W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszanka

Wójt Gminy Olszanka jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszanka.

Wpisu do rejestru, zmiany oraz wykreślenie wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru z urzędu następuje w następujących przypadkach:

 • po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;
 • gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Olszanka;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem;
 • gdy, przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wójt Gminy Olszanka prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych

Wójt Gminy Olszanka jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli Wójt Gminy Olszanka nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Olszanka za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie Gminy Olszanka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Wójtowi Gminy Olszanka, w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie zerowe.

Wymagane  dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.


Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł
 • za zmianę wpisu - 25 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Można ją wpłacić w kasie Urzędu Gminy Olszanka lub na konto Urzędu Gminy Olszanka nr 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202.

Materiały

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Olszanka - aktualizacja na dzień 25.01.2023.docx
rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-gminy-olszanka​_25012023.docx 0.02MB
Rejestr Działalności Regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Olszanka - aktualizacja
rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-gminy-olszanka.odt 0.03MB
Rejestr działalności regulowanej
rejestr-dzialalnosci-regulowanej.odt 0.03MB
RDR​_ wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej​_10​_2022
RDR​_​_wniosek​_o​_wykreslenie​_z​_rejestru​_dzialanosci​_regulowanej​_10​_2022.docx 0.01MB
RDR​_wzor​_oswiadczenia​_o​_spelnieniu​_warunkow​_10​_2022
RDR​_wzor​_oswiadczenia​_o​_spelnieniu​_warunkow​_10​_2022.doc 0.02MB
RDR​_wzor​_wniosku​_o​_wpis​_do​_Rejestru​_10​_2022
RDR​_wzor​_wniosku​_o​_wpis​_do​_Rejestru​_10​_2022.doc 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 13:37 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5.0 01.02.2023 11:36 Piotr Forysiak
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 4.0 11.10.2022 09:42 Piotr Forysiak
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3.0 11.10.2022 09:35 Piotr Forysiak
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2.0 23.09.2021 12:52 Rafał Bandrowski
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1.0 31.08.2021 13:37 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}