W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdu

Aby zarejestrować pojazd:

 • dokonaj rezerwacji elektronicznej przez stronę kolejka.powiatkrasnicki.pl
 • pobierz i wypełnij WNIOSEK. Pamiętaj, aby uzupełniając wniosek podać numer kontaktowy.
 • zgromadź komplet dokumentów: pojazd sprowadzony z zagranicy, pojazd zakupiony w kraju (nowy lub używany)
 • dokonaj opłaty rejestracyjnej na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku
  Nr konta: 49 8717 0009 2001 0000 0055 0110
  rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy - opłata w kasie urzędu w dniu rejestracji po złożeniu dokumentów
  rejestracja samochodu nabytego w kraju - opłata w kasie urzędu w dniu rejestracji po złożeniu dokumentów
  rejestracja używanego pojazdu zakupionego na tablicach LKR - opłata w kasie urzędu w dniu rejestracji po złożeniu dokumentów
  rejestracja pozostałych pojazdów: przyczepa, ciągnik, motocykl, motorower i inne - opłata w kasie urzędu w dniu rejestracji po złożeniu dokumentów
 • zgłoś się do Starostwa Powiatowego w Kraśniku na umówioną wizytę kolejka.powiatkrasnicki.pl (dzień i godzina) i przekaż dokumenty pracownikowi Wydziału Komunikacji.

 

Materiały

Wniosek o rejestracje
Wniosek o rejestracje.odt 0.02MB
Zaświadczenie na potrzeby drogowe na potrzeby własne

Miejsce złożenia dokumentów:
I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, 

Termin i sposób załatwienia:
7 dni

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami: oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu. Gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi (umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia itp.),  pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (w przypadku konieczności złożenia pełnomocnictwa dowód opłacenia opłaty skarbowej). Do wglądu: dokument tożsamości właściciela: a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, b) paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną, c) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,

 Opłaty:

1. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. Opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia) wynosi 500 zł + 100 zł za każdy wypis. Za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych na nim zawartych pobierana jest opłata 25 zł (za każdy wypis 10 zł). Za wydanie wypisu z zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu pobierana jest opłata: 25 zł za wymianę zaświadczenia,  10 zł za wymianę wypisów,  100 zł za każdy kolejny pojazd. Opłaty można uiścić gotówką w trakcie załatwiania sprawy w kasie Urzędu , I piętro, pokój 108. 2. Opłata skarbowa: za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik: nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne jest wydawane nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_na​_potrzeby​_własne.pdf 0.04MB
Wykaz pojazdów
wykaz​_pojazdów.pdf 0.06MB
Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
oswiadczenie​_o​_niekaralnosci​_przedsiebiorcy.pdf 0.05MB
Oświadczenie o niekaralności kierowców zatrudnionych
oświadczenie​_o​_niekaralności​_kierowców​_zatrudnionych.pdf 0.05MB
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych 

ZATWIERDZANIE PROJEKTU  ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH  

WYMAGANE DOKUMENTY
    • Wniosek jednostki, o której mowa w  paragrafie 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
    • Upoważnienie dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu wyżej wymienionych jednostek. 
    • Minimum 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu (dodatkowy egzemplarz w przypadku projektu obejmującego drogę publiczną innego zarządcy drogi), zawierającego: 
   1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których   projekt dotyczy;
   2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający;
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu;
  7. nazwisko i podpis projektanta;
  8. w uzasadnionych przypadkach: profil podłużny, przekrój poprzeczny drogi, dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
    • Opinia Komendanta Powiatowego  Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową. 
    • Opinia Wojewódzkiego Komendanta Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką
    • Opinia zarządu drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt. 
    • Opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem w przypadkach o ktorych mowa w paragrafie 6 ustęp 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Komunikacji i Transportu
Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pierwsze piętro, pokój 116

Złożenie wniosku: biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Kraśniku (parter)                              Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Odbiór dokumentów: Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu wraz z załącznikami Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje przesłany listem poleconym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku  - zgodnie z  artykułem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Weryfikuje się złożone dokumenty w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.
Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
    1. dołączenia do projektu:
- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej; 
    2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu:
- dla zarządcy drogi, jeżeli nie jest wnioskodawcą,
- dla innego zarządcy drogi, jeżeli organizacja ruchu dotyczy dróg przez niego zarządzanych, 
Po rozpatrzeniu złożonego projektu Starosta Kraśnicki może:
1)  zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
- bez zmian,
- po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
3)  odrzucić projekt.

OPŁATY
Wniosek z załącznikami, zgodnie z artykułem 7 punkt 2 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z artykułem 10  ustęp 5, Ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, Starosta Kraśnicki jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych, w związku z czym wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych zatwierdza projekty stałej organizacji ruchu.
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
(zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem):
1) zarząd drogi;
2) organ zarządzający ruchem;
3) inwestor lub jednostka, o której mowa w paragrafie 11 punkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 784)  kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych (stacje paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne), jednostki do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych;
4)  osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia (formularz zawiadomienia o wprowadzeniu) organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Jeżeli w terminie, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu, brak jest zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, to zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.
Po utracie ważności należy wystąpić do Starosty Kraśnickiego z wnioskiem o ponowne zatwierdzenie organizacji ruchu.

PODSTAWA PRAWNA   
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego; 
    • Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym; 
    • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 
    • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie orgaznizacji ruchu
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_organizacji​_ruchu(1).pdf 0.09MB
Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu
zawiadomienie​_o​_wprowadzeniu​_organizacji​_ruchu​_1.pdf 0.07MB
Wydanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych

WYMAGANE DOKUMENTY
Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
- rodzaj i nazwę imprezy;
- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
- informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
- podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 

Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w artykule 65a ustęp 3 punkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 
- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; 
- pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
- zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem  projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku konieczności ograniczenia ruchu na drogach publicznych powiatowych lub gminnych;
- uzgodnienie trasy z właściwym organem zarządzającym ruchem (zgodnie z artykuł 65a ustęp 3 punkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym);
- uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego (zgodnie z artykułem 65a ustęp3 punkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym); 
- oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty;
- inne

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kraśniku Aleja Niepodległości 20, 23-204 Krasnik I piętro, pokój 116
telefon:  81 826 18  56
Złożenie wniosku: Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Kraśnik (parter)
Odbiór dokumentów: Decyzję o zezwoleniu na wykorzystanie w sposób szczególny drogi Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje przesłana listem poleconym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku - zgodnie z  artykułem 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego.
Starosta Kraśnicki wydaje decyzję o zezwoleniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pisemny wniosek organizatora imprezy należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia do Starosty Kraśnickigo jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W tym samym terminie organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
1. właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
2. komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
3. komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
Starosta Kraśnicki wydaje zezwolenie po:
1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.
Starosta Kraśnickiki odmawia wydania zezwolenia:
1. jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w artykule 65 a ustęp 2 i 3;
2. jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w artykule 65 a ustęp 2 i 3:
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 48,00 złotych za wydanie decyzji uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem. Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na rachunek bankowy:
Miasta Kraśnik,   numer  43 1240 5497 1111 0010 4019 6993
Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem.

Zgodnie z artykulem 7 punkt 1 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

TRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego, w terminie 14 dni od jego doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
Zgodnie z artykułem10 ustęp 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, Starosta Kraśnicki jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu kraśnickiego, w związku z czym wydaje zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny dla imprez odbywających się lub rozpoczynających na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu kraśnickiego.
Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.
Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.
Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:
- miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;
- jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przepisy o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w:
1. ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ustawie z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
3. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
5. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
6. ustawie z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
7. ustawie z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej;
8. ustawie z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej;
9. ustawie z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju, zgodnie z zasadami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PODSTAWA PRAWNA
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego. 
    • Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 

Materiały

wniosek
wniosek.pdf 0.09MB
zobowiazanie organizatora
zobowiązanie​_organizatora.pdf 0.03MB
plan trasy
plan​_zabezp​_trasy.pdf 0.04MB
lista osob odppowiedzielnych
lista​_osób​_odpowiedz​_za​_prepr​_imprezy.pdf 0.03MB
karta uzgodnień
karta​_uzgodnień.pdf 0.04MB
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej).

Załączniki:

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej),

 • kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej, że w każdym momencie roku finansowego przedsiębiorca spełnia zobowiązania finansowe o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystany pojazd,

 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej),

 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej),

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby  zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

- zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia (wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej), o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące osoby:

- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby  zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

- zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

Aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub do pobrania poniżej) – przedstawiany w urzędzie po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kraśniku,  Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
Wydział Komunikacji i Transportu, pokój 116.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej - zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

OPŁATY

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z zezwolenia na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku pobiera się następujące opłaty:

 • za zezwolenie - 1000 zł

 • za wypis z zezwolenia  - 110 zł (11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia).

Opłatę uiszcza się łącznie za zezwolenia i odpowiednią ilość wypisów.

Opłatę za wydanie zezwolenia lub wypisu z zezwolenia można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Kraśniku, nr konta: 49 8717 0009 2001 0000 0055 0110

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Kraśniku. Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego.

DODATKOWE INFORMACJE

Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Taki przedsiębiorca może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia wszystkie wymagania przepisów jako zarządzający transportem.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego wykazać na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Roczne sprawozdania finansowe muszą być poświadczone przez członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty. Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

Stosowne kursy euro odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność, w szczególności przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały warunki przewidziane w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

PODSTAWA PRAWNA 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Materiały

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
wniosek​_przewoznik​_drogowy.pdf 0.12MB
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Miejsce złożenia dokumentów:
I piętro, pokój 116, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul.Al.Niepodległości 20, tel. 81 826 18 56, 

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się następujące opłaty:

za licencję ważną od 2 do 15 lat - 320 zł,
za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 380 zł,
za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 450 zł.
Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.

Termin i sposób załatwienia:
Licencji udziela się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:
Uwagi: Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 

Materiały

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
licencja​_transport​_osób​_od​_7​_do​_9.pdf 0.10MB
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT/PIT/CIT, HAK, TAXI, L, EURO

Załączniki:
    • oryginał dowodu rejestracyjnego,
    • oryginał karty  pojazdu (jeżeli była wydana),
    • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym w przypadku przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy lub TAXI, VAT, PIT, CIT oraz L;
    • oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej (dotyczy adnotacji "GAZ"),
    • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy adnotacji "GAZ"),
    • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  (wzór do pobrania poniżej),
Do wglądu:   oryginał dowodu osobistego lub paszportu lub paszportu z aktualną wizą albo kartę pobytu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

OPŁATY:
Zwolnione z opłat.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik:
nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

DODATKOWE INFORMACJE:
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
W przypadku wnioskowania o wpisanie adnotacji "GAZ" nie jest wymagane przedstawienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.
W przypadku wniosku o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym wpisu potwierdzającego spełnienie przez ten pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro, niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, należy przedstawić oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro.
 

PODSTAWA PRAWNA:
    • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.
    • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
    • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
    • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
    • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 

Materiały

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT/PIT/CIT, HAK, TAXI, L, EURO
wniosek​_hak,​_gaz.pdf 0.02MB
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy (KT-30)

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY (KT-30)

WYMAGANE DOKUMENTY 
    • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), 
    • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, 
    • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania. 
Do wglądu: oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.
Do odbioru należy przedstawić: oryginał dowodu osobistego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20,23-204 Kraśnik.
Wydział Komunikacji i Transportu, Ewidencja Kierowców.
Złożenie i odbiór dokumentów: I piętro, pokój 112.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, jeżeli zatrzymane prawo jazdy jest ważne, a orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy. W przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał powyżej 12 m-cy, zwrot następuje po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zwrot lub odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY
Za zwrot zatrzymanego prawa jazdy pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł w kasie Starostwa Powiatowego w Kraśniku ( płatność wyłącznie gotówką).
oraz opłata ewidencyjna w wysokości 0,50 zł w kasie Starostwa Powiatowego w Kraśniku lub na nr konta 49871700092001000000550110.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kraśniku.( płatność wyłącznie gotówką).


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego. 

DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli zatrzymane prawo jazdy straciło ważność, w celu zwrotu prawa jazdy należy złożyć dokumenty jak w przypadku wymiany prawa jazdy. Wówczas termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas produkcji prawa jazdy. Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odbiorem prawa jazdy można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku, lub  pod numerem telefonu: 81 826 17 72.

PODSTAWA PRAWNA 
    • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
    • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
    • oraz przepisy wykonawcze. 
 

Uzyskanie profilu na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje(KT-29)

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE (KT-29)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek - wzór do pobrania
Załączniki:
wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
Do wglądu:
    • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu 
    • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania. 
UWAGA:

Jeżeli zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, prawo jazdy należy zwrócić do depozytu urzędu.
Do odbioru należy przedstawić: oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
Wydział Komunikacji i Transportu, Ewidencja Kierowców. 
Złożenie i odbiór dokumentów: I piętro pokój 112, tel.: 81 826 17 72. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Profil kandydata na kierowcę wydawany jest niezwłocznie po złożeniu przez kierowcę wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Informacja o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazywana jest osobie niezwłocznie.

OPŁATY
Brak
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kraśniku. 


DODATKOWE INFORMACJE
Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegającą się o:
    1. przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji, 
    2. zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 826 17 72.

PODSTAWA PRAWNA
    • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
    • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
    • oraz przepisy wykonawcze. 
 

{"register":{"columns":[]}}