W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Orzekanie o niepełnosprawności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny:48 48 3783011;
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
3.    Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. 
W przypadku Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań: 
    rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
    rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
    rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
    rejestr wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
    rejestr wniosków o wydanie karty parkingowej.
4.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
    rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
    ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym;
8.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania danych art. 16 RODO, 
c) prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO, 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
9.    W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10.    Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11.    Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są przysługujące prawa dotyczące ochrony moich danych osobowych.


………………………………….
(data i czytelny podpis)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku
 w zakresie nr telefonu*, adresu e-mail* w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………….
(data i czytelny podpis)


* niepotrzebne skreślić

Materiały

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
klauzula​_PZOON.pdf 0.14MB
Przedłużenie ważności dokumentów - komunikat

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.).

Zgodnie z ww. ustawą, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:
•    upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
•    upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

Karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej, których ważność upływa z dniem 31.03.2020 r. i później zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przedłużenie ważności orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej następuje z mocy samego prawa, na postawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07).

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Podstawa prawna: 
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm;
•    rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności (Dz. U. z 2021r., poz.857 z późn.zm).
•    rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r., w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228, poz.1681 z późn.zm.);
•    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875)
•    Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz.735).

Wymagane dokumenty: 
•    Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego   w Zespole lub na stronie internetowej Starostwa - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z przedstawicieli ustawowych,
•    oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/ i specjalistę pod opieką którego znajduje się osoba (należy pamiętać, iż zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),

Załączniki:
•    dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana,
•    inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Opłaty:  brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
•    datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA); od tego momentu liczy się  termin  załatwienia sprawy,
•    terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub  konsultacji specjalistycznych - maksymalnie 2 miesiące,

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 

Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Gozdur oraz  Sekretarz - Ewelina Zielonka

Komórka organizacyjna:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Adres: 27-300 Lipsko  ul. Iłżecka 6
Nr telefonu: 048 377 60 10 
E-mail: pzoon@powiatlipsko.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy: 
•    jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
•    terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
•    osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za  niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją  nieobecność,
•    Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia  składu orzekającego,

Osoba zainteresowana może otrzymać orzeczenie o:

  • nie zaliczeniu jej do stopnia niepełnoprawności,
  • zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnoprawności: - lekkiego, - umiarkowanego, - znacznego,
  • odmowie wydania orzeczenia w przypadku braku podstaw do zmiany wydanego już wcześniej orzeczenia.

Tryb odwoławczy: 
•    Osoba zainteresowana ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie  wydał,
•    W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),

Uwagi: 
•    Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipsku informuje, iż osoby niepełnosprawne, którym kończy się ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.
•    Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, wniosek może zostać rozpatrzony zaocznie.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia.
wniosek​_wydanie​_orzeczenia​_dorosli-2.pdf 0.10MB
Zaświadczenie o stanie zdrowia
zaświadczenie​_o​_stanie​_zdrowia​_dla​_osób​_powyżej​_16-go​_roku​_życia.pdf 0.06MB
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Oswiadczenie​_pobyt.pdf 0.06MB
Wniosek o wydanie kopii orzeczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_kopii​_orzeczenia.pdf 0.11MB
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

Podstawa prawna: .
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);
•    rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16-go roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),
•    rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności (Dz. U. z  2021r., poz.857 z późn.zm),
•    rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r., w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228, poz.1681 z późn.zm.);
•    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875);
•    Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz.735)    

Wymagane dokumenty: 
•    wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego  w  Zespole lub na stronie internetowej Starostwa, wypełniony i podpisany  przez przedstawiciela ustawowego, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego,
•    oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/ i specjalistę pod opieką którego znajduje się dziecko, (należy pamiętać, iż zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku);

Załączniki:
•    oryginały do wglądu oraz kserokopie dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie schorzenia zasadniczego i współistniejącego wpisane przez lekarza w  zaświadczeniu o stanie zdrowia;
•    oryginały do wglądu książeczki zdrowia dziecka  z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka,
•    inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.    

Opłaty:  brak    

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
•    datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA); od tego momentu liczy się  termin  załatwienia sprawy,
•    terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub  konsultacji specjalistycznych - maksymalnie 2 miesiące,    

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 
Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Gozdur oraz  Sekretarz - Ewelina Zielonka    
Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności     
Adres:  27-300 Lipsko ul. Iłżecka 6    
Nr telefonu: 048 377 60 10    
E-mail: pzoon@powiatlipsko.pl    
Godziny pracy: 730 – 1530    

Sposób załatwienia sprawy: 

•    jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
•    o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się wnioskodawcę w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
•    wnioskodawca wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za  niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją  nieobecność,
•    Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia  składu orzekającego,    

Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia może otrzymać orzeczenie o:
•    nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
•    o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz z przyznanym wskazaniem w punkcie 8 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
•    o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz z przyznanym wskazaniem w punkcie 7  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub  pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz w punkcie 8 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
•    odmowie wydania orzeczenia w przypadku braku podstaw do zmiany wydanego już wcześniej orzeczenia.
    
Tryb odwoławczy: 
•    przedstawiciel ustawowy, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie  wydał,
•    w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),    

Uwagi: 
•    Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipsku informuje, iż osoby niepełnosprawne, którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności mogą wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.
•    Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach, wniosek może zostać rozpatrzony zaocznie.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia do lat 16
wniosek​_wydanie​_orzeczenia​_dzieci-1.pdf 0.10MB
Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka
stan​_zdrowia​_dziecka.pdf 0.05MB
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Oswiadczenie​_pobyt.pdf 0.06MB
Wniosek o wydanie kopii orzeczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_kopii​_orzeczenia.pdf 0.11MB
Uzyskanie orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Podstawa prawna: 
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);
•    rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16-go roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),
•    rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności (Dz. U. z  2021r., poz.857 z późn.zm),
•    rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r., w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228, poz.1681 z późn.zm.);
•    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875)
•    Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz.735)

Wymagane dokumenty: 
•    wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień;
•    orzeczenie o:
- inwalidztwie,
- niezdolności do pracy,
-  niezdolności do samodzielnej egzystencji;
•    dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia: dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, np. opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Opłaty:  brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
•    30 dni od złożenia kompletnego wniosku;
•    do 2 miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub  konsultacji specjalistycznych.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 
Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Gozdur oraz Sekretarz -  Ewelina Zielonka
Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Adres: 27-300 Lipsko  ul. Iłżecka 6
E-mail:  pzoon@powiatlipsko.pl
Nr telefonu: 048 377 60 10
Godziny pracy: 730 – 1530

Sposób załatwienia sprawy:
•    o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
•    osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za  niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją  nieobecność,
•    Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia o  wskazaniach do ulg i uprawień osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia  składu orzekającego,

Tryb odwoławczy:  

Od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie jest ostateczne i niezaskarżalne!

Uwagi: 
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
•    ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
•    ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
•    ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
wniosek​_wydanie​_orzeczenia​_wskazaniach​_do​_ulg​_i​_uprawnień.pdf 0.09MB
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Oswiadczenie​_pobyt.pdf 0.06MB
Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna: 
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), w której zamieszczono definicję niepełnosprawności dotyczącą osób, które nie ukończyły 16-go roku życia oraz definicje stopni niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia,
•    rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16-go roku życia (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
•    rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności (Dz. U. z  2015r.,poz.1110 z późn.zm.),

Wymagane dokumenty: 
•    wniosek o wydanie legitymacji dokumentającej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności / duplikat legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
•    1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
•    kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień;
•    dowód osobisty 9do wglądu) wnioskodawcy – należy okazać w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem.
 

Opłaty:    

15 zł za wydanie DUPLIKATU legitymacji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Legitymację Osoby Niepełnosprawnej wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna lub przedstawiciel ustawowy będzie poinformowany korespondencyjnie lub telefonicznie. Należy odebrać ją osobiście lub przez osobę upoważnioną we wniosku.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 
Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Gozdur oraz  Ewelina Zielonka
Komórka organizacyjna: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Adres: 27-300 Lipsko  ul. Iłżecka 6
Nr telefonu: 048 377 60 10
Godziny pracy: 730 – 1530

Sposób załatwienia sprawy: 
•    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekani o Niepełnosprawności przyjmuje jedynie wnioski o wydanie legitymacji i wprowadza dane do systemu informatycznego. Produkcją blankietów i ich personalizacją zajmuje się podmiot zewnętrzny, wyłoniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie nie jest możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku;
•    Legitymacja jest wystawiana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, jednak nie dłuższy niż:
- 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy osób poniżej 16. roku życia);
- 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia;
-  w przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, tak więc możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli na stałe wydano orzeczenie.
 

Tryb odwoławczy: brak 
Uwagi: brak

Materiały

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek​_o​_wydanie​_legitymacji​_.pdf 0.09MB
Uzyskanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
•    ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 tj.), która mówi o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy;
•    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843 z późn.zm.) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Wymagane dokumenty: 
•        wniosek (nie podpisany) o wydanie karty parkingowej,
•        jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, (wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby).
•        dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
•        składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej,
•    Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:  21 zł tytułem „opłata za wydanie karty parkingowej”

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
•    W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną  o terminie i miejscu odbioru karty.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 
Przewodnicząca Zespołu – Magdalena Gozdur oraz  Sekretarz - Ewelina Zielonka
Wydział: Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Adres:  27-300 Lipsko  ul. Iłżecka 6 
Nr telefonu: 48  377 60 10
Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Sposób załatwienia sprawy: 
•    Podpis oraz wzór podpisu na wniosku składa się osobiście wyłącznie w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. Osobiste stawiennictwo dotyczy także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu – w takim przypadku osoba przyjmująca wniosek zamieszcza na nim adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez Wnioskodawcę.
Osobiste składanie wniosku i umieszczanie wzoru podpisu nie dotyczy jedynie:
•     osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek osobiście składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny (wymagane jest przedstawienie do wglądu oryginału potwierdzenia ustanowienia opiekunem);
•    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, za którą wniosek osobiście składają odpowiednio ustanowieni przez sąd opiekun prawny lub kurator (wymagane jest przedstawienie do wglądu oryginału potwierdzenia ustanowienia opieki lub kurateli).

Tryb odwoławczy: 
Nie dotyczy
Uwagi: 
•    Od 1 lipca 2014 r. uprawnienia do karty parkingowej nie przysługują i nie mogą być przyznane osobom zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności – bez względu na datę wydania orzeczenia i przyczynę niepełnosprawności;
•    Osobom zaliczonym po dniu 30 czerwca 2014 r. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uprawnienia do karty parkingowej mogą być przyznane wyłącznie w przypadku stwierdzonych przez lekarza orzecznika znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się łącznie z przyczyną niepełnosprawności określoną jednym z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N;
•    W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci poniżej 16 r.ż.) oraz osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności uprawnienia do karty parkingowej mogą być przyznane w przypadku stwierdzenia znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności;
•    Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty;
•    Karta parkingowa osobie niepełnosprawnej wydawana jest na okres ważności orzeczenia, a w przypadku orzeczeń wydanych na stałe jej ważność wynosi 5 lat od daty wydania.

Materiały

Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wnioswk​_o​_wydanie​_Karty​_parkingowej​_.pdf 0.34MB
{"register":{"columns":[]}}