruchu drogowym).

Na podstawie złożonych wyjaśnień strażnik podejmuje decyzję co do sposobu zakończenia zdarzenia. Wykroczenie może zakończyć się pouczeniem, mandatem lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Chełmie.

Wezwanie

W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w siedzibie Straży Miejskiej  po ujawnieniu przez niego zawiadomienia, pozostawionego za wycieraczką przedniej szyby pojazdu, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel/posiadacz pojazdu zostanie wezwany do straży miejskiej w charakterze świadka, a jego stawiennictwo będzie obowiązkowe.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 177 § 1 k.p.k. na każdej osobie wezwanej przez organ procesowy w charakterze świadka ciąży bezwzględny obowiązek stawienia się w miejscu i czasie określonym przez organ procesowy. Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, można nałożyć karę porządkową od 50 do 1000 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1500 złotych (art. 49 § 1 k.p.s.w.).

Zgodnie z dyspozycją art. 50 § 1 k.p.s.w. w razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia, można, niezależnie od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję.

Mandat

W ramach uprawnień nadanych funkcjonariuszom Straży Miejskiej w przypadku popełnienia wykroczenia  strażnik może nałożyć  grzywnę w drodze mandatu karnego.

Sprawca wykroczenia posiada prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego (art.97 §2 K.p.o.w.). Jest to decyzja, z której nie można się już wycofać. Odmowa skutkuje sporządzeniem dokumentacji i skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.  W przypadku uznania winy sprawcy sąd określa wysokość grzywny, która może wynieść nawet 5 000 zł i może obciążyć sprawcę kosztami postępowania.

Rodzaje mandatów karnych

Kredytowany – staje się prawomocny z chwilą podpisania i przyjęcia go przez ukaranego (art. 98 § 3 K.p.o.w)

Gotówkowy – staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją  nałożył (art. 98 §2 K.p.o.w)

Zaoczny – staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu  i terminie (art. 98 § 5 K.p.o.w).
Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.100 §12)

 

Wysokość grzywny

Strażnik miejski, podobnie jak policjant posługuje się tzw. taryfikatorem. Zostały w nim opisane niektóre wykroczenia oraz podana wysokość minimalna i maksymalna grzywny w postępowaniu mandatowym. W innych przypadkach o wysokości grzywny decyduje funkcjonariusz straży miejskiej i grzywna może wynieść  do 500 złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń ustawy do 1 000 zł.

Opłacenie mandatu karnego

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Mandat bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 65, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00

Mandat można także zapłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Chełm na numer rachunku:

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

W opisie należy wpisać serię i numer mandatu.

Innym sposobem jest wniesienie grzywny w urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku, ale niestety trzeba się liczyć z opłatami manipulacyjnymi.  Potrzebne  dane znajdują  się  na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do unieważnienia bądź cofnięcia nałożonego przez funkcjonariusza mandatu karnego.

Interwencja

Dyżurny Straży Miejskiej Miasta Chełm przyjmuje zgłoszenia pod numerem interwencyjnym: 986, od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 22.00 (w niedziele i święta Straż Miejska nie pracuje):

– zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych (nie ma potrzeby wybierania numeru kierunkowego)

– SMS wyłącznie dla osób głuchoniemych: 602736709

Infografika

{"register":{"columns":[]}}