W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2021/BZP 00000713/01/P
  • Data rozpoczęcia: 15.04.2021
  • Data zakończenia: 30.04.2021 09:00
  • Wartość szacunkowa zamówienia:381674,47 PLN
  • Jednostka publikująca:Gmina Olszanka
  • Opis zamówienia:Numer referencyjny: IRiOŚ.271.1.2021 1) Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 2) Zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe i 2021-04-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033761/01 z dnia 2021-04-15 przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) jezdnia;d) roboty wykończeniowe; 3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlano -wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.11MB
Specyfikcja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia.docx 0.05MB
Opis techniczny - projekt budowlano-wykonawczy
Opis​_techniczny​_Oborki.pdf 0.84MB
Rys nr 1 Plan orientacyjny
Rys​_nr​_1​_Plan​_orientacyjny​_oborki.pdf 0.20MB
Rys nr 2.1 Plan sytuacyjny
Rys​_nr​_21​_Plan​_sytuacyjny​_oborki.pdf 0.43MB
Rys nr 2.2 Plan sytuacyjny
Rys​_nr​_22​_Plan​_sytuacyjny​_oborki.pdf 0.89MB
Rys nr 3 Profil podłużny
Rys​_nr​_3​_Profil​_podłużny​_oborki.pdf 0.27MB
Rys nr 4 Przekroje normalne
Rys​_nr​_4​_Przekroje​_normalne​_oborki.pdf 0.39MB
Zał. nr 2 do SWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Zał​_nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Szczegółowe​_specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót.pdf 2.21MB
Przedmiar robót Obórki - Zał. Nr 3 do SWZ
Przedmiar​_robót​_Obórki​_-​_Zał​_Nr​_3​_do​_SWZ.pdf 0.08MB
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu​_oraz​_niepodleganiu​_wykluczeniu​_z​_postępowania.docx 0.02MB
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamówienia.docx 0.01MB
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_podmiotu​_udostepniającego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamówienia.docx 0.02MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_wykonawców​_występujących​_wspólnie.docx 0.01MB
Zał. nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Zał​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Zał. nr 10 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Zał​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób​_skierowanych​_do​_realizacji​_zamówienia.docx 0.02MB
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitałowej.docx 0.01MB
Zał. nr 12 do SWZ - Wzór umowy
Zał​_​_nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_​_umowy.docx 0.05MB
Zał. do wzoru umowy - oświadczenie gwarancyjne
Zał​_do​_wzoru​_umowy​_-​_oświadczenie​_gwarancyjne.doc 0.04MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia.pdf 0.03MB
Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Informacja​_z​_art​_222​_ust​_4​_ustawy​_​_Prawo​_zamówień​_publicznych.docx 0.01MB
Informacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_86​_ust​_5​_ustawy​_Pzp.docx 0.01MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga Obórki
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_droga​_Oborki.pdf 0.31MB
Ogłoszenie o wyniku postępowania
ogloszenie-o-wyniku-postepowania-sig.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.04.2021 20:24 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 10.0 07.04.2022 14:42 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 9.0 07.04.2022 14:41 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 8.0 10.06.2021 11:40 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 7.0 09.06.2021 13:25 administrator gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 6.0 09.06.2021 13:23 administrator gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 5.0 18.05.2021 13:24 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 4.0 30.04.2021 14:39 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 3.0 30.04.2021 09:13 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 2.0 16.04.2021 08:03 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obórki na działkach nr 138 i 106 1.0 15.04.2021 20:24 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}