W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Promocja i rozwój powiatu

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/

Termin realizacji:

Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub nastąpi wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub złożenie do Sądu wniosku o zakazie założenia stowarzyszenia. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / członków Zarządu / członków Organu Kontroli Wewnętrznej(w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  • przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  • zarządzie stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych) i/lub
  • organie kontroli wewnętrznej (tryb wyboru i uzupełniania składu oraz jego kompetencje).
  • Lista wszystkich członków założycieli, jednak nie mniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / Zarządu /organu kontroli wewnętrznej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia oraz o siedzibie stowarzyszenia zwykłego (oryginał).
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma znajdować się siedziba Stowarzyszenia (w przypadku, kiedy siedziba organizacji nie mieści się w lokalu własnościowym jej członka, wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku/ lokalu na utworzenie siedziby stowarzyszenia i prowadzenia przez stowarzyszenie działalności statutowej pod wskazanym adresem).

Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu. Dokument wymieniony w pkt. 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Miejsce:
  • Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 • Składanie dokumentów:
  • Punkt obsługi interesanta biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku, parter.
 • Odbiór dokumentów:
  • Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku, II piętro, pokój nr 35.
 • Informacja:
  • tel. (48) 37 83 034, (48) 37 83 011.

Procedura załatwienia sprawy:

W celu uzyskania wpisu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (wniosek podpisują wszyscy członkowie Zarządu) składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Lipski wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Starosta Lipski informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. W przypadku niedokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia do Sądu - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Materiały

Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszen Zwyklych - wersja z Przedstawicielem
1​_Wniosek​_o​_wpis​_do​_Ewidencji​_Stowarzyszen​_Zwyklych​_-​_wersja​_z​_Przedstawicielem.docx 0.02MB
Wniosek o wpis do Ewidencji Stowarzyszen Zwyklych - wersja z Zarzadem
2​_Wniosek​_o​_wpis​_do​_Ewidencji​_Stowarzyszen​_Zwyklych​_-​_wersja​_z​_Zarzadem.docx 0.02MB
Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/

Termin realizacji:

Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub nastąpi wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub złożenie do Sądu wniosku o zakazie założenia stowarzyszenia. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / członków Zarządu / członków Organu Kontroli Wewnętrznej(w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  • przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  • zarządzie stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych) i/lub
  • organie kontroli wewnętrznej (tryb wyboru i uzupełniania składu oraz jego kompetencje).
  • Lista wszystkich członków założycieli, jednak nie mniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / Zarządu /organu kontroli wewnętrznej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia oraz o siedzibie stowarzyszenia zwykłego (oryginał).
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma znajdować się siedziba Stowarzyszenia (w przypadku, kiedy siedziba organizacji nie mieści się w lokalu własnościowym jej członka, wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku/ lokalu na utworzenie siedziby stowarzyszenia i prowadzenia przez stowarzyszenie działalności statutowej pod wskazanym adresem).

Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu. Dokument wymieniony w pkt. 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Miejsce:
  • Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 • Składanie dokumentów:
  • Punkt obsługi interesanta biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku, parter.
 • Odbiór dokumentów:
  • Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku, II piętro, pokój nr 35.
 • Informacja:
  • tel. (48) 37 83 034, (48) 37 83 011.

Procedura załatwienia sprawy:

W celu uzyskania wpisu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (wniosek podpisują wszyscy członkowie Zarządu) składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Lipski wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Starosta Lipski informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. W przypadku niedokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia do Sądu - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Materiały

Wniosek o wpis zmian do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych
1​_Wniosek​_o​_wpis​_zmian​_do​_Ewidencji​_Stowarzyszen​_Zwyklych.docx 0.02MB
Wydanie zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/

Termin realizacji:

Wydanie zaświadczenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku nr 24 1020 4317 0000 5602 0112 9311.
Opłaty można dokonać:

 • przelewem;
 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Miejsce:
  • Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 • Składanie dokumentów:
  • Punkt obsługi interesanta biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku, parter.
 • Odbiór dokumentów:
  • Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku, II piętro, pokój nr 35.
 • Informacja:
  • tel. (48) 37 83 034, (48) 37 83 011.

Procedura załatwienia sprawy:

Każdy ma prawo otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest jawna i udostępniana na stronie BIP Powiatu Lipski. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji składa się do Starosty Lipskiego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Materiały

Wniosek o wydanie zaswiadczenia z Ewidencji Stowarzyszen Zwyklych
1​_Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_z​_Ewidencji​_Stowarzyszen​_Zwyklych.docx 0.02MB
Wniosek o wydanie zaswiadczenia z Ewidencji Stowarzyszen Zwyklych o rozwiazaniu Stowarzyszenia Zwyklego
2​_Wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_z​_Ewidencji​_Stowarzyszen​_Zwyklych​_o​_rozwiazaniu​_Stowarzyszenia​_Zwyklego.docx 0.02MB
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności.
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego, która zawiera informacje:
 4. o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku.
 5. Lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków.
 6. Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia.
 7. Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji).

Opłaty:

Nie dotyczy.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Miejsce:
  • Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 • Składanie dokumentów:
  • Punkt obsługi interesanta biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Lipsku, parter.
 • Odbiór dokumentów:
  • Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku, II piętro, pokój nr 35.
 • Informacja:
  • tel. (48) 37 83 034, (48) 37 83 011.

Procedura załatwienia sprawy:

 1. Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:
  • sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów,o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku) zgodnie z zapisami Regulaminu stowarzyszenia zwykłego;
  • sporządzić listę obecności;
  • sporządzić listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 2. Następnie likwidator:
  • pisemnie zawiadamia Starostę Lipskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego oraz dołącza:
   • protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia;
   • listę obecności;
   • listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
  • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. ngo.pl - https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku na ok. 3 tygodnie).
 3. Ponadto likwidator:
  • sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • ustala listę wierzycieli i dłużników;
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  • zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);
  • sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
  • po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;
  • składa wniosek do Starosty Lipskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:
   • sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
   • potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego, które widniało co najmniej 30 dni,
  • po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Uwagi:

 1. Likwidacja stowarzyszenia polega na:
  • całkowitym zakończeniu jego działalności,
  • zadysponowaniu pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
  • wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Materiały

Wniosek o wykreslenie z ewidencji Stowarzyszen Zwyklych
1​_Wniosek​_o​_wykreslenie​_z​_ewidencji​_Stowarzyszen​_Zwyklych.doc 0.06MB
Rejestr powiatowych instytucji kultury

Elektroniczny rejestr powiatowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Lipsku prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

 1. Rejestr powiatowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Lipsku  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora w Referacie Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko.
 2. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   • otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócisię z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 3. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 4. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Lipsku Bank PKO BP SA - nr konta 24 1020 4317 0000 5602 0112 9311 lub w kasie Urzędu.
 5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).

Materiały

Rejestr powiatowych instytucji kultury
Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze powiatowych instytucji kultury
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_wpisu​_w​_rejestrze​_powiatowych​_instytucji​_kultury.doc 0.03MB
Wniosek o odpis z rejestru powiatowych instytucji kultury
wniosek​_o​_odpis​_z​_rejestru​_powiatowych​_instytucji​_kultury.doc 0.03MB
Wzór odpisu pełnego z rejestru powiatowych instytucji kultury
Wzór​_odpisu​_pełnego​_z​_rejestru​_powiatowych​_instytucji​_kultury.doc 0.05MB
wzór odpisu skróego z rejestru powiatowych instytucji kultury
wzór​_odpisu​_skróego​_z​_rejestru​_powiatowych​_instytucji​_kultury.doc 0.04MB
Kalendarz imprez

Powiatowy kalendarz imprez powstaje w oparciu o informacje uzyskane podczas spotkań u Starosty Lipskiego z gospodarzami poszczególnych gmin powiatu.

Zapraszamy jednostki i organizacje pozarządowe do przesyłania organizowanych przez nich imprez lokalnych w celu aktualizacji kalendarza.

Prosimy również o informacje w przypadku zmian w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Kontakt w sprawie imprez:

Referat Promocji i Rozwoju

tel.: 48 37 83 034

e-mail: promocja@powiatlipsko.pl.

{"register":{"columns":[]}}