W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W LIPSKU

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, adres e-mail: prk@powiatlipsko.pl, nr telefonu: +48 48 378 60 17.

2.  Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod@powiatlipsko.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków lub uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w szczególności:

 • udzielanie porad i informacji konsumentom,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • udzielanie konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej /pomoc przy sporządzeniu pozwu;

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z:

 • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
 • ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych, a prosimy o ich podanie w związku z ułatwieniem kontaktu (np. nr telefonu, adres mailowy).

4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody - do momentu jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania danych (jeżeli Pani/Pan uważa, że zebrane dane są nieprawidłowe) art. 16 RODO, 
c) prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO, 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe, i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt. 3 i może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na tok prowadzonego postępowania. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakikolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.21MB
Informacje ułatwiające skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik - Małgorzata Szmit
tel.: 48 37 83 017
fax.: 48 37 83 017
e-mail: prk@powiatlipsko.pl

Informacje ułatwiające skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipsku

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Podstawą prawną działalności rzecznika jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
 2. Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipsku mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Lipskiego.
 3. Rzecznik udziela pomocy wyłącznie osobom fizycznym (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej), w sporach z przedsiębiorcą (sprzedawcą, producentem, dystrybutorem).
 4. Porady oraz informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów są bezpłatne.
  • telefonicznie - codziennie w godzinach pracy urzędu;
  • osobiście - codziennie w godzinach pracy urzędu;
  • poczta elektroniczną - pod adresem - prk@powiatlipsko.pl
 5. W sprawach nieskomplikowanych, niewymagających analizy dokumentów porady są udzielane telefonicznie.
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby wpłynąć na przedsiębiorcę w celu spełnienia roszczeń/żądań konsumenta. Postępowania prowadzone przez rzecznika mają charakter polubowny, co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie.
 7. W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez rzecznika, konsument może dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym lub skorzystać z rozstrzygnięcia sporu przez Stały Sąd Polubowny.
 8. Prowadzona przez rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia.
 9. Porady prawne i informacje są udzielane przez rzecznika na bieżąco według kolejności zgłoszenia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego/odwoławczego.
 10. W celu wystąpienia przez rzecznika do przedsiębiorcy w sprawie konsumenckiej, konsument powinien złożyć pisemny wniosek.
 11. Podpisany „Wniosek Konsumenta” wraz załącznikami (m.in. kopie dowodów zakupu, umowy, reklamacji, odpowiedzi na reklamację, odmowy załatwienia reklamacji) należy złożyć:
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  • za pośrednictwem poczty,
  • drogą elektroniczną.
 12. Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, rzecznik wzywa konsumenta do jego uzupełnienia, w terminie 7-dniowym. W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 13. Wnioski konsumentów są realizowane przez rzecznika według kolejności wpływu, bez zbędnej zwłoki. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę.
 14. Jeżeli Rzecznik jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje ją do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.
 15. Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipsku pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy ul. Rynek 1 w Lipsku.

Zadania Rzecznika

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.) do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Materiały

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi.
wniosek​_o​_pomoc.docx 0.01MB
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Anna Zardzewiała
tel.: 48 37 83 016
e-mail: iod@powiatlipsko.pl

{"register":{"columns":[]}}