W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skargi i wnioski

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z:
  • art. 229 pkt 1 i 2 oraz art. 242 §1 i §2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
  • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Odbiorcami Pani /Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

Materiały

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski
Klauzula​_informacyjna​_-​_skargi​_i​_wnioski.pdf 0.07MB
Informacje o sposobie składania skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z następującymi przepisami:

Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 16.00.

Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 13.00.

Naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów przyjmują w sprawach skarg i wniosków w ramach posiadanych kompetencji, każdego dnia pracy urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 16.00.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację i rozpatrywanie skarg i wniosków:

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Biuro Rady Powiatu

Dodatkowe informacje w sprawie skarg i wniosków można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: sekretariat: 48 37 83 011 (sekretariat urzędu), 48 37 83 015 (sekretarz powiatu) 48 37 83 017 (biuro rady).

{"register":{"columns":[]}}