W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

w Urzędzie Gminy Hażlach

Anna Halicka

Telefon 33 85 69 555, wewnętrzny 51

e-mail iod@hazlach.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Gminy Hażlach chroni Państwa dane osobowe i dba o ochronę Państwa praw.

Informujemy, że kiedy załatwiacie Państwo sprawy w naszym urzędzie, podajecie nam swoje dane. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej umowy lub Państwa zgody.

Zbieramy tylko te dane, które są konieczne, żeby załatwić Państwa sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

Respektujemy wszystkie Państwa prawa. Poinformujemy Państwa o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Państwa prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane.

Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwo uznacie, że nasze działania są niewystraczające i naruszają przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, zwanego RODO.

Jeżeli potrzebujecie Państwo uzyskać więcej informacji o ochronie Państwa danych osobowych w naszym urzędzie możecie się skontaktować z Inspektorem ochrony danych – Anną Halicką – e-mailem: iod@hazlach.pl lub osobiście w urzędzie. Więcej informacji o inspektorze znajduje się na stronie https://hazlach.samorzady.pl

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, możecie ją Państwo w każdej chwili wycofać.

Informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych i przysługujących prawach:

Poniższe informacje przekazujemy w związku z realizacją obowiązków określonych w artykule 13 ustęp 1 i ustęp 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku, seria L numer 119, strona 1):

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Hażlach, ulica Główna 57, 43-419 Hażlach.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ulica Główna 57, 43-419 Hażlach;
 2. za pośrednictwem poczty e-mail: ug@hazlach.pl;
 3. telefonicznie: +48 33 85 69 479.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Hażlach inspektorem ochrony danych: adres e-mail: iod@hazlach.pl, listownie: ulica Główna 57, 43-419 Hażlach.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

 1. realizacją celu, w jakim wyrazili Państwo zgodę – artykuł 6 ustęp 1, litera a RODO;
 2. wykonaniem umowy, której Państwo są stroną – artykuł 6 ustęp 1, litera b RODO;
 3. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -  artykuł 6 ustęp 1, litera c RODO;
 4. ochroną żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej – artykuł 6 ustęp 1, litera d RODO;
 5. wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – artykuł 6 ustęp 1, litera e RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane osobowe, w tym podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów informatycznych,
 3. podmioty świadczące pomoc prawną dla administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Jeżeli przetwarzanie danych jest wynikiem zawarcia umowy, podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do zawarcia tej umowy. Jeżeli natomiast przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas ich podanie ma charakter dobrowolny.

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

Materiały

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula​_ogolna.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_ogolna​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Hażlach
Klauzula​_nagrywanie​_rozmów​_telefonicznych.pdf 0.54MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Hażlach (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_nagrywanie​_rozmów​_telefonicznych​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: monitoring wizyjny – budynek Urzędu Gminy
Klauzula​_monitoring​_budynku​_UG.doc 0.04MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: monitoring wizyjny – budynek Urzędu Gminy (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_monitoring​_budynku​_UG​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Gminy Hażlach za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Klauzula​_obrady​_sesji​_rady​_gminy.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Gminy Hażlach za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_obrady​_sesji​_rady​_gminy​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Prawa​_osob​_ktorych​_dane​_dotycza.docx 0.02MB
Realizacja praw osoby, której dane dotyczą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (dostępne cyfrowo)
Prawa​_osob​_ktorych​_dane​_dotycza​_dostepne​_cyfrowo.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: postępowanie administracyjne w sprawach załatwianych milcząco
Klauzula​_milczace​_zalatwianie​_spraw.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: postępowanie administracyjne w sprawach załatwianych milcząco (dostępna cyfrowo)
Klauzula​_milczace​_zalatwianie​_spraw​_dostepna​_cyfrowo.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}