W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawy obywatelskie, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. W przypadku Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań:
  • nadzór nad stowarzyszeniami,
  • sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
  • kwalifikacja wojskowa dla powiatu, orzekanie w sprawach wojskowych,
  • organizacja systemu kierowania obronnością,
  • działalność w dziedzinie Obrony Cywilnej,
  • organizacja powiatowego systemu zarządzania kryzysowego;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z:
   • ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
   • ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
   • ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
   • ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarzšdzania Kryzysowego
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Referat​_Spraw​_Obywatelskich,​_Obrony​_Cywilnej​_i​_Zarzšdzania​_Kryzysowego.pdf 0.21MB
Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.
 • Akt zgonu lub inny urzędowy dokument potwierdzający zgon danej osoby (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 • Zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego) – obowiązkowe tylko w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.

Wysokość opłat

Zwolnione z opłat.

Jednostka Odpowiedzialna

Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - II piętro, pokój 32, kryzys@powiatlipsko.pl, 48 37 83 032.

Termin załatwienia sprawy

Pozwolenie jest wydawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Pozwolenie wydaje się w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipsku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Starosty Powiatu Lipskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok */ szczątków ludzkich* z zagranicy
wniosek​_do​_Starosty.doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}