W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona środowiska

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. W przypadku Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, w sprawach z zakresu ochrony środowiska celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań:
  • opracowywanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
  • przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny, zalesionego ze środków PROW,
  • wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna,
  • nakazanie wykonania zadań zawartych w UPUL,
  • sporządzanie list wypłat ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej,
  • zmiana gruntu leśnego na rolny,
  • rejestr zatwierdzanych projektów prac geologicznych,
  • rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
  • rejestr kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
  • rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
  • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów,
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców,
  • wydawanie zaświadczeń o UPUL,
  • określenie dopuszczalności poziomu hałasu przenikającego do środowiska,
  • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania o nominalnej mocy cieplne większej niż 1 MW a mniejszej niż 50 MW,
  • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
  • wydawanie pozwoleń na emisję do powietrza pyłów i gazów,
  • udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
  • ustalenie udziałów we wspólnotach gruntowych,
  • ustalanie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie,
  • nadzór nad gminnymi spółkami wodnymi,
  • odnowa powierzchni leśnych;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
   • ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
   • ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
   • ustawą z dnia 8 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
   • ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
   • ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
   • ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
   • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   • ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
   • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
   • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
   • ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
   • ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony Środowiska
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_ochrony​_​_rodowiska.pdf 0.21MB
Nadzór nad gospodarką leśną

Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nadzorowanych, nadzorującego w imieniu Starosty Lipskiego lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa a należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu lipskiego. Dyżury specjalisty odbywają się w urzędach gmin.

Lp.

Gmina

Termin Dyżuru

Godzina

Specjalista

1.

Lipsko

wtorek

9.00 - 10.00

inż. Kamil Siadaczko

tel. 512 487 765

48 3783037

2.

Chotcza

czwartek

9.00 - 10.00

3.

Solec nad Wisłą

poniedziałek

9.00 - 10.00

4.

Ciepielów

środa

9.00 - 10.00

5.

Sienno

piątek

9.00 - 10.00

6.

Rzeczniów

ostatni piątek miesiąca

9.00 - 10.00

Wydawanie kart wędkarskich

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) - art. 7 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2003)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zaświadczenie o zadaniu egzaminu na kartę wędkarską.
 2. Fotografia 1 sztuka.
 3. Dowód wpłaty kwoty 10 zł za wydanie w/w karty.
 4. Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłatę za wydanie karty w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Starostwa (parter) przy ul. Rynek 1 w Lipsku lub bezgotówkowo na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku: 29 1020 4317 0000 5202 0024 0218 tytułem „za wydanie karty wędkarskiej” Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530 kasa czynna do godziny 1400

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

Materiały

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
wniosek​_o​_wydanie​_karty​_wędkarskiejdocx.doc 0.04MB
Wniosek o wymianę karty
wniosek​_o​_wymianę​_karty.docx 0.02MB
Wydawanie zaświadczenia o lasach do notariusza

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - art. 37a (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1923).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 17 zł należy uiścić w kasie Starostwa (parter) przy ul. Rynek 1 w Lipsku lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060
Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_lasach.docx 0.02MB
Wypis z uproszczonego planu urządzania lasu

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1923).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu
 2. Dowód uiszczenia opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty, po przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów. Wypis lub kopie zostaną przesłane wnioskodawcy po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie Starostwa (parter) przy ul. Rynek 1 w Lipsku lub bezgotówkowo na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku: 29 1020 4317 0000 5202 0024 0218

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00.

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

Materiały

wniosek o wydanie zaświadczenia opisu taksacyjnego
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_opisu​_taksacyjnego.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony Środowiska
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_ochrony​_​_rodowiska.pdf 0.21MB
Przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny

Wydawanie zezwolenia na wycięcie drzewa w lesie prywatnym

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) - art. 23 ust. 4
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zawiadomienie o zamiarze dokonania wyrębu drzew z działki leśnej
 2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lasem

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Brak opłat w przypadku pozyskiwania drewna zgodnie z „limitem” określonym w uproszczonych planach urządzenia lasów.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub bezpośrednio u leśniczego na gruncie.

TERMIN ODPOWIEDZI

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, termin do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentu.

Materiały

Wniosek o wydanie świadectwa leganości pozyskania drewna
Wniosek​_o​_wydanie​_świadectwa​_leganości​_pozyskania​_drewna.doc 0.05MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony Środowiska
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_ochrony​_​_rodowiska.pdf 0.21MB
Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu

Udostępnianie informacji o środowisko i jego ochronie

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa unii europejskiej oraz umów międzynarodowych

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 64 ust. 1 i ust. 3 (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1098),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1923).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zgłoszenia,
 2. Kserokopia dokumentu:
  • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  • zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
  • dokument wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
  • dokument potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub inny dokument potwierdzający legalność pochodzenia
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 4. Pełnomocnictwo, o ile dotyczy. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 26 zł (zgodnie z częścią III pkt 40 kol. 3 zał. do ustawy o opłacie skarbowej) dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku, Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060
Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00.

TERMIN ODPOWIEDZI

Wpisanie do rejestru potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest nie później niż w terminie 7 dni. W szczególnych przypadkach w ciągu 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania od decyzji odmawiającej zarejestrowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Materiały

Wniosek rejestracyjny
Wniosek​_rejestracyjny.doc 0.04MB
Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1923).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie charta rasowego lub jego mieszańca,
 2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka), sposób oznakowania,
 3. Informacje określającą miejsce i warunki utrzymania psa,
 4. Numer rejestracyjny psa,
 5. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł
Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa (parter) przy ul. Rynek 1 w Lipsku lub bezgotówkowo na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku: 29 1020 4317 0000 5202 0024 0218 tytułem „za rejestrację charta”

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00

TERMIN ODPOWIEDZI

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji, w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Garwolińskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Materiały

Wniosek o rejestrację charta
Wniosek​_o​_rejestrację​_charta.docx 0.02MB
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymogi określone w art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 2011 zł lub 506 zł (zgodnie z częścią III pkt 40 kol. 3 zał. do ustawy o opłacie skarbowej) dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku, Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060
Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00.

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Materiały

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji
Wniosek​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_wytwarzanie​_odpadów​_w​_związku​_z​_eksploatacją​_instalacji.doc 0.05MB
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – O odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1923).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów spełniający wymagania ustawy o odpadach
 2. Zaświadczenie o niekaralności:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 3. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 4. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 5. Oświadczenie, że w stosunku do:
  • osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
  • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 6. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  • w stosunku, do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  • któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

  • Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 8. Do wniosku o zezwolenie na:
  • przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
  • przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.
 9. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.
 10. Opłatę skarbową.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 616 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku, Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00.

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Materiały

WNIOSEK o zezwolenie na przetwarzanie odpadów
WNIOSEK​_o​_zezwolenie​_na​_przetwarzanie​_odpadów.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony Środowiska
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_ochrony​_​_rodowiska.pdf 0.21MB
Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 735),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – O odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów spełniający wymagania ustawy o odpadach
 2. Zaświadczenie o niekaralności:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 3. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 4. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
 5. Oświadczenie, że w stosunku do:
  • osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
  • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 6. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  • w stosunku, do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  • któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

  • Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 8. Do wniosku o zezwolenie na:
  • zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  • zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, – posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.
 9. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.
 10. Opłatę skarbową.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 616 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku, Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00.

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Materiały

WNIOSEK o zezwolenie na zbieranie odpadów
WNIOSEK​_o​_zezwolenie​_na​_zbieranie​_odpadów.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska z zakresu ochrony Środowiska
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Wydział​_Budownictwa​_i​_Ochrony​_​_rodowiska​_z​_zakresu​_ochrony​_​_rodowiska.pdf 0.21MB
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031),
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia – spełniający wymogi określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia w wysokości 2011 zł lub 506 zł (zgodnie z częścią III pkt 40 kol. 3 zał. do ustawy o opłacie skarbowej) dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku, Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060
Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze - art. 21 ust. 1 (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1420).

WYMAGANE DOKUMENTY

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin winien złożyć następujące dokumenty:

 1. Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów: wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy ewidencyjnej,
 2. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
 3. 9 egz. mapy z określeniem granic obszaru i terenu górniczego
 4. Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych
 5. Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 6. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia
 7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi).
 8. Kopię wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami – na żądanie
 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 10. Pełnomocnictwo, o ile dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 616 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku, Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

INNE OPŁATY

 1. Opłata za przedłużenie terminu ważności koncesji lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi obecnie 308,00 zł (za zmiany koncesji w innym zakresie opłata skarbowa wynosi 10,00 zł).
 2. W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00

TERMIN ODPOWIEDZI

Decyzje w/w zakresie wydawane są w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Lipskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

UWAGI

Starosta udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań (art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze):

 • obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
 • wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 • działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
Rejestracja sprzętu pływającego

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1500),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923),
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. 2020 poz. 763),
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. 2020 poz. 248),
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. 2020 poz. 157),
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. 2019 poz. 1908).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dowód własności jednostki pływającej - dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. W przypadku jednostek pływających, wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Dokument potwierdzający informacje:
  • o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej
  • o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą
  • o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej
  • o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy
  • o marce i modelu lub typie jednostki pływającej
  • o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej
  • o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej
  • o roku budowy i producencie jednostki pływającej
  • o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej (pozwolenie radiowe)
 3. W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, dołączone mogą być oświadczenia właściciela lub współwłaściciela.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 3. Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 6. W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 • za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,
 • za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł
 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60 zł.

 • Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa (parter) przy ul. Rynek 1 w Lipsku lub bezgotówkowo na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku: 29 1020 4317 0000 5202 0024 0218
 • W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
 • Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Punkt Obsługi Interesanta Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku mający siedzibę przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 30 37; e-mail: srodowisko@powiatlipsko.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 kasa czynna do godziny 14.00

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin ten liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

UWAGI

Na mocy nowych przepisów wprowadzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości większej niż 7,5 m oraz o mocy silnika powyżej 15 kw. Jednostka pływająca o długości do 7,5 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z Ustawy (np. w celu ubezpieczenia).

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

 • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
 • jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 • deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Właściciel jachtu lub innej jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie i przeniesienie własności sprzętu pływającego można również złożyć nie wychodząc z domu, poprzez system teleinformatyczny REJA24 - rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Materiały

Wniosek o rejestrację jednostki
Wniosek​_o​_rejestrację​_jednostki.zip 3.31MB
Rezerwacja numeru
Rezerwacja​_numeru.zip 2.45MB
Wniosek o wydanie odpisu - wyciągu
Wniosek​_o​_wydanie​_odpisu​_-​_wyciągu.zip 1.57MB
Wniosek o wydanie wtórnika
Wniosek​_o​_wydanie​_wtórnika.zip 1.56MB
Wniosek o wykreślenie jednostki z rejestru
Wniosek​_o​_wykreślenie​_jednostki​_z​_rejestru.zip 1.56MB
Wniosek o zmianę danych jednostki
Wniosek​_o​_zmianę​_danych​_jednostki.zip 2.72MB
Zawiadomienie o nabyciu jednostki
Zawiadomienie​_o​_nabyciu​_jednostki.zip 2.36MB
Zawiadomienie o zbyciu jednostki
Zawiadomienie​_o​_zbyciu​_jednostki.zip 1.98MB
REJA24 - rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
{"register":{"columns":[]}}