W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uzyskaj informację publiczną

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • prowadzenia ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Lipsku (zainicjowanego złożonym przez Panią/Pana wnioskiem) oraz ewidencjonowania jegoprzebiegu,
  • archiwalnym;
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
   • ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
   • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 6. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 11. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

Materiały

Klauzula informacyjna - informacja publiczna
Klauzula​_informacyjna​_-​_informacja​_publiczna.pdf 0.06MB
Zasady udzielania informacji publicznej

Zasady udzielania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa doprecyzowuje realizację konstytucyjnego zapisu art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Obowiązek udostępniania informacji publicznej wiąże podmioty wymienione w art. 4 Ustawy. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 Ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

 1. polityce wewnętrznej, w tym o: zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 2. organach władzy publicznej, w tym o: ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, majątku,
 3. zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym o: sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
 4. danych publicznych, w tym o: dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa, samorządów   i ich jednostek organizacyjnych;
 5. majątku publicznym.

 

Ustawa definiuje także pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Formy udostępniania informacji

Zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 3. wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów,
 4. udostępnienia w centralnym repozytorium.

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie jest to możliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w/w terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca winien być poinformowany o wysokości opłaty w trybie art.15 ust 1 Ustawy.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z art. 5 Ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji. Do tych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16 ust. 2 pkt 1).

Miejsce i forma złożenia wniosku

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:

 1. osobiście: w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Lipsku w godzinach: 7.30-15.30, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 2. korespondencją pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. korespondencją elektroniczną na adres mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl;
 4. poprzez ePUAP: (/hi6y047ten/skrytka).

Osoba odpowiedzialna

Inspektor Ochrony Danych; tel. 48 37 83 016; e-mail: iod@powiatlipsko.pl

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie-ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,-która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. -Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt. 5 preambuły dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację--i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego - bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom - (art. 6 ustawy) wynikającym m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej w sekretariacie starostwa;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl;
 • faksem na adres: 48 37 83 044;
 • poprzez platformę e-PUAP: STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU (/hi6y047ten/skrytka);
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Lipsku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej:

 • zamieszczenia wzmianki o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Starostwa Powiatowego w Lipsku;
 • podania daty wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • umieszczenia adnotacji o zakresie przetworzenia informacji w procesie ponownego wykorzystywania, jeżeli treść pozyskanej informacji zostanie zmodyfikowana;
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia, z podaniem daty wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • umieszczenia adnotacji o treści: „Starostwo Powiatowe w Lipsku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji”.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym w Lipsku jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy, Starostwo Powiatowe w Lipsku może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania-w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy-z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
{"register":{"columns":[]}}