W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Edukacji i Sportu

Współorganizacja imprezy sportowej

Wnioski o współorganizację imprezy sportowej należy składać do dnia 30 września bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.


Wnioski należy wypełniać oddzielnie na każdą imprezę.
Z budżetu Powiatu Kraśnickiego mogą być dofinansowane jedynie imprezy o charakterze co najmniej powiatowym.
Organizator informuje o terminie imprezy na minimum 14 dni przed jego organizacją.

Materiały

Wniosek o współorganizację imprezy sportowej
Wniosek​_o​_współorganizację​_imprezy​_sportowej.pdf 0.11MB
Wniosek o współorganizację imprezy sportowej
Wniosek​_o​_współorganizację​_imprezy​_sportowej.doc 0.05MB
Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Wymagane załączniki

Brak

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście osoba upoważniona:
Wydział Edukacji i Sportu
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20 (II piętro, pokój 205)
23-204 Kraśnik
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 16:00
piątek: 7:30 - 15:00.

Opłaty

Brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

1. Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona:
Wydział Edukacji i Sportu
Aleja Niepodległości 20
23-204 Kraśnik

2. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni

Tryb odwoławczy

W razie wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej, wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Informacje dodatkowe

Brak

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek.doc 0.02MB
Nagrody Starosty Kraśnickiego za osiągnięcia w sporcie

Podstawa prawna

 • Uchwała nr XXXVI-283/2017 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 października 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa  Lubelskiego pozycja 5879),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Aleja Niepodległości 20 (Punkt Informacyjny, parter)

23-204 Kraśnik

Termin składania dokumentów

Wnioski o przyznanie nagrody za poprzedni rok kalendarzowy należy składać do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego

Wymagane załączniki

 1. Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych oraz szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu kraśnickiego.
 2. Klauzula informacyjna oraz zgody.

Materiały

Uchwała nr XXXVI-283/2017 Rady Powiatowego w Kraśniku z dnia 25 października 2017 roku
Uchwała.pdf 0.04MB
Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości nagród Starosty Kraśnickiego
Regulamin.pdf 0.07MB
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek.docx 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek.pdf 0.08MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera
Wniosek trener.docx 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera
Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera.pdf 0.08MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego
Wniosek działacz.docx 0.01MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_dla​_działacza​_sportowego.pdf 0.08MB
Klauzula informacyjna oraz zgody
Klauzula.pdf 0.10MB
Skierowanie do szkoły specjalnej

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji i Sportu

Termin i sposób załatwienia:

Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka/ pełnoletniego ucznia mieszkającego na terenie powiatu kraśnickiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.
Jeżeli Powiat Kraśnicki nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności w tym stopień upośledzenia dziecka, Starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.

Odpowiedź do wnioskodawcy wysyłana jest pocztą, pismem poleconym.

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016  Prawo oświatowe.

Tryb odwoławczy:

Brak

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji i Sportu

Termin i sposób załatwienia:

Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji w jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i  placówek.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a kopię zaświadczenia przekazuje się organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Podstawa prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14.12.2016  Prawo oświatowe.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

Stypendium Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Podstawa prawna

 • Uchwała nr VIII-52/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 maja 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego pozycja 2157),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Aleja Niepodległości 20 (Punkt Informacyjny, parter)

23-204 Kraśnik

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.  

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce wraz z numerem konta bankowego.
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcie wymaganych w regulaminie wyników w nauce.

Materiały

wniosek o wypłatę stypendium
wniosek​_o​_wypłatę​_stypendium.doc 0.05MB
Wniosek o wypłatę stypendium
wniosek​_o​_wypłatę​_stypendium.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}