W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Edukacji i Sportu

Współorganizacja imprezy sportowej

Wnioski o współorganizację imprezy sportowej należy składać do dnia 30 września bieżącego roku, osobiście lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.


Wnioski należy wypełniać oddzielnie na każdą imprezę.
Z budżetu Powiatu Kraśnickiego mogą być dofinansowane jedynie imprezy o charakterze co najmniej powiatowym.
Organizator informuje o terminie imprezy na minimum 14 dni przed jego organizacją.

Materiały

Wniosek o współorganizację imprezy sportowej
Wniosek​_o​_współorganizację​_imprezy​_sportowej.pdf 0.11MB
Wniosek o współorganizację imprezy sportowej
Wniosek​_o​_współorganizację​_imprezy​_sportowej.doc 0.05MB
Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Wymagane załączniki

Brak

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście osoba upoważniona:
Wydział Edukacji i Sportu
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20 (II piętro, pokój 205)
23-204 Kraśnik
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 16:00
piątek: 7:30 - 15:00.

Opłaty

Brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

1. Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona:
Wydział Edukacji i Sportu
Aleja Niepodległości 20
23-204 Kraśnik

2. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni

Tryb odwoławczy

W razie wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej, wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Informacje dodatkowe

Brak

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek.doc 0.02MB
Nagrody pieniężne Starosty Kraśnickiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr LIV - 398/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 listopada 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa  Lubelskiego z 2022 r. pozycja 6549),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Aleja Niepodległości 20 (Punkt Informacyjny, parter)
23-204 Kraśnik.

Termin składania dokumentów

Wnioski o przyznanie nagrody za poprzedni rok kalendarzowy należy składać do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wymagane załączniki

 1. Zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy kandydata do nagrody wydane przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy/ Polski Komitet Olimpijski/ Polski Komitet Paraolimpijski  lub  kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych lub szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu kraśnickiego.
 2. Klauzula informacyjna i zgody.

Materiały

Uchwała Nr LIV-398/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 listopada 2022 r.
Uchwała​_Rady​_Powiatu​_w​_Kraśniku.pdf 0.07MB
Załącznik do Uchwały - Regulamin
Regulamin.pdf 0.07MB
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_za​_osiągnięte​_wyniki​_sportowe.doc 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_dla​_trenera.doc 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_dla​_działacza​_sportowego.doc 0.02MB
Klauzula informacyjna i zgody
Klauzula​_informacyjna​_i​_zgody.pdf 0.10MB
Wniosek o wypłatę nagrody
Wniosek​_o​_wypłatę​_nagrody.pdf 0.10MB
Skierowanie do szkoły specjalnej

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji i Sportu

Termin i sposób załatwienia:

Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka/ pełnoletniego ucznia mieszkającego na terenie powiatu kraśnickiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.
Jeżeli Powiat Kraśnicki nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności w tym stopień upośledzenia dziecka, Starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.

Odpowiedź do wnioskodawcy wysyłana jest pocztą, pismem poleconym.

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016  Prawo oświatowe.

Tryb odwoławczy:

Brak

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Edukacji i Sportu

Termin i sposób załatwienia:

Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji w jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i  placówek.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a kopię zaświadczenia przekazuje się organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Podstawa prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14.12.2016  Prawo oświatowe.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

Stypendium Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce

Podstawa prawna

 • Uchwała nr VIII-52/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 maja 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego pozycja 2157),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Aleja Niepodległości 20 (Punkt Informacyjny, parter)

23-204 Kraśnik

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.  

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce wraz z numerem konta bankowego.
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcie wymaganych w regulaminie wyników w nauce.

Materiały

wniosek o przyznanie stypendium Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce
wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_Starosty​_Kraśnickiego​_za​_wybitne​_osiągnięcia​_w​_nauce.pdf 0.10MB
wniosek o przyznanie stypendium Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce
wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_Starosty​_Kraśnickiego​_za​_wybitne​_osiągnięcia​_w​_nauce.odt 0.02MB
Regulamin przyznawania stypendium Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce
Regulamin​_przyznawania​_stypendium​_Starosty​_Kraśnickiego​_za​_wybitne​_osiągnięcia​_w​_nauce2.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}