W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Nazwa procedury

Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych*

Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej potwierdzające odbycie ćwiczeń wojskowych (wydane w celu realizacji przepisu art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zaświadczenie od pracodawcy lub naczelnika urzędu skarbowego** określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu z miesiąca poprzedzającego powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, w przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy o prowadzeniu działalności rolnej wydane na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
 3. wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego,
 4. dokument stwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania osoby wnioskującej - do wglądu,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości świadczenia rekompensującego.

Objaśnienia:

* dotyczy ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 24 godzin

** dotyczy żołnierzy rezerwy prowadzących własną działalność gospodarczą

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Wypłata ustalonej należności następuje na podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

 1. osobiście: 
  Urząd Gminy w Olszance, 49-332 Olszanka 16 
 2. za pośrednictwem poczty:
  Urząd Gminy w Olszance, 49-332 Olszanka 16

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej Wójta Gminy Olszanka przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Inne informacje

 1. Komu przysługuje świadczenie rekompensujące:
  1. żołnierzowi rezerwy,
  2. osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy - zamieszkałej na terenie Gminy Olszanka, która odbyła ćwiczenia wojskowe trwające powyżej 24 godzin, w wyniku czego utraciła:
   1. wynagrodzenie ze stosunku pracy,
   2. wynagrodzenie ze stosunku służbowego,
   3. dochód z prowadzonej działalności gospodarczej,
   4. dochód z prowadzonej działalności rolniczej, które mogłaby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 2. Podstawowe zasady i warunki przyznania świadczenia:
  1. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza ustala dowódca jednostki wojskowej, a następnie stwierdza to w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.
  2. Wysokość kwot wynagrodzenia albo dochodu z działalności, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych stwierdza:
   1. pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
   2. naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
   3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.
  3. W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, o których mowa w pkt 2, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.
  4. Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:
   1. kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
   2. kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
   3. kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.
  5. W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
  6. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
  7. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Termin składania wniosku
  1. O ustalenie wysokości i wypłatę świadczenia rekompensującego można ubiegać się w terminie 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
  2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacja na temat opłat skarbowych i administracyjnych

brak

Materiały

Wniosek Żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensujacego
Wniosek​_zolnierza​_rezerwy​_o​_ustalenie​_i​_wyplate​_naleznego​_swiadczenia​_rekompensujacego-2.docx 0.02MB
Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi
Zaswiadczenie​_o​_wynagrodzeniu.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2021 09:15 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Grell
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych 2.0 15.09.2021 10:22 Rafał Bandrowski
Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych 1.0 15.09.2021 09:15 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}