W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20,

23-204 Kraśnik tel. (081) 826 17 83

Opłaty:

od wydania zezwolenia związanego z prowadzeniem działalności należy uiścić opłatę skarbową na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości 616 zł, od pozostałych 82 zł opłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku: 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.


 

Podstawa prawna:

 

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Materiały

Wniosek o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wniosek​_na​_przetwarzanie​_odpadów.pdf 0.09MB
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik tel. (081) 826 17 83

Opłaty:

od wydania zezwolenia związanego z prowadzeniem działalności należy uiścić opłatę skarbową na wykonywanie działalności gospodarczej w wysokości 616 zł, od pozostałych 82 zł opłata skarbowa za decyzję winna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku: 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji.


 

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.


 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Materiały

Wniosek na zbieranie odpadów
Wniosek​_zbieranie​_.pdf 0.09MB
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik tel. (081) 826 17 83

Opłaty:

opłata skarbowa w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Opłata skarbowa winna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku: 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086 dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji.

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Materiały

pozwolenie na wytwarzanie odpadów
pozwolenie​_na​_wytwarzanie​_odpadów.pdf 0.07MB
Rekultywacja-kierunek, osoba obowiązana, termin

Miejsce Złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji, 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. Opłata skarbowa powinna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z ustawą z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, na których będzie prowadzona rekultywacja gruntów,
 • wskazanie osoby obowiązanej do rekultywacji gruntów,
 • wskazanie proponowanego kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów,
 • opracowanie techniczne dotyczące zakresu, sposobu prowadzenia rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych oraz harmonogramu prac,
 • kserokopie koncesji bądź innych decyzji dotyczących terenu objętego rekultywacją,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Materiały

wniosek o ustalenie kierunku, terminu i osoby obowiązanej do rekultywacji
wniosek​_rekultywacja.pdf 0.06MB
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
KPA​_Klauzula​_informacyjna​_(2).pdf 0.11MB
Rekultywacja - zakończenie

Miejsce Złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji, 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. Opłata skarbowa powinna być wpłacona na konto

na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Materiały

Wniosek uznania rekultywacji za zakończoną
wniosek​_uznania​_rekultywacji​_za​_zakończoną​_.pdf 0.05MB
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
KPA​_Klauzula​_informacyjna​_(2).pdf 0.11MB
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20,

23-204 Kraśnik tel. (081) 826 17 83

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie  z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Materiały

Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
2022​_Wniosek​_o​_wyłączenie​_gruntów​_rolnych​_z​_produkcji​_rolniczej(1).pdf 0.12MB
Pozwolenie zintegrowane

Krok po kroku


1.    Sporządź wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184, art. 208, art. 221 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
2.    Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz opłaty rejestracyjnej i dowód ich wniesienia dołącz do wniosku.
3.    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.    
4. Skompletowane dokumenty prześlij na adres Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik  lub złóż w Punktcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
4.    Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
5.    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6.    Pozwolenie zintegrowane zostanie dostarczone pocztą.
 

Dokumenty

Wymagane Dokumenty
1.    Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184, art. 208, art. 221 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, podpisany przez prowadzącego instalację lub pełnomocnika; pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 kpa, dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa; wniosek przedkłada się w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną.
2.    Oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: o    z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
o    z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku.
3.    Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
4.    Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
5.    W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
6.    Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7.    Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a.    za przestępstwa przeciwko środowisku,
b.    będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 

Opłata rejestracyjna

Opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł; dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych; opłatę rejestracyjną  wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem; opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji,                                                                

Opłata skarbowa

 • opłata skarbowa:
  1. na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia zintegrowanego opłata wynosi 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, (*) opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego wynosi 50 % stawki określonej dla wydania pozwolenia,
  2. opłata skarbowa za zmianę pozwolenia zintegrowanego nie obejmująca zmiany jego warunków wynosi 10 zł,
  3. opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,
  4. za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

*Opłata w wysokości 506 zł pobierana jest od pozwoleń wydawanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W takim przypadku do dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 506 zł należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie/ oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: na numer konta:
18 8717 009 2001 0000 0055 0086 lub w kasie urzędu

Miejsce złożenia i odbioru

Skompletowane dokumenty prześlij na adres:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
W przypadku braków zostaniesz powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach

Odbiór

Dokumenty będą mogą być wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub odebrane osobiście.

 • Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku; Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Opłaty:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia,
 • 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa,

Opłata skarbowa winna być dokonana na numer rachunku bankowego :
Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku
18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Wymagane dokumenty:

 • 1. wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik),
 • 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • 3. pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 •  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. - o lasach,
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Na niniejsze zaświadczenie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie ul.Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za  pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego zaświadczenia.

Materiały

Zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_UPUL-1.pdf 0.13MB
Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, spełniający wymagania art. 184 ust. 2, 2c, 2d i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.

 

Dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2, 2c, 2d i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, z informacją o tytule prawnym do instalacji (tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy), podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 k.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS) - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy.
 3. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku – art. 184 ust. 4 pkt 7 lit a ustawy Prawo ochrony środowiska.
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  1. za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  3. za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  1. 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  2. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  3. 506 zł - pozostałe.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.
 4. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej w pkt 1.
  1. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia.
 5. Opłata skarbowa za zmianę decyzji, w związku ze zmianą prowadzącego instalację10 zł.
 6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Miejsce złożenia dokomentów

Skompletowane dokumenty prześlij na adres:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Odbiór

Dokumenty będą mogą być wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub odebrane osobiście.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgłoszenia instalacji

Krok po kroku

Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
Krok po kroku
1.    Sporządź wniosek - zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia  lub napisz go samodzielnie .
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
3. Dokonaj opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
4.    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 
 

 

Dokumenty

Wymagane Dokumenty
1.    Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, powinno zawierać:dokumenty  zgodnie z art. 152 ust. 2, ust. 2b i ust. 2c ustawy Prawo ochrony środowiska

Opłaty


120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Zapłaty  opłaty skarbowej można dokonać: na numer konta:
18 8717 009 2001 0000 0055 0086 lub w kasie urzędu. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Skompletowane dokumenty prześlij na adres Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

Uwagi

1.    Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
a.    na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
b.    w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia - w przypadku instalacji eksploatowanej.
2.    Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski przyjmują pracownicy ds. leśnictwa dyżurujący w urzędach miast i gmin

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:
Niezwłocznie od dnia złożenia wniosku

Uwagi:
Wydanie świadectwa legalności następuje po ocechowaniu drewna w lesie

Materiały

Zgłoszenie o pozyskaniu drewna
Zgłoszenie o pozyskaniu drewna (wydanie świadctwa legalności drewna).doc 0.04MB
Harmonogram pracy leśników do wydania świadectwa legalności pozyskania drewna
Harmonogram pracy leśników do wydania świadectwa legalności pozyskania drewna.odt 0.01MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie instalacji opalanej paliwem stałym

Krok po kroku

1.    Sporządź wniosek o wydanie zaświadczenia.
Wpisz informację z:
a.    datą, numerem dokonanego zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
b.    datą, numerem, znakiem sprawy uzyskanego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
c.    datą, numerem, znakiem sprawy uzyskanego pozwolenia zintegrowanego.
2.    Zapłać opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia.
3.    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zapłać opłatę skarbową i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
4.    Dokumenty wyślij pocztą na adres podmiotu, który wydał odpowiednio pozwolenie zintegrowane/pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/przyjął zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 z których emisja nie wymaga pozwolenia.
5.    Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 7 dni. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.
6.    Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Tryb odwoławczy
W przypadku wydania postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Opłaty

Opłata skarbowa:
1.    17 zł - za wydanie zaświadczenia,
2.    17 zł - za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: na numer konta:
18 8717 009 2001 0000 0055 0086 lub w kasie urzędu

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia pdf.pdf
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_pdf.pdf 0.24MB
Wniosek o udostępnianie danych o środowisku

Krok po kroku

1.    Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udzielenie informacji o środowisku lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
2.    Skompletowane dokumenty złóż w Punkcie  kancelaryjnym , wyślij pocztą lub prześlij w formie elektronicznej.
3.    Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, twoja sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
4.    Dokument zawierający informację o środowisku zostanie dostarczony pocztą, elektronicznie lub możesz odebrać go osobiście w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
5.    Zostaniesz poinformowany o wysokości opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.
6.    Dokonaj opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.
7.    Podczas odbioru dokumentu niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

 

Dokumenty

Podanie osoby bądź podmiotu wnioskującego.

 

Opłaty

Opłaty
Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
Opłaty dokonuje się gotówką w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek tego organu – Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086
• tytułem "opłata za udostępnienie informacji o środowisku".

 

Miejcse złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • Punkt obsługi intersanta
 • za pośrednictwem poczty,
 • w formie elektronicznej.

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowisku 
 •  za pośrednictwem poczty,
 • w formie elektronicznej.

Termin odpowiedzi

1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy - w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Tryb odwoławczy
Brak.

 

Materiały

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
WNIOSEK​_O​_UDOSTĘPNIENIE​_INFORMACJI​_o​_Środowisku.pdf 0.26MB
Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku; Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Wymagane dokumenty:
dokument powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie w hodowli albo innego dok. stwierdzającego legalność pochodzenia

Opłaty:

 • 26 zł za dokonanie wpisu do rejestru

Opłaty dokonuje się gotówką w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek tego organu
Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego wpisu.

Uwagi: Posiadacz żywych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/160 z dnia 20 stycznia 2017 r., a także prowadzący ich hodowlę jest zobowiązany do zgłoszenia ich do rejestru. Rejestry prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków chronionych i czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Kto nie zgłosi do rejestru posiadanych lub hodowlanych zwierząt, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej – podlega karze aresztu albo grzywny.

Materiały

wniosek na rejestrację zwierząt zaliczanych do płazów , gadów
wniosek na rejestrację zwierząt zaliczanych do płazów gadów.docx 0.02MB
Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie psa rasy chart lub mieszańca charta

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20; 23-204 Kraśnik,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Dokumenty:
Świadectwo rodowodowe
Zaświadczenie ze Związku Krynologicznego
Certyfikat i inne niezbędne dokumenty dopuszczajace do rozrodu

Opłaty:     
Opłata skarbowa 82 zł.
Opłaty dokonuje się gotówką w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek tego organu
Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:
1 miesiąc      

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego wpisu.

Materiały

Wniosek na zezwolenie na utrzymywanie psa rasy chart
Wniosek na zezwolenie na utrzymywanie psa rasy chart.odt 0.01MB
Wydanie decyzji na wniosek właściciela lasu, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zamiany lasu na użytek rolny

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Wymagane dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa  ewidencyjna,
 • wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja środowiskowa w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Opłaty:
10 zł opłata skarbowa
Opłaty dokonuje się gotówką w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek tego organu
Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:
1 miesiąc

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie czternaście dni od dnia doręczenia niniejszego wpisu.

Materiały

Wniosek o zmiane lasu na użytek rolny
wniosek o zmiane lasu na uzytek rolny.doc 0.04MB
Zezwolenie na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku; Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 211, tel. (81) 826-17-83

 

Opłaty:
10 zł  opłata skarbowa za wydanie decyzji

Opłaty dokonuje się gotówką w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek tego organu
Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:
1 miesiąc

Uwagi:
Termin załatwienia sprawy może przekroczyć okres 1 miesiąca z uwagi na konieczność zawarcia umowy z wykonawcą inwentaryzacji oraz uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego wpisu.

Materiały

Wniosek o dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiacym własności Skarbu Państwa
wniosek na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa.doc 0.03MB
Opis taksacyjny działki leśnej

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku; Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 211, tel. (81) 826-17-83

Opłaty:
17 zł za wydanie zaświadczenia
Opłaty dokonuje się gotówką w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek tego organu
Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia:
7 dni

Tryb odwoławczy:

SKO Lublin w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Materiały

Opis taksacyjny wniosek
Opis taksacyjny wniosek.docx 0.02MB
Wydanie karty wędkarskiej

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 217, tel. (81) 826-17-82

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej:

10 zł za kartę odebraną osobiście w Starostwie Powiatowym w Kraśniku,
12,50 zł za kartę laminowaną odebraną osobiście w Starostwie Powiatowym,
18,00 zł za kartę przesłaną listownie za zwrotnym potwierdzeniem,
20,50 zł za kartę laminowaną i przesłaną listownie za zwrotnym potwierdzeniem.
Opłatę należy wpłacić w kasie tutejszego Starostwa (I piętro; pok. 108) lub przelewem
na nr konta Starostwa Powiatowego konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej*
Nr: 49 8717 0009 2001 0000 0055 0110

Opłata za pełnomocnictwo

Dowód wpłaty za złożenie pełnomocnictwa wpłacić w kasie tutejszego Starostwa
(I piętro; pok. 108) lub przelewem (upoważnienie tytułem pełnomocnik – opłata skarbowa
17zł na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej)*
Nr: 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia:
W dniu złożenia wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Zażalenie

Uwagi:

Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu tj. kartę wędkarską. Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Kto dokonuje amatorskiego połowu ryb i nie posiada przy sobie karty wędkarskiej lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o jej odebraniu podlega karze grzywny albo karze nagany.

Materiały

Wniosek o wydanie kart wędkarskiej
wniosek​_karta​_wedkarska.docx 0.04MB
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej pdf
Wniosek​_o​_wydanie​_karty​_wędkarskiej.pdf 0.47MB
Oświadczenie o zagubieniu/kradzieży
oświadczenie.odt 0.01MB
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

Obowiązkowi rejestracji jednostek pływających o długości do 24 m podlegają:
1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW;
2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
3. jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę między narodową, niezależnie od wielkości
i mocy napędu.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
 

Zakres informacji i dokumentów, które powinny być złożone w toku postępowania rejestrowego określa art.6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m  oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dotychczasowa rejestracja do 31.07.2020 r.  jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb jest aktualna do:
- 1 sierpnia 2021 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2000 r.,
- 1 lutego 2022 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r. (włącznie),
- 1 lutego 2023 r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu
1 stycznia 2006 r.

Rejestracja jednostki pływającej:

Do rejestracji jednostki pływającą będzie służył system teleinformatyczny dostępny na platformie internetowej Systemu REJA24 z użyciem podpisu elektronicznego.
Wniosek przygotowany przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 można kierować drogą elektroniczną do dobrowolnie wybranego organu rejestrującego, wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem internetowym: https://interesant.reja24.gov.pl

Czas wydania dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni.

Rejestracja i cennik

1. Rejestracja i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80.00 zł.
2. Zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80,00 zł.
3. Wydanie wtórnika rejestracyjnego – 80,00 zł.
4. Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m – 60,00 zł.
5. Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 15,00 zł.
Wpłaty za rejestrację należy dokonać na konto  w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej
Nr: 49 8717 0009 2001 0000 0055 0110

 

 

Materiały

Komplet dokumentów o rezerwację numeru
1​_Komplet​_dokumentów​_o​_rezerwację​_numeru.zip 2.37MB
Komplet dokumentówo rejestrację jednostki
2​_Komplet​_dokumentów​_rejestracja​_jednostki.zip 3.12MB
Komplet dokumentów o zmianę danych jednostki
3​_Komplet​_dokumentów​_o​_zmianę​_danych​_jednostki.zip 3.02MB
Komplet dokumentów odpis - wyciąg
4​_Komplet​_dokumentów​_odpis​_-​_wyciąg.zip 4.27MB
Komplet dokumentów o wydanie wtórnika
5​_Komplet​_dokumentów​_o​_wydanie​_wtórnika.zip 1.89MB
Komplet dokumentów zawiadomienia o zbyciu
6​_Komplet​_dokumentów​_-​_zawiadomienie​_o​_zbyciu.zip 2.40MB
Komplet dokumentów - zawiadomienia o nabyciu
7​_Komplet​_dokumentów​_-​_​_zawiadomienie​_o​_nabyciu.zip 2.40MB
Komplet dokumentów o wykreślenie z rejestr
8​_Komplet​_dokumentów​_o​_wykreślenie​_z​_rejestru.zip 1.89MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

Dokumenty

 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji,
  o której mowa w art. 83 ust. 4;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie
  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu
  do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej
  niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. – Prawo ochrony środowiska – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia,
  dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana  lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
 • Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_drzew.doc 0.07MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew pdf
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_drzew.pdf 0.61MB
{"register":{"columns":[]}}