W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Geodezji

Nadzór i kontrola zarządzania gruntami - uznanie działek za mienie gminne.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt obsługi interesanta. Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20pok. 211 tel. (081) 826 17 83

Opłaty:

Brak opłaty

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z kodeksem Postepowania Administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Wydanie: Decyzja

Przelew bankowy - opłaty

Wszystkie opłaty komunikacyjne oraz geodezyjne można zrealizować przelewem bankowym na numer rachunku:

 

49 8717 0009 2001 0000 0055 0110


Dane do przelewu:

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204

Kwota i tytuł przelewu: Zgodnie z informacją uzyskaną w urzędzie.

Narady koordynacyjne

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

- PORTAL PROJEKTANTA - https://krasnicki.webewid.pl/cms/

(tu dostępna jest instrukcja obsługi PORTALU wraz z filmem instruktażowym: https://krasnicki.webewid.pl/dokuweb/doku.php?id=nowywebewid:e-uslugi_dla_projektanta )

- w przypadku gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, doręcza się go w co najmniej dwóch egzemplarzach.

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Wydział Geodezji,

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik,

lub

pok. 216, 1 piętro, tel. (81) 884 35 41

e-mail: nk@powiatkrasnicki.pl

Wnioskodawcą w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może być inwestor lub projektant sieci uzbrojenia terenu.

(Jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię (odpis) pełnomocnictwa z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty w wysokości 17,00 zł)

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Proponowaną trasę sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się na naradach koordynacyjnych. Sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyznacza starosta, o czym zawiadamia:

 • wnioskodawców

 • podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu

 • wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu

 • inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

Zawartość dokumentacji składanej do skoordynowania na naradzie koordynacyjnej:
Wypełniony wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celów projektowych  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
Dodatkowo:
- Kopie warunków technicznych przyłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu (nieobowiązkowo)

- Plik DXF

Informacje dodatkowe: Na planie sytuacyjnym ze sporządzonym projektem zachować informacje zawarte w oryginale mapy do celów projektowych m.in.: rodzaj mapy, pieczątki, klauzule, informacje opisowe.

Dokument Obliczenia Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz zawiadomienie o miejscu, terminie i sposobie przeprowadzenia narady koordynacyjnej zostanie przesłany na podany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Konieczne jest potwierdzenie odbioru wiadomości email. Na podany poniżej adres email przesłać również dokument potwierdzający dokonanie opłaty za koordynację.

OPŁATY:

Opłatę za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed wykonaniem czynności uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Po dokonaniu opłaty za koordynację zostanie wyznaczony termin narady koordynacyjnej. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990)

 • Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:

150zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem

105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem

 • Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

105 zł – (150 zł x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy

73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy

Materiały

wniosek​_o​_przedlozenie​_projektu​_na​_naradzie​_koordynacyjnej​_edytowalny
wniosek​_o​_przedlozenie​_projektu​_na​_naradzie​_koordynacyjnej​_edytowalny.xlsx 0.01MB
wniosek​_o​_przedlozenie​_projektu​_na​_naradzie​_koordynacyjnej
wniosek​_o​_przedlozenie​_projektu​_na​_naradzie​_koordynacyjnej.pdf 0.58MB
WNIOSEK o założenie konta w serwisie WebEWID / IntraEWID

Materiały

wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_geodety​_edytowalny
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_geodety.docx 0.02MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_geodety
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_geodety.pdf 0.17MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_rzeczoznawcy​_edytowalny
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_rzeczoznawcy.docx 0.02MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_rzeczoznawcy
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_rzeczoznawcy.pdf 0.20MB
Wniosek​_o​_założenie​_konta​_w​_portalu​_Komornika​_edytowalny
Wniosek​_o​_założenie​_konta​_w​_portalu​_Komornika.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_założenie​_konta​_w​_portalu​_Komornika
Wniosek​_o​_założenie​_konta​_w​_portalu​_Komornika.pdf 0.16MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_intrewid​_edytowalny
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_intrewid.docx 0.02MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_intrewid
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_intrewid.pdf 0.18MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_narad​_koordynacyjnych​_edytowalny
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_narad​_koordynacyjnych.docx 0.02MB
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_narad​_koordynacyjnych
wniosek​_o​_zalozenie​_konta​_w​_portalu​_narad​_koordynacyjnych.pdf 0.62MB
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wydział Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik
Opłaty:

Wysokość opłat określa się na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, sprawy skomplikowane do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390);

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.

Materiały

wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik.xlsx 0.05MB
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_formularz​_p
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_formularz​_p.pdf 0.36MB
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_formularze​_p1p7
wniosek​_o​_udostepnienie​_materialow​_pzgik​_formularze​_p1p7.pdf 0.30MB
Wydanie wypisu, wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wydział Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390);

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Materiały

wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu​_edytowalny
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu.xlsx 0.05MB
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu
wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu.pdf 0.51MB
upowaznienie.docx
upowaznienie.docx 0.01MB
upowaznienie​_pdf
upowaznienie​_pdf.pdf 0.10MB
Zaświadczenie posiadania gospodarstwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wydział Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

Opłata 17,00 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 t.j.)

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390);

Tryb odwoławczy:

Od odmowy wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni.

Inne informacje:

Uwagi: Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. zaświadczenia do celów: * emerytalno-rentowych oraz * porządkowania własności gospodarstw rolnych.

Materiały

podnie​_o​_zaswiadczenie+rodo​_edytowalny
podnie​_o​_zaswiadczenie+rodo.docx 0.02MB
podnie​_o​_zaswiadczenie+rodo
podnie​_o​_zaswiadczenie+rodo.pdf 0.22MB
Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wydział Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Termin i sposób załatwienia:

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390);

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Materiały

zgloszenie​_prac​_geodezyjnych​_edytowalny
zgloszenie​_prac​_geodezyjnych.xlsx 0.03MB
zgloszenie​_prac​_geodezyjnych
zgloszenie​_prac​_geodezyjnych.pdf 0.46MB
Zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wydział Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 r. poz. 1990)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręcdzenie decyzji stronie.

Inne informacje:

Uwagi: Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wynikającej z: 1. * zmiany danych osobowych; * zmiany adresu zamieszkania; * zmiany właściciela na podstawie: orzeczeń sądowych np. postanowienie, wyrok, ugoda; aktualnych wyciągów z Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości ; * geodezyjnego podziału działki rolnej na podstawie załączonego operatu technicznego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; * aktualizacji użytku gruntowego na podstawie załączonego operatu technicznego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Materiały

druk​_o​_wprowadzenie​_zmian+rodo​_edytowalny
druk​_o​_wprowadzenie​_zmian+rodo.docx 0.02MB
druk​_o​_wprowadzenie​_zmian+rodo
druk​_o​_wprowadzenie​_zmian+rodo.pdf 0.22MB
druk​_oswiadczenia​_edytowalny
druk​_oswiadczenia.docx 0.01MB
druk​_oswiadczenia
druk​_oswiadczenia.pdf 0.08MB
Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Wydział Geodezji

ul. Szpitalna 2A

23 – 204 Kraśniku

 1. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

 1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1990)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. Z 2012 r., poz. 1246)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1390);

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów;

Tytuł własności lub inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości;

Dokumentacja sporządzona przez upoważnionego przez Starostę klasyfikatora (opracowana w toku postępowania).

Organ  prowadzący postępowanie w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokonuje wyboru klasyfikatora z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać się doświadczeniem tj. wykonaniem minimum trzech projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przeciągu pięciu lat. Z wyłonionym wykonawcą – klasyfikatorem zawarta zostanie umowa i wydane upoważnienie do przeprowadzenia przez niego czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.    

 1. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923). Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy: Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik; na konto: 18 8717 0009 2001 0000 0055 0086

Klasyfikację gruntów przeprowadza się na wniosek i koszt właściciela gruntów. Wysokość kosztów postępowania, niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie, na podstawie art. 264 k.p.a. ustalona zostanie w drodze postanowienia jednocześnie z wydaniem decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 262 k.p.a. stronę obciążają te koszty postępowania, które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie.

W toku postępowania administracyjnego wnioskodawca (zgodnie z art. 262 §2 k.p.a.) zobowiązany będzie do uiszczenia zaliczki w wysokości 50% prognozowanych kosztów postępowania, w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania ustalającego wysokość zaliczki. Jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie uiszczona, zgodnie z art. 261 §2 k.p.a. podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia).

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od daty złożenia do zasobu geodezyjnego operatu przez uprawnionego klasyfikatora. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1.  IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA KOMÓRKI ZAŁATWIAJĄCEJ SPRAWĘ

Aneta Rola

 

INFORMACJA dla osób zamierzających wykonywać czynności klasyfikatora, związane z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu kraśnickiego.

Osoba ubiegająca się o możliwość uzyskania upoważnienia do wykonywania czynności związanych z prowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu kraśnickiego winna skierować do Starosty Kraśnickiego wniosek o weryfikację uprawnień w celu możliwości uzyskania upoważnienia Starosty Kraśnickiego do wykonywania prac klasyfikatora gruntów stosownie do przepisów § 5 rozporządzenia     Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246.), z załącznikami:

1. Karta informacyjna klasyfikatora gruntów;

2. Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. Poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych wykaz prac (obiektów), w których wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów. Osoby, które wykonały co najmniej 20 prac na terenie powiatu kraśnickiego są zwolnione ze składania wykazu;

4. Świadectwo ukończenia kursu (studiów podyplomowych) z zakresu klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty, które według uznania osoby zainteresowanej mają wpływ na ocenę jej dorobku zawodowego;

5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające wykształcenie.

W przypadku składania kopii powyżej wymienionych dokumentów należy złożyć oświadczenie o ich zgodności z oryginałami.

Po weryfikacji przedłożonego wniosku zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o osobach spełniających wymagania zawodowe, pozwalające na uzyskanie upoważnienia do wykonywania czynności klasyfikatora gruntów podlegających klasyfikacji na terenie powiatu kraśnickiego.

W związku z powyższym należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, telefon, kontakt, e-mail. Powyższe dane będą umieszczone w wyżej wymienionej informacji o osobach aktualnie mogących uzyskać upoważnienie starosty z zakresu klasyfikacji gruntów, która zostanie udostępniana zainteresowanym właścicielom gruntów.

Upoważnienia do przeprowadzenia klasyfikacji będą wydawane na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji, po wskazaniu klasyfikatora, który wykona czynności określone w ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

STAROSTA KRAŚNICKI

Kraśnik, 21.03.2022 r.

 

Informacja o osobach spełniających wymagania zawodowe, pozwalające na uzyskanie upoważnienia do wykonywania czynności klasyfikatora gruntów podlegających klasyfikacji na terenie powiatu kraśnickiego – stosownie do przepisów § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246.).

Lp

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Uwagi

1.

Jakub Sagan

ul. Sikorskiego 17/14

23-204 Kraśnik

502 754 436

 

 

2.

Edyta Opolska - Bieńko

ul. Wschodnia 6/17

20-015 Lublin

adres do koresp.

ul. Widokowa 3

21-003 Jakubowice Końskie

784 063 373

 

 

Osoba ubiegająca się o możliwość uzyskania upoważnienia do wykonywania czynności związanych z prowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu kraśnickiego winna skierować do Starosty Kraśnickiego wniosek o weryfikację uprawnień w celu możliwości uzyskania upoważnienia Starosty Kraśnickiego do wykonywania prac klasyfikatora gruntów stosownie do przepisów § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246.)

Materiały

wniosek​_o​_gleboznawczą​_klasyfikację​_gruntów
wniosek​_o​_gleboznawczą​_klasyfikację​_gruntów.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}