W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestracja działalności gospodarczej

Dostęp do danych CEIDG będzie wymagał zalogowania się do Konta Przedsiębiorcy

wniosek do CEIDG przy użyciu prostego kreatora
Już dzisiaj sprawdź swoje dane i załatwiaj sprawy na Biznes.gov.pl

Zmiany od 11 grudnia 2021 r.:

 • nowy wzór formularza CEIDG-1
 • nowy wygląd zaświadczenia dla Przedsiębiorcy

Wszystkie aktualne wzory formularzy znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg.

Uwaga!

Planowane są kolejne zmiany prawne, które mogą wpłynąć na kształt formularza po nowym roku.

Miejsce złożenia Wniosku:
Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 16
49-332 Olszanka
Pok. Nr 9.
Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek    8.00 – 16.00
 Wtorek- piątek 7:00 – 15.00

Kto może zostać przedsiębiorcą:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Terminy:

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga! Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Opłaty:

Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.
Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! W przypadku przygotowania wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
  2. przez PEŁNOMOCNIKA;
   1. zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   2. na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
   3. pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
   4. każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
   5.  jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem biznes.gov.pl logowanie jest możliwe przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować za pośrednictwem biznes.gov.pl.
 5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią).
 6. Zgłoszenie się do ubezpieczania:
  1. składając odpowiedni formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUA lub  ZZA oraz ZCNA w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl)
  2. załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 - więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl).
 7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT - formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US oraz biznes.gov.pl).

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl

Materiały

"Uwaga nowy druk wniosku CEIDG-1 obowiązujący od dnia 13 stycznia 2024 roku” ----- CEIDG-1​_v​_30​_14122023
CEIDG-1​_v​_30​_14122023.pdf 0.43MB
Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG
Instrukcja-wypelniania-wniosku-CEIDG-11122021.pdf 0.86MB
Wzór pełnomocnictwa
Wzór​_pełnomocnictwa.pdf 0.03MB
CEIDG-ZS​_v6.2
CEIDG-ZS​_v62.pdf 0.07MB
CEIDG-SC​_v6.3
CEIDG-SC​_v63.pdf 0.07MB
CEIDG-RD​_v6.2
CEIDG-RD​_v62.pdf 0.07MB
CEIDG-RB​_v6.3
CEIDG-RB​_v63.pdf 0.06MB
CEIDG-POPR​_v6.2
CEIDG-POPR​_v62.pdf 0.05MB
CEIDG-PN​_v6.3
CEIDG-PN​_v63.pdf 0.05MB
CEIDG-MW​_v6.3
CEIDG-MW​_v63.pdf 0.07MB
CEIDG-1​_v​_2.1
CEIDG-1​_v​_211-1.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 10:20 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Piróg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestracja działalności gospodarczej 6.0 15.01.2024 08:58 Piotr Forysiak
Rejestracja działalności gospodarczej 5.0 15.01.2024 08:57 Piotr Forysiak
Rejestracja działalności gospodarczej 4.0 05.07.2022 10:51 Rafał Bandrowski
Rejestracja działalności gospodarczej 3.0 10.12.2021 13:17 Rafał Bandrowski
Rejestracja działalności gospodarczej 2.0 27.11.2020 08:53 Rafał Bandrowski
Rejestracja działalności gospodarczej 1.0 26.11.2020 10:20 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}