W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 lub 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wraz z załącznikami:
 • dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.);
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
 • w razie braku dokumentów, o których mowa powyżej, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 • mapa prawna ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzona przez uprawnionego geodetę i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zarejestrowana we właściwym miejscowo powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej);
 • w przypadku gdy właściciel lub jeden ze współwłaścicieli nieruchomości nie żyje do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nie toczyło i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym właścicielu/ współwłaścicielu nieruchomości;
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Udostępnienie nieruchomości w trybie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o udostępnienie nieruchomości wraz z załącznikami:
 • dokumentacja potwierdzająca brak zgody właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości;
 • mapa z zakresem inwestycji;
 • odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
 • w razie braku dokumentów, o których mowa powyżej, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 • w przypadku gdy właściciel lub jeden ze współwłaścicieli nieruchomości nie żyje do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nie toczyło i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym właścicielu/ współwłaścicielu nieruchomości;
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Wywłaszczenie nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający nw. informacje:

 • nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości;
 • cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
 • powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości;
 • dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;
 • lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali;
 • właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości;
 • osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
 • nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje;
 • inne okoliczności istotne w sprawie.

Załączniki:

 • dokumenty z przebiegu rokowań;
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości;
 • odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
 • w razie braku dokumentów, o których mowa powyżej, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zwrot nieruchomości (wniosek powinien być złożony przez osoby wywłaszczone lub ich spadkobierców),
 • jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska,
 • decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia,
 • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika.


Uwaga: Uprawnienie do zwrotu wygasa, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku o zwrot.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w latach ubiegłych, z oznaczeniem nieruchomości;
 • dokument na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny, inny dokument);
 • dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia;
 • postanowienie o nabyciu spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia - w przypadku spadkobierców byłego/ych właściciela/li;
 • pełnomocnictwo w przypadku występowania przez Pełnomocnika.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości ze wskazaniem numerów ewidencyjnych działek,  złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców;
 • w przypadku spadkobierców postanowienia o nabyciu praw do spadku;
 • dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r.;
 • ostateczna decyzja Wojewody Lubelskiego, stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

Uwaga: Złożenie wniosku – zgodnie z ustawą musiało mieć miejsce w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 ze zm.)

Odszkodowania za drogi przejęte na rzecz powiatu lub gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

tryb cywilno-prawny (dotyczy odszkodowania za działki przejęte na rzecz powiatu):

 • wniosek właściciela nieruchomości/ użytkownika wieczystego;
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału oraz mapa z projektowanym podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela na podstawie, której przedmiotowy grunt został wydzielony pod drogę publiczną;
 • pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika.

tryb administracyjny:

 • ww. dokumenty oraz
 • dokumenty potwierdzające, że uzgodnienia dotyczące wysokości odszkodowania z  dotychczasowym właścicielem / użytkownikiem wieczystym zakończyły się wynikiem negatywnym.

Sposób załatwienia sprawy

1. tryb cywilno-prawny:

 • negocjacje w celu ustalenia wartości odszkodowania,
 • podpisanie porozumienia (ugody),
 • wypłata odszkodowania;

2.  przy braku ugody (dotyczy zarówno działek przejętych na rzecz powiatu, jak i na rzecz gminy) sprawa kierowana jest do Starosty Kraśnickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w celu prowadzenia postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji o ustaleniu wartości i wypłacie odszkodowania.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

 1. tryb cywilno-prawny: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
 2. tryb administracyjny: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. „Specustawa drogowa”)

Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania wszczynane jest z urzędu - nie jest wymagany wniosek osoby pozbawionej praw do nieruchomości. Podstawą wszczęcia postępowania jest decyzja Starosty Kraśnickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wymagane dokumenty

 • Organ prowadzący postępowanie gromadzi we własnym zakresie dokumenty niezbędne do wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania.
 • W przypadku braku możliwości uzyskania przez Organ z dostępnych źródeł niezbędnych dokumentów strona wzywana jest na piśmie do ich dostarczenia w oznaczonym terminie. W szczególności może to dotyczyć dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, a będących w posiadaniu strony (np. akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, Akt Własności Ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, itp.). Dokumenty należy składać w oryginale bądź ich odpisy (kopie) poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania strony w przedmiotowym postępowaniu -  jeżeli strona działa przez pełnomocnika.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

 

Podstawa prawna

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Ustanowienie służebności gruntowej/ służebności przesyłu

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, składany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości władnącej (tj. nieruchomości, na rzecz której ma zostać ustanowiona służebność gruntowa) lub w przypadku wnioskowania o służebność przesyłu, przez gestora sieci, Inwestora lub właściciela urządzeń przesyłowych;
 • mapa zasadnicza z dokładnym określeniem w [m²] przebiegu służebności (wraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej, przez którą miałaby przebiegać służebność oraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej Wnioskodawcy);
 • pełnomocnictwo - w przypadku występowania przez Pełnomocnika.

Sposób załatwienia sprawy

 • porozumienie w sprawie ustanowienia służebności;
 • wycena ustalająca wartość służebności;
 • zarządzenie Wojewody Lubelskiego (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa);
 • uchwała Rady Powiatu w Kraśniku wyrażająca zgodę na obciążenie nieruchomości służebnością (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Powiatu);
 • akt notarialny.

Opłaty

Wnioskodawca ponosi koszty wyceny i aktu notarialnego oraz opłatę za ustanowienie służebności, która ustalana jest indywidualnie po sporządzeniu wyceny.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

Wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z podaniem numeru ewidencyjnego i pow. działki ewidencyjnej, jej położenia oraz określenie celu na jaki ma być wykorzystywana. Podanie czasu, na który trwały zarząd ma być ustanowiony.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Powiatu) lub Wojewody Lubelskiego (w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa), za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)

Sprzedaż, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

Wniosek z podaniem numeru ewidencyjnego i pow. działki ewidencyjnej, jej położenia oraz określenie celu na jaki ma być nabyta.

Sposób załatwienia sprawy

W formie umów cywilnoprawnych.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)

 

Uznawanie nieruchomości za mienie gromadzkie

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku Al. Niepodległości 20 (parter).

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie wraz z dowodami potwierdzajacymi istnienie mienia gromadzkiego.

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna

Opłaty

brak

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 414 (IV piętro), tel. 81 8264141

pokój nr 413 (IV piętro), tel. 81 8255345

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140 z późn. zm.)

{"register":{"columns":[]}}