W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Architektura i budownictwo

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. W przypadku Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, w sprawach z zakresu budownictwa celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań:
  • rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),
  • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę),
  • rejestr zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu,
  • rejestr zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych,
  • rejestr współdziałania powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi,
  • rejestr zezwoleń na wejście na teren;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
   • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
   • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
   • ustawą dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
E-budownictwo

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym

Rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. Narzędzie dla inwestorów do elektronicznego wypełniania i wysyłania wniosków oraz zgłoszeń wraz załącznikami do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Materiały

Kliknij, aby przejść do strony internetowej
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna: art. 28 ust.1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 

Wymagane dokumenty
Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1)
▪ trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
▪ oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5);
▪ decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
▪ pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
▪ w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
▪ w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
          -  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
          -  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
▪ umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
▪ w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
▪ oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:

,,Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia''

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa- załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
▪ Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
▪ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
▪ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

Opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,  np. :
▪ Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
▪ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
▪ Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
▪ Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
▪ Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
▪ Dokumenty, o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów,
▪ Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym,


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie  do 30 dni, z możliwością przedłużenia z przyczyn niezależnych, nie później niż w ciągu 65 dni.
Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia usługi
Decyzja administracyjna

Opłata
Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
         − za każdy m² powierzchni użytkowej - 1 zł
         − nie więcej niż - 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
c) innego budynku - 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g - 2 143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł
h) innych budowli - 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
Za przebudowę lub remont obiektu budowlanego - 50% stawek określonych wyżej.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. 
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.                 Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione od opłat. 


Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką –  w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 (na parterze)
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe
•    W trakcie postępowania organ może nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia innych dowodów umożliwiających rozstrzygnięcie zagadnień spornych podniesionych przez strony w trakcie postępowania administracyjnego lub stwierdzonych przez organ administracji z urzędu, a mających na celu zabezpieczenie interesów osób trzecich np. dodatkowe ekspertyzy.
•    Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnie 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609        z póź. zm.).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Wykaz druków do pobrania
1.    Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1
2.    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 
3.    RODO- klauzula informacyjna dla zadań z zakresu budownictwa

Materiały

Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1
PB-1.pdf 0.13MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna

art. 30b ust.1  w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 

Opis usługi
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa osoba fizyczna lub prawna posiadająca zgodę właściciela obiektu.

Wymagane dokumenty
•    Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę (PB-3)

Załączniki:
• Zgoda właściciela obiektu.
• Szkic usytuowania obiektu budowlanego (na kopii mapy zasadniczej),
• Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
• Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
• W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
• Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi:
-pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków,
− prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
− decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym ( jeżeli jest wymagana),
•    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy),
•     Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia usługi
Decyzja administracyjna

Opłata
•    Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 36 zł za obiekt
•    W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione od opłat.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 ( na parterze ) 
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

OPŁATY SKARBOWE – numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Tryb odwoławczy   
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
PB3​_wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_rozbiórkę.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis usługi 
Usługa opisuje formalności związane z przeniesieniem pozwolenia na budowę z dotychczasowego inwestora na nowego .
 

Podstawa prawna: 
Art. 40 ust. 1  w zw.  z ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane 
Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę ( PB-9)
2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5);
3.    Oświadczenie nowego inwestora o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę
4.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę – jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.                                     o opłacie skarbowej
5.    Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)
6.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
7.    Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub jej kopię ( jeśli jest wymagana). 
Powyższa zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objętego decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia usługi
Decyzja administracyjna

Opłata
•    Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 90 zł
•    W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione od opłat.
Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 ( na parterze ) 
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
 

OPŁATY SKARBOWE – numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Tryb odwoławczy   
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
PB9​_wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_pozwoleniu​_na​_budowę.pdf 0.12MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
Zgoda dotychczasowego inwestora o przeniesieniu pozwolenia na budowę
zgoda​_dotychczasowego​_inwestora​_o​_przeniesieniu​_pozwolenia​_na​_budowę.docx 0.01MB
Oświadczenie nowego inwestora o przejęciu warunków decyzji
oświadczenie​_nowego​_inwestora​_o​_przejęciu​_warunków​_decyzji.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Podstawa prawna

art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 i ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Opis usługi
Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty 
1.    wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11),
2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
3.    oświadczenie nowego inwestora o przejęciu praw i obowiązków wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
4.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczący wniosku o przeniesienie zgłoszenia, ( jeśli jest wymagany),
5.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
6.    zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia ( powyższa zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem po dokonaniu tego zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
7.    Kserokopia zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Forma załatwienia usługi
Decyzja administracyjna

Termin realizacji usługi
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni.
W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Opłata
• Od przeniesienia na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia pobierana jest opłata w wysokości 90,00 zł

• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.
Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką –  w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 (na parterze)
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
 

OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)
druk​_-wniosek​_o​_przeniesienie​_praw​_i​_obowiązków​_wynikających​_ze​_zgłoszenia,​_wobec​_którego​_organ​_nie​_wniósł​_sprzeciwu​_(PB-11).pdf 0.12MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
OŚWIADCZENIE nowego inwestora o przejęciu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
oświadczenie​_nowego​_inwestora​_o​_przejęciu​_praw​_i​_obowiązków​_wynikających​_ze​_zgłoszenia.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Podstawa prawna:  

art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Opis usługi
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                          z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie braku możliwości uzgodnienia warunków skorzystania z sąsiedniej nieruchomości inwestor ma prawo wystąpić do Starostwa o wydanie administracyjnej decyzji o niezbędności wejścia na sąsiedni teren.

Wymagane dokumenty
• Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
Załączniki:
• Kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia lub decyzji nakazującej wykonanie określonych robót wydanej przez organ nadzoru budowlanego,
• Zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu) – o ile organ nie dysponuje dokumentami archiwalnymi,
• Dokumenty potwierdzające fakt, że inwestor czynił starania o uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości (budynku lub lokalu) na wejście na teren tej nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych lub pisemna odmowa właściciela sąsiedniej nieruchomości,
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy),
• Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
Do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 

Forma załatwienia usługi
Decyzja administracyjna

Opłata
• Opłata skarbowa za wydanie decyzji o niezbędności wejścia 10,00 zł
• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. 
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.
Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 ( na parterze )
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
 

OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe
W przypadku uznania zasadności wniosku organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)
druk-​_wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_niezbędności​_wejścia​_do​_sąsiedniego​_budynku,​_lokalu​_lub​_na​_teren​_sąsiedniej​_nieruchomości​_(PB-14).pdf 0.13MB
Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Opis usługi 
Inwestor może wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenie projektu zamiennego w terminie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę
Podstawa prawna : art. 36a ust.1 i 1b w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane 

Wymagane dokumenty
• wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),

Załączniki:

odpowiednio do zakresu tej zmiany.
▪ trzy egzemplarze zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
▪ oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5);
▪ decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
▪ pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
▪ w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu  z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

▪ w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
- wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
▪ umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

▪ w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
▪ oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa- załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
 • Kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • W przypadku decyzji od wydania których upłynęło ponad 2 lata, dziennik budowy do wglądu,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy),
 • Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie  do 30 dni, z możliwością przedłużenia z przyczyn niezależnych, nie później niż                w ciągu 65 dni.
Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia usługi  

Decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy   
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie  14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.
 

Opłata
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - 82 zł
W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.
Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – na stanowisku kasowym w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 ( na parterze ) 
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
PB-7.pdf 0.11MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

Opis usługi
Do wykonania robót budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę) można przystąpić, jeśli w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesienie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 

Wymagane dokumenty
• Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

Załączniki: 
▪ trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

▪ oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5);

▪ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

▪ pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 199 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

▪ w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
          -linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
          -przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

▪ Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

▪ Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Forma załatwienia usługi
Brak odpowiedzi w ww. terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu

Opłata
Przyjęcie zgłoszenie do którego organ nie wniósł sprzeciwu
•    za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1 zł
•    nie więcej niż – 539 zł
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione od opłat.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 ( na parterze )
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe
1.    Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.    Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywanie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
3.    Do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego.
4.    Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609 z póź. zm.).
5.    Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli                                w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
6.    Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem ww. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót.
7.    W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
8.    W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
9.    Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.
10.    Organ administracji architektoniczno-budowanej wnosi sprzeciw, jeżeli między innymi: budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
11.    Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020r poz. 1041) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
12.    W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
13.    Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
14.    Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
15.    Budynki mieszkalne jednorodzinne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
16.    Do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego można przystąpić, po zawiadomieniu organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie  14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
druk-zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego​_(PB-2a).pdf 0.12MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Podstawa prawna : art. 30 ust.2  w zw. z ust.4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Opis usługi
Do wykonania robót budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę) można przystąpić, jeśli w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesienie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wymagane dokumenty :
1.    zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2),
2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-5),
3.    odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
4.    pozwolenia, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5.    do zgłoszenia budowy sieci  uzbrojenia terenu oraz stacji kontenerowych wymagane są dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo budowlane
6.    projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku budowy:
- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
- stacji regazyfikacji LNG o poj. zbiornika magazynowania gazu do 10 m³  oraz
- instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
7.    projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy:
- podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
- obiektów małej architektury w miejscach publicznych,                      
8.    projekt zagospodarowania działki lub terenu UZGADNIA SIĘ POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 
-w przypadku instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 
-stacji regazyfikacji LNG o poj. zbiornika magazynowania gazu do 10 m³ 
-instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii /stosuje się ponadto obowiązek zawiadamiania organów Państwowej Straży Pożarnej/
9.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej gotówką albo przelewem na rachunek bankowy tego organu (o ile dotyczy).
10.    Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej


Opłaty
Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa),
•    o długości powyżej 1 kilometra - 2 143 zł
•    o długości do 1 kilometra – 105 zł
W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane:
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Opłatę skarbową można wnieść:
gotówką –  w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 (na parterze)
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Termin realizacji usługi
Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
▪ W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą. Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
zgłoszenie​_budowy​_lub​_wykonywania​_innych​_robót​_budowlanych.pdf 0.12MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
Zgłoszenie rozbiórki

OPIS USŁUGI
Nie wymaga  decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską.

WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Zgłoszenie  rozbiórki (PB-4),
2.    Zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię,
3.    Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
4.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy),
5.    Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
6.    Szkic usytuowania obiektu budowlanego
7.    Inne ( wymagane przepisami prawa)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Forma załatwienia usługi
Brak odpowiedzi ww. terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

Opłata
• Brak opłat.
• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką –  w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 (na parterze)
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą. Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
Zgłoszenie rozbiórki
PB4​_zgłoszenie​_rozbiórki.pdf 0.12MB
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Opis usługi
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeśli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż w ciągu 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.
Wymagane dokumenty
1.    zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)
2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 
3.    opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
4.    zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
5.    zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
6.    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7.    ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa, pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń,-lub kopię takiej ekspertyzy
8.    ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, 
9.    odpowiednie szkice lub rysunki- w zależności od potrzeb,
10.    pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa,  
11.    Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
12.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy),
13.    Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA : 
Wydział  Budownictwa i Ochrony Środowiska 
Nr pok. 39, 40, 41 telefon nr 48 3783026, 48 3783041  

Termin realizacji usługi
Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Forma załatwienia usługi
Brak odpowiedzi ww. terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu.

Opłata
• Brak opłat.
• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką –  w kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1 (na parterze)
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2
OPŁATY SKARBOWE - numer konta bankowego  : 67913500080000041720000060 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Tryb odwoławczy
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Lipskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie składa się w tut. urzędzie  lub można wysłać pocztą. Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Materiały

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
zgłoszenie​_zmiany​_sposobu​_użytkowania​_obiektu​_budowlanego​_lub​_jego​_części.pdf 0.17MB
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizownych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu budownictwa
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizownych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_budownictwa.pdf 0.21MB
{"register":{"columns":[]}}