W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy na sprzedaż na następujących  rodzajów  alkoholu:
  • do do 4,5%  zawartości alkoholu oraz  na piwo,
  • powyżej  4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej  18%  zawartości alkoholu.
 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający  tytuł prawny  wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz.U. z 2019r. Poz. 1252).

   Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w terminie 14-tu dni  przed wydaniem zezwolenia
 3. Opłatę za korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 4. Przedsiębiorcy , prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia , pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37 500 zł dla napojów  alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w  wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Opłata, o której mowa powyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego
 7. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 8. Zezwolenia, o których mowa powyżej wygasają z powodu:
  • likwidacji punktu sprzedaży;
  • upływu terminu ważności zezwolenia;
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • niedopełnienia w terminach obowiązku:
  • złożenia oświadczenia o wartości  sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
  • dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia napojów alkoholowych.

   Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem należnej opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

   Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem    o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji       o wygaśnięciu zezwolenia.
 9. Zezwolenia jednorazowe  na  sprzedaż napojów alkoholowych  wydawane są dla przedsiębiorców  posiadających zezwolenia oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych na okres 2 dni.

  Opłata za zezwolenie jednorazowe wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty  za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Zdrowia i BHP,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: bhp@olszanka.pl

Materiały

Wzór oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wzór​_oświadczenia​_o​_rocznej​_wartości​_sprzedaży​_napojów​_alkoholowych.docx 0.02MB
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_zezwoleni​_na​_sprzedaż​_napojów​_alkoholowych.docx 0.02MB
Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wzór​_wniosku​_o​_wydanie​_jednorazowego​_zezwolenia​_na​_sprzedaz​_napojów​_alkoholowych.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 08:47 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Małgorzata Guzik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.0 27.11.2020 08:47 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}