W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Budownictwa

Pozwolenie na budowę

Prace wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę

Budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych wymaga zazwyczaj uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niektóre inwestycje zostały zwolnione z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Są one wymienione w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.) jeżeli inwestor   działa przez pełnomcnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Czas realizacji

Decyzja zostanie wydana w terminie 65 dni od złożenia kompletu dokumentów.

W sytuacji gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czas załatwienia spraw może ulec wydłużeniu, o czym organ zawiadomi pisemnie.

 

Wysokość opłat

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część I pkt 9 Ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

Materiały

PB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę
PB-1​_Wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_budowę.PDF 0.28MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • plan orientacyjny, szkice, rysunki
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.) jeżeli inwestor   działa przez pełnomcnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony, w drodze decyzji, sprzeciw (brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Z urzędu możemy wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

 

Wysokość opłat

Za złożone pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

 

 

Materiały

PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
PB-2​_Zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonywania​_innych​_robót​_budowlanych.PDF 0.25MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie  z  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej –  jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projekt  architektoniczno - budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej)
 • decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu – jeżeli  jest  ona  wymagana  zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Termin i sposób załatwienia

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony, w drodze decyzji, sprzeciw (brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Z urzędu możemy wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

 

Wysokość opłat

Wymagana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, gdy zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 

Materiały

PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a​_Zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.PDF 0.26MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Zgłoszenie rozbiórki

Rozbiórki wymagające zgłoszenia

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Są one wymienione w art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • zgoda właściciela obiektu lub jej kopia (zgody nie dołącza się, gdy gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

 

Termin i sposób załatwienia

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony, w drodze decyzji, sprzeciw (brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Z urzędu możemy wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

 

Wysokość opłat

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. 

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 

Materiały

PB-4 Zgłoszenie rozbiórki
PB-4​_Zgłoszenie​_rozbiórki.PDF 0.26MB
Oświadczenie do rozbiórki
Oświadczenie​_do​_rozbiórki.pdf 0.07MB
Pozwolenie na rozbiórkę

Rozbiórki wymagające decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Rozbiórka obiektu budowlanego wymaga zazwyczaj uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek jest zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • zgoda właściciela obiektu lub jej kopia (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • projekt rozbiórki - w zależności od potrzeb
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Czas realizacji

Decyzja zostanie wydana w terminie 65 dni od złożenia kompletu dokumentów.

 

Wysokość opłat

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości 36 zł (tabela Część III pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo - 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Materiały

PB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
PB-3​_Wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_rozbiórkę​_.PDF 0.14MB
Oświadczenie do rozbiórki
Oświadczenie​_do​_rozbiórki.pdf 0.07MB
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5). Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę)

 

Czas realizacji

Decyzja zostanie wydana w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Wysokość opłat

Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

Materiały

PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
PB-9​_Wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_pozwoleniu​_na​_budowę.PDF 0.26MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Zmiana pozwolenia na budowę

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci
  papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej)  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopia
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Czas realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Wysokość opłat

Uzyskanie pozwolenia podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część I pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 

Materiały

PB-7 Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
PB-7​_Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_zmianie​_pozwolenia​_na​_budowę.PDF 0.31MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części  (PB-18)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
 • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego
 • Odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb
 • Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa

 

Termin i sposób załatwienia

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony, w drodze decyzji, sprzeciw (brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Z urzędu możemy wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

 

Wysokość opłat

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. 

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

 

Materiały

PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
PB-18​_Zgłoszenie​_zmiany​_sposobu​_użytkowania​_obiektu​_budowlanego​_lub​_jego​_części.pdf 0.27MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2

Z dniem 3 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.poz.1986), które wprowadziły możliwość budowy na podstawie uproszczonej procedury wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, którch obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

 

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
 • projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projekt  architektoniczno - budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo w postaci elektronicznej)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • oświadczenie inwestora (w załączniku-oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek z art. 30 ust.2a pkt 6 i 7 ustawy Prawo budowlane), że:
 1. planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych
 2. dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna
 3. przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy

złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji)
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie  z  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej –  jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Do budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

 

Wysokość opłat

Wymagana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, gdy zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 108, bądź przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik: Bank Pekao S.A. nr konta: 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa (II piętro)
pokój nr 216: miasto Kraśnik, tel. 81 8261780
pokój nr 214 Gminy: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice, Trzydnik, Zakrzówek tel. 81 8261778
pokój nr 212 Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Gościeradów, Szastarka tel. 81 8261779

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351)
 2. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2021r., poz.1986)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Materiały

PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a​_Zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.PDF 0.26MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
PB-5​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością​_na​_cele​_budowlane​_.PDF 0.23MB
Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek z art. 30 ust.2a pkt.6 i 7 Ustawy Prawo Budowlane
Oświadczenie​_inwestora​_z​_art​_30​_ust​_2a​_pkt​_6​_i​_7.pdf 0.09MB
Dziennik budowy
Zrzeczenie się prawa do odwołania
{"register":{"columns":[]}}