W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszanka

Wójt Gminy Olszanka jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszanka.

Wpisu do rejestru, zmiany oraz wykreślenie wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru z urzędu następuje w następujących przypadkach:

 • po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;
 • gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Olszanka;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem;
 • gdy, przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wójt Gminy Olszanka prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych

Wójt Gminy Olszanka jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli Wójt Gminy Olszanka nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Olszanka za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie Gminy Olszanka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Wójtowi Gminy Olszanka, w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie zerowe.

Wymagane  dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł
 • za zmianę wpisu - 25 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Można ją wpłacić w kasie Urzędu Gminy Olszanka lub na konto Urzędu Gminy Olszanka nr 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202.

Materiały

Rejestr Działalności Regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Olszanka - aktualizacja
rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-gminy-olszanka.odt 0.03MB
Rejestr działalności regulowanej
rejestr-dzialalnosci-regulowanej.odt 0.03MB
RDR​_ wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej​_10​_2022
RDR​_​_wniosek​_o​_wykreslenie​_z​_rejestru​_dzialanosci​_regulowanej​_10​_2022.docx 0.01MB
RDR​_wzor​_oswiadczenia​_o​_spelnieniu​_warunkow​_10​_2022
RDR​_wzor​_oswiadczenia​_o​_spelnieniu​_warunkow​_10​_2022.doc 0.02MB
RDR​_wzor​_wniosku​_o​_wpis​_do​_Rejestru​_10​_2022
RDR​_wzor​_wniosku​_o​_wpis​_do​_Rejestru​_10​_2022.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 13:37 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4.0 11.10.2022 09:42 Piotr Forysiak
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3.0 11.10.2022 09:35 Piotr Forysiak
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2.0 23.09.2021 12:52 Rafał Bandrowski
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1.0 31.08.2021 13:37 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}