W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Wniosek powinien złożyć podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Wójt Gminy Olszanka jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Olszanka.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Olszanka w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

 

Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 107 zł
 • od zmiany zezwolenia - 53,50 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Można ją wpłacić w kasie Urzędu Gminy Olszanka lub na konto Urzędu Gminy Olszanka nr 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów;
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną zapewniającą oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi;
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości zebranych z osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

 

Materiały

Ewidencja​_udzielonych​_i​_cofniętych​_zezwoleń​_na​_prowadzenie​_działalności​_w​_zakresie​_opróżniania​_zbiorników​_bezodpływowych​_lub​_osadników​_w​_instalacjach​_przydomowych​_oczyszczalni​_ścieków
Ewidencja​_udzielonych​_i​_cofniętych​_zezwoleń​_na​_prowadzenie​_działalności​_w​_zakresie​_opróżniania​_zbiorników​_bezodpływowych​_lub​_osadników​_w​_instalacjach​_przydomowych​_oczyszczalni​_ścieków.docx 0.01MB
Wpis​_wniosek​_nieczystosci​_ciekle
Wpis​_wniosek​_nieczystosci​_ciekle​_2022.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2022 11:49 Piotr Forysiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka 5.0 19.05.2023 10:35 Piotr Forysiak
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka 4.0 29.12.2022 13:05 Piotr Forysiak
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka 3.0 04.11.2022 11:48 Piotr Forysiak
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka 2.0 11.10.2022 09:33 Piotr Forysiak
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka 1.0 07.10.2022 11:49 Piotr Forysiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}