W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Geolog Powiatowy

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłata skarbowa za decyzję powinna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia:

nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do czasu załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. Szczegółowe wymagania dotyczące projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Projekt robót geologicznych zgodnie z art. 79 ust. Prawo geologiczne i górnicze powinien określać: - cel zamierzonych robót, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej - harmonogram prac - przestrzeń, w obrębie której mają być wykonane prace geologiczne - przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Materiały

Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_projektu​_robót​_geologicznych
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_projektu​_robót​_geologicznych​_.pdf 0.08MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula​_informacyjna​_Geolog​_powiatowy.pdf 0.11MB
Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania Ciepła Ziemi

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

opłata skarbowa 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo powinna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

 

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

 

Uwagi:

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

 1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
 2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Materiały

Zgłoszenie- Ciepło Ziemi
Zgłoszenie​_-​_Ciepło​_Ziemi​_.pdf 0.07MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula​_informacyjna​_Geolog​_powiatowy.pdf 0.11MB
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Miejsce złożenia dokumentów:

 Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł.

Opłata skarbowa za decyzję koncesyjną powinna być wpłacona

na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Do czasu załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną,
 2. Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej,
 3. Mapy zasięgu obszaru i terenu górniczego – 6 egz. map,
 4. Dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do terenu (działek objętych planowaną działalnością),
 5.  Oświadczenie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej,
 6. Wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej,
 7.  Dowód zapłaty opłaty skarbowej – 616 zł,
 8.  Inne dokumenty powołane we wniosku.

Uwaga: Należy poświadczyć zgodność z oryginałem dołączonych kopii, odpisów, kserokopii itp.

Uwagi:

Starosta udziela koncesji na wydobywanie ze złoża kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2, 00 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu poniżej 20 000 m 3 , bez użycia środków wybuchowych.

Ważność decyzji - Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

 

Materiały

oświadczenie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
oświadczenie​_o​_wyłączeniu​_gruntu​_z​_produkcji​_rolnej​_.pdf 0.05MB
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Wniosek​_o​_udzielenie​_koncesji​_na​_wydobywanie​_kopalin​_ze​_złóż​_pdf.pdf 0.11MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula​_informacyjna​_Geolog​_powiatowy.pdf 0.11MB
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

10 zł- opłata skarbowa za wydanie decyzji

opłata skarbowa 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za decyzję powinna być wpłacona

na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

 

Termin i sposób załatwienia:

nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do czasu załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Materiały

zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej)
Zatwierdzenie​_dokumentacji​_geologicznej​_.pdf 0.07MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula​_informacyjna​_Geolog​_powiatowy.pdf 0.11MB
Przekazanie innej dokumentacji geologicznej (ciepło Ziemi, piezometry, wiercenia badawcze, likwidacje otworów geologicznych, inne)

Opłaty:

17 zł- w przypadku działania przez pełnomocnika. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa powinna być wpłacona na konto Bank Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Podstawa Prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.

Materiały

Przekazanie innej dokumentacji geologicznej (ciepło Ziemi, piezometry, wiercenia badawcze, likwidacje otworów geologicznych, inne)
Przekazanie​_innej​_dokumentacji​_.pdf 0.08MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula​_informacyjna​_Geolog​_powiatowy.pdf 0.11MB
Opłaty za wydobytą kopalinę

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Wymagane dokumenty:

 • Informacja dotycząca opłaty za wydobytą kopalinę,
 • kopia dowodów wpłat dokonanych na rachunki bankowe:

NFOŚIGW - 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013  oraz Gminy/Miasta ze względu na położenie złoża.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 • art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 •  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża,
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat (na dany rok kalendarzowy) z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania.

 • 40 % ustalonej stawki wnosi na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego BGK III/o Warszawa nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013,
 • 60 % ustalonej stawki wpłaca na rachunek bankowy właściwej gminy, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny.

Opłatę eksploatacyjna wnosi się w terminie 1 miesiąca po upływie każdego kwartału. W tym samym czasie należy przedstawić kopie dowodów dokonanych wpłat i informację o wydobyciu : organowi koncesyjnemu (staroście), właściwej gminie i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiały

Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, z wyłączeniem węglowodorów.
opłata​_za​_kopalinę​_.pdf 0.08MB
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula​_informacyjna​_Geolog​_powiatowy.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}