W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wnioskodawca:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek 8.00-16.00
 • wtorek- piątek 7:00–15:00

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Wniosek o wydanie zezwolenia, który musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) przedsiębiorcy.
 • Adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego.
 • Określenie rodzajów napojów alkoholowych.
 • Podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.
 • Dokument stwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności, gospodarczej
 • Tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż alkoholu.
 • Pozytywną opinię sanitarną.
 • Pisemną zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym.

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

 • co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
 • co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalona przez Radę Gminy Olszanka

Uchwała Rady Gminy Olszanka - liczba zezwoleń

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:
Opłata Dotyczy zezwoleń Opłatę wnoszą przedsiębiorcy
525 zł do 4,5% alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł 4,5%-18% alkoholu (bez piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 zł powyżej 18% alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży do 4,5% alkoholu oraz piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży 4,5%-18% alkoholu (bez piwa) którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży powyżej 18% alkoholu którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy nr  05 8870 0005 2004 0110 1576 0212 albo w Kasie Urzędu Gminy Olszanka opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:
Opłata 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe Dotyczy zezwoleń
43,75 zł do 4,5% alkoholu oraz piwo
43,75 zł 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
175 zł powyżej 18% alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w Kasie Urzędu Gminy Olszanka
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:  05 8870 0005 2004 0110 1576 0212

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

 

Materiały

Uchwała Nr XLI-293-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Uchwała​_Nr​_XLI-293-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_19062018r​_w​_sprawie​_maksymalnej​_liczby​_zezwoleń​_na​_sprzedaż​_napojów​_alkoholowych.pdf 0.16MB
Uchwała Nr XLI-294-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 19.06.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Olszanka
Uchwała​_Nr​_XLI-294-2018​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_z​_dn​_19062018r​_w​_sprawie​_ustalenia​_zasad​_usytuowania​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.16MB
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek​_o​_wydanie​_jednorazowego​_zezwolenia​_na​_sprzedaż​_napojów​_alkoholowych​_2022.doc 0.05MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_sprzedaż​_napojów​_alkoholowych.doc 0.06MB
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Oświadczenie​_o​_​_rocznej​_wartości​_sprzedaży​_napojów​_alkoholowych.doc 0.07MB
Zgoda właściciela zarządcy terenu na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgoda​_właściciela​_zarządcy​_terenu​_na​_sprzedaż​_napojów​_alkoholowych.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 08:47 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.0 28.07.2023 08:55 Piotr Forysiak
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.0 22.06.2022 11:18 Rafał Bandrowski
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.0 04.01.2022 10:39 Rafał Bandrowski
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.0 27.11.2020 08:47 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}