W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oświata, edukacja, sport

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. W przypadku Referatu Edukacji i Sportu celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań:
  • kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego,
  • awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  • dane o nauczycielach, wychowawcach o innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
  • kierowanie młodzieży niedostosowanej społecznie do ośrodków resocjalizacyjnych,
  • prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych,
  • dane osobowe zawarte w arkuszach organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
  • obsługa zatrudnienia kierownictw w szkołach/ placówkach oświatowych Powiatu Lipskiego
  • dokumentacja konkursowa kandydatów na dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych,
  • obsługa funduszu zdrowotnego nauczycieli,
  • nagrody dla nauczycieli,
  • likwidacja powiatowych szkół/ placówek oświatowych,
  • wycieczki szkolne,
  • arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych,
  • rejestracja klubu sportowego,
  • realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  • sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie administracyjnym,
  • ocena pracy nauczyciela,
  • nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z:
   • ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
   • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
   • ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
   • ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
   • ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   • ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
 9. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
 10. prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
 11. prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
 12. prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 13. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 14. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 15. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Edukacji i Sportu
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Referat​_Edukacji​_i​_Sportu.pdf 0.21MB
Awans na stopień nauczyciela mianowanego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. 2018 poz. 1574

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne;

2. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

 • poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (wraz z uzasadnieniem);
 • zaświadczenie dyrektora szkoły  o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Bez opłat

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Edukacji i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Rynek 1, 27- 300 Lipsko

II piętro, pokój 43, tel. (048) 37 83 029.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Powiatu Lipskiego wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).
 • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Powiatu Lipskiego wydaje decyzję o nadaniu lub
  o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Powiatu Lipskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Starosta Powiatu Lipskiego wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Materiały

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
WNIOSEK​_O​_PODJĘCIE​_POSTĘPOWANIA​_EGZAMINACYJNEGO​_NA​_STOPIEŃ​_NAUCZYCIELA​_MIANOWANEGO.docx 0.02MB
Kierowanie uczniów do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 127 ust. 13 i 15 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 

Wymagane dokumenty:
1)    Wniosek o wydanie skierowania do szkoły specjalnej lub placówki specjalnej. 
2)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inna poradnię specjalistyczną. 

Wysokość opłat:
Wydawanie skierowań do szkół specjalnych nie podlega opłacie skarbowej. 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Edukacji i Sportu, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, II piętro pokój 43, tel. (048) 378-30-29, 
e-mail: oswiata@powiatlipsko.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

Termin odpowiedzi: 
Sprawa jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 
Skierowanie wysyłane jest pocztą, pismem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Formularze dokumentów: 

Materiały

WNIOSEK o wydanie skierowania do szkoły specjalnej lub placówki specjalnej (MOS, SOSW)
WNIOSEK​_o​_wydanie​_skierowania​_do​_szkoły​_specjalnej​_lub​_placówki​_specjalnej​_(MOS,​_SOSW).doc 0.07MB
Organizacja nauczania indywidualnego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 127 ust. 16 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zorganizowanie nauczania indywidualnego, 
 2. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 

Wysokość opłat:

Nie podlega opłacie skarbowej. 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji i Sportu, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, II piętro pokój 43, tel. (048) 378-30-29,
e-mail: oswiata@powiatlipsko.pl

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

Termin odpowiedzi:

Sprawa jest rozpatrywana niezwłocznie.

Pismo informujące o przyznaniu nauczania indywidualnego wysyłane jest pocztą, pismem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 Formularze dokumentów:

Wniosek o zorganizowanie nauczania indywidualnego.

Materiały

WNIOSEK o zorganizowanie nauczania indywidualnego
WNIOSEK​_o​_zorganizowanie​_nauczania​_indywidualnego.doc 0.07MB
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 127 ust. 6 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U.  z 2017 poz. 1635).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie skierowania na wczesne wspomaganie rozwoju, 
 2. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 

Wysokość opłat:

Nie podlega opłacie skarbowej. 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji i Sportu, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, II piętro pokój 43, tel. (048) 378-30-29,
e-mail: oswiata@powiatlipsko.pl

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

Termin odpowiedzi:

Sprawa jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Skierowanie wysyłane jest pocztą pismem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Formularze dokumentów:

Wniosek o wydanie skierowania na wczesne wspomaganie rozwoju.

Materiały

WNIOSEK o wydanie skierowania na wczesne wspomaganie rozwoju
WNIOSEK​_o​_wydanie​_skierowania​_na​_wczesne​_wspomaganie​_rozwoju.doc 0.07MB
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 127 ust. 1 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
 2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 

Wysokość opłat:

Nie podlega opłacie skarbowej. 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji i Sportu, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, II piętro pokój 43, tel. (048) 378-30-29,
e-mail: oswiata@powiatlipsko.pl

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

Termin odpowiedzi:

Sprawa jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Pismo informujące o przyznaniu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wysyłane jest pocztą, pismem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Formularze dokumentów:

Wniosek o przyznanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Materiały

WNIOSEK o przyznanie zajeć rewalidacyjno-wychowawczych
WNIOSEK​_o​_przyznanie​_zajeć​_rewalidacyjno-wychowawczych.doc 0.07MB
Rejestracja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 168 Dz.U. 2017 poz. 59

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek – powinien zawierać:

   - oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub 
      siedziby;

   - określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 
   funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich  
   szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów
   szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności
   ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

2. Informacja o warunkach lokalowych – powinna zawierać:

 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy, spełniające wymagania określone w przepisach
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

3. Statut szkoły lub placówki,

4. Wykaz pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub   
     placówce wraz z   danymi dotyczącymi ich kwalifikacji ;

5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 (w przypadku szkoły
     niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną), bądź w art. 14 ust. 4 (w przypadku szkoły niepublicznej
     artystycznej, która z dniem rozpoczęcia działalności chce uzyskać uprawnienia publicznej szkoły
     artystycznej);

 6. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru
      urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

 7. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie
      z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
      o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
      zawodowe);

8. Pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla
    których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1,
    ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra
    o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3;

 

9. Pozytywna opinia kuratora oświaty o  spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na 
    podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 (w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7);

10. Opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany
     nieletni, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 81 Ustawa z dnia 26 października
     1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969), z której wynika, że
     istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (w przypadku
     niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego).

Wskazanie siedziby szkoły lub placówki oraz miejsca prowadzenia zajęć, jak również informację
o warunkach lokalowych zapewniających:

Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

Oświadczenie, o którym mowa, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Staroście Powiatu Lipskiego,
w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. W takim przypadku również należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty jak do wniosku o wpis do ewidencji. W szczególności należy zwrócić uwagę na aktualne opinie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego. Do wniosku powinny zostać dołączone również dokumenty wymienione w punktach 2-10.

W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.
W takim wypadku wymagane są dokumenty wymienione w punktach 1-6.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Rejestracja szkół i placówek niepublicznych nie podlega opłacie skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Edukacji i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Rynek 1, 27- 300 Lipsko

II piętro, pokój 43, tel. (048) 37 83 029.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 30 dni.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzony wydaniem stosownego zaświadczenia.

Organ rejestrujący z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu  kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Powiatu Lipskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie.

INFORMACJE DODATKOWE

Do rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Starostę Powiatu Lipskiego mogą być wpisane tylko typy szkół i placówek, których zakładanie leży w kompetencji powiatów. Należą do nich:

 1. Szkoły podstawowe specjalne.
 2. Szkoły ponadpodstawowe specjalne.
 3. Szkoły ponadpodstawowe (czyli szkoły dla absolwentów podstawówek).
 4. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego.
 5. Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 7. Placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
 8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 9. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 10. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim,
  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).
 11. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 Pozostałe typy niepublicznych szkół i placówek wymienione w ustawie Prawo Oświatowe
są rejestrowane przez inne jednostki, np. samorządy gminne lub województwa.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Materiały

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_szkół​_i​_placówek​_oświatowych.docx 0.03MB
WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU DO EWIDENCJI
WNIOSEK​_O​_ZMIANĘ​_WPISU​_DO​_EWIDENCJI.docx 0.02MB
WZÓR Formularz danych uzupełniających do RSPO
WZÓR​_Formularz​_danych​_uzupełniających​_do​_RSPO.doc 0.09MB
WZÓR Informacja o warunkach lokalowych
WZÓR​_Informacja​_o​_warunkach​_lokalowych.doc 0.03MB
WZÓR Wykaz pracowników pedagogicznych
WZÓR​_Wykaz​_pracowników​_pedagogicznych.docx 0.01MB
WZÓR Zobowiązanie art 14 ust 3
WZÓR​_Zobowiązanie​_art​_14​_ust​_3.doc 0.03MB
WZÓR Zobowiązanie art 14 ust 4
WZÓR​_Zobowiązanie​_art​_14​_ust​_4.doc 0.03MB
Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej

Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej:

 1. Uczniowski Klub Sportowy
 2. Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych      działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności      gospodarczej podpisany przez Komitet Założycielski,

2. lista Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 7 osób (pełnoletnich obywateli polskich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych/, zawierająca ich dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,

3. statut w dwóch egzemplarzach/ treść statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 i 10 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego wraz z datą uchwalenia,

4. informację o adresie siedziby klubu sportowego,

5. inne dokumenty, celem wpisu danych zamieszczanych w ewidencji:

1) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami w tym:

     a) uchwała o powołaniu Klubu Sportowego i uchwaleniu statutu,

     b) uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,

     c) uchwała o wyborze władz Klubu (w przypadku gdy na Zebraniu Założycielskim dokonano wyboru władz),

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych

WYSOKOŚĆ OPŁAT

- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł, bezpłatnie dla Uczniowskich Kubów Sportowych

- za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł, bezpłatnie dla Uczniowskich Kubów Sportowych

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Edukacji i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Rynek 1, 27- 300 Lipsko

II piętro, pokój 43, tel. (048) 37 83 029.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postepowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  kończy się wydaniem przez Organ decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji klubów sportowych.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu wniesione za pośrednictwem Starosty Powiatu Lipskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub sportowy wpisany do ww. ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu sportowego; imiona, nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej; zmiana statutu; dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; cel, teren działania Klubu), złożyć wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Materiały

WNIOSEK - zaświadczenie o wpisie do ewidencji
WNIOSEK​_-​_zaświadczenie​_o​_wpisie​_do​_ewidencji.docx 0.02MB
WNIOSEK o wpis składu Zarządu klubu
WNIOSEK​_o​_​_wpis​_​_składu​_​_Zarządu​_klubu.odt 0.02MB
WNIOSEK o wpis zmiany składu Zarzadu klubu
WNIOSEK​_o​_wpis​_zmiany​_składu​_Zarzadu​_klubu.doc 0.05MB
WNIOSEK o wpisanie klubu sportowego do ewidencji
WNIOSEK​_o​_wpisanie​_klubu​_sportowego​_do​_ewidencji.docx 0.03MB
Wykreślenie klubu z ewidencji klubów sportowych

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wykreślenie Klubu z ewidencji;
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności;
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu, która zawiera informacje: o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego;
 4. Lista członków Klubu na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków;
 5. Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu;
 6. Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji)

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł, bezpłatnie dla Uczniowskich Kubów Sportowych

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Edukacji i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Rynek 1, 27- 300 Lipsko

II piętro, pokój 43, tel. (048) 37 83 029.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym
w sprawie wymagającej postepowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu 1 miesiąca,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

I. Jeżeli członkowie Klubu chcą, aby Klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Klubu:

a) sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu Klubu
    (w  tym o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Klubu) zgodnie
    z zapisami Statutu Klubu;

b) sporządzić listę obecności;

c) sporządzić listę członków Klubu na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu.

II. Następnie likwidator:

1. pisemnie zawiadamia Starostę Lipskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu oraz dołącza:

a) protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu Klubu,

b) listę obecności,

c) listę członków Klubu na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu,

2. podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

 (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy Starostwa Powiatowego w Lipsku na ok. 3 tygodnie).

III. Ponadto likwidator:

1. sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

2. ustala listę wierzycieli i dłużników;

3. przystępuje do zbycia majątku Klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku);

4. dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych;

5. zawiadamia bank prowadzący obsługę Klubu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);

6. sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

7. sporządza protokół przekazania dokumentów Klubu na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);

8. po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

9. składa wniosek do Starosty Lipskiego o wykreślenie Klubu z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:

a) sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków   
    uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia
    likwidacji,

b) potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu
     postępowania likwidacyjnego, które widniało ok. 3 tygodnie,

10. po zakończeniu likwidacji Klubu i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Uwagi:

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych Klub traci osobowość prawną.

Likwidacja Klubu polega na:

całkowitym zakończeniu jego działalności;

zadysponowaniu pozostałego w Klubie mienia;

wykreśleniu Klubu z ewidencji prowadzonej przez Starostę po zaspokojeniu

lub zabezpieczeniu wierzycieli

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu wniesione za pośrednictwem Starosty Powiatu Lipskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Likwidacja Klubu polega na:

całkowitym zakończeniu jego działalności;

zadysponowaniu pozostałego w Klubie mienia;

wykreśleniu Klubu z ewidencji prowadzonej przez Starostę po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Materiały

WNIOSEK o wykreślenie klubu z ewidencji
WNIOSEK​_o​_wykreślenie​_klubu​_z​_ewidencji.docx 0.03MB
Zawiadomienie o podjeciu uchwaly w przedmiocie rozwiazania klubu sportowego
Zawiadomienie​_o​_podjeciu​_uchwaly​_w​_przedmiocie​_rozwiazania​_klubu​_sportowego.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}