W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego 

 • Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanka www.bip.olszanka.pl
  • udostępniona w  serwisie  internetowym  Gminy  Olszanka  www.olszanka.pl
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie  papierowej  na  adres:   Urząd  Gminy Olszanka ,   Olszanka  16  49-332  Olszanka  
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • e-mailem na adres :  ug@olszanka.pl 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania  sprzeciwu , podmiot  zobowiązany   w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  udostępnionych  w BIP

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu  Gminy  Olszanka  nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki  ponownego  wykorzystywania  informacji  sektora  publicznego udostępnianych i  przekazanych na wniosek  określa  się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie  Gminy Olszanka  jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy  podmiot  zobowiązany  może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).  Odwołanie  od   decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium   Odwoławczego w  Opolu  za  pośrednictwem    Wójta  Gminy  Olszanka., w  terminie 14  dni od  dnia jej  doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019 poz. 2325) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Gmina  Olszanka  nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na  stronach www.olszanka.pl   i www.bip.olszanka.pl  (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące)  w  sposób  naruszający obowiązujący  porządek  prawny, dalsze udostępnienie informacji  przez  podmioty ponownie je wykorzystujące ,a w szczególności  z  naruszeniem  przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy)

Gmina   Olszanka  nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Materiały

Zarządzenie nr UG-26-2016 Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania w sprawach udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Urzędzie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_nr​_UG-26-2016​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_9​_listopada​_2016​_r​_w​_sprawie​_postępowania​_​_w​_​_sprawach​_udostępniania​_i​_​_przekazywania​_informacji​_sektora​_publicznego​_w​_celu​_ponownego​_wykorzystywania​_w​_​_​_Urzędzie​_​_Gminy​_​_​_Olszanka.pdf 0.59MB
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wzór​_wniosku​_o​_ponowne​_wykorzystywanie​_informacji​_sektora​_publicznego.pdf 0.25MB
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wzór​_wniosku​_o​_ponowne​_wykorzystywanie​_informacji​_sektora​_publicznego.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 12:02 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Sulima
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2.0 25.01.2021 12:07 Rafał Bandrowski
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1.0 25.01.2021 12:02 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}