W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipsku, adres siedziby: ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, kontakt mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl lub telefoniczny: 48 378 30 11;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@powiatlipsko.pl; adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko;
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków lub uprawnień administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym. W przypadku Powiatowego Rzecznika Konsumentów celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań:
  • udzielanie porad i informacji konsumentom,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • udzielanie konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej /pomoc przy sporządzeniu pozwu;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
   • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
   • ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
   • ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
   • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, jednakże nie dłużej niż przez okres wskazany w zdaniu pierwszym;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO;
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. Ze względu na rodzaj świadczonych usług administracyjnych podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu, w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Materiały

Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Klauzula​_informacyjna​_dla​_zadań​_realizowanych​_przez​_Powiatowego​_Rzecznika​_Konsumentów.pdf 0.21MB
Informacje ułatwiające skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik - Małgorzata Szmit
tel.: 48 37 83 017
fax.: 48 37 83 017
e-mail: prk@powiatlipsko.pl

Informacje ułatwiające skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipsku

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Podstawą prawną działalności rzecznika jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
 2. Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipsku mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Lipskiego.
 3. Rzecznik udziela pomocy wyłącznie osobom fizycznym (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej), w sporach z przedsiębiorcą (sprzedawcą, producentem, dystrybutorem).
 4. Porady oraz informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów są bezpłatne.
  • telefonicznie - codziennie w godzinach pracy urzędu;
  • osobiście - codziennie w godzinach pracy urzędu;
  • poczta elektroniczną - pod adresem - prk@powiatlipsko.pl
 5. W sprawach nieskomplikowanych, niewymagających analizy dokumentów porady są udzielane telefonicznie.
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby wpłynąć na przedsiębiorcę w celu spełnienia roszczeń/żądań konsumenta. Postępowania prowadzone przez rzecznika mają charakter polubowny, co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie.
 7. W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez rzecznika, konsument może dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym lub skorzystać z rozstrzygnięcia sporu przez Stały Sąd Polubowny.
 8. Prowadzona przez rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia.
 9. Porady prawne i informacje są udzielane przez rzecznika na bieżąco według kolejności zgłoszenia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego/odwoławczego.
 10. W celu wystąpienia przez rzecznika do przedsiębiorcy w sprawie konsumenckiej, konsument powinien złożyć pisemny wniosek.
 11. Podpisany „Wniosek Konsumenta” wraz załącznikami (m.in. kopie dowodów zakupu, umowy, reklamacji, odpowiedzi na reklamację, odmowy załatwienia reklamacji) należy złożyć:
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  • za pośrednictwem poczty,
  • drogą elektroniczną.
 12. Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, rzecznik wzywa konsumenta do jego uzupełnienia, w terminie 7-dniowym. W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 13. Wnioski konsumentów są realizowane przez rzecznika według kolejności wpływu, bez zbędnej zwłoki. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę.
 14. Jeżeli Rzecznik jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje ją do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.
 15. Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipsku pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy ul. Rynek 1 w Lipsku.

Zadania Rzecznika

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.) do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Materiały

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi.
wniosek​_o​_pomoc.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}