W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Adres
ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Naczelnik Wydziału – Tomasz Mroczek
pokój 207, tel. (41) 247-64-66

Referat Zamówień Publicznych

pokój 204
tel. (41) 247-68-66
Robert Zajączkowski
Mariusz Kasprzyk

Referat Rozwoju i Inwestycji

pokój 316
tel. (41) 247-61-36
Kierownik Referatu – Iwona Gałka
Anna Strąpoć

pokój 208
tel. (41) 247-64-64
Rafał Borowiecki
Marta Frączek

Referat Zarządzania Drogami

Kierownik Referatu – Romuald Wójcik
pokój 213A
tel. (41) 247-52-71

pokój 214
tel. (41) 247-64-60
Dorota Pietrzykowska

pokój 205
tel. (41) 247-60-82
Mirosław Wojsławski

pokój 206
tel. (41) 247-60-72
Ksenia Loranty
Klaudia Zdonek

Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem na Drogach

pokój 205
tel. (41) 247-60-82
Dariusz Soliński

Stanowisko ds. Transportu

pokój 215
tel. (41) 247-66-15
Sylwia Michalczyk
Andrzej Śląszkiewicz

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie wieloletnich i jednorocznych planów inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 2. Uzyskiwanie niezbędnych decyzji na etapie przygotowawczym projektowanych zadań.
 3. Zlecanie opracowania: koncepcji, dokumentacji projektowych, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko oraz innych niezbędnych opracowań.
 4. Opracowywanie specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskich do postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 5. Uzyskiwanie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.
 6. Przygotowywanie wniosków i dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę.
 7. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami.
 8. Przygotowywanie dokumentów po zakończeniu inwestycji do przejęcia na majątek trwały.
 9. Przygotowywanie, organizacja postępowań na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 130 000,00 zł finansowane ze środków publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 10. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały, w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty.
 11. Prowadzenie postępowań dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 12. Ogłaszanie o przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłaszanie o wyniku przetargu.
 13. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych do 130 000,00 zł.  
 14. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 130 000,00 zł oraz zbioru przepisów.
 15. Obsługa techniczno – administracyjna prac komisji przetargowej oraz postępowań o zamówienia publiczne w tym procedur odwoławczych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia.
 16. Przekazywanie do wydziałów starostwa zlecających przetargi i postępowania o zamówienie publiczne niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu lub postępowaniu o zamówienie publiczne.
 17. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach i wynikach postępowań o udzielenie zamówienia
  w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Komisji Europejskiej, Portalu Zamówień Publicznych, prasie lokalnej oraz Internecie.
 18. Przygotowywanie informacji i sprawozdań rocznych do Urzędu Zamówień Publicznych
  z przeprowadzonych postępowań.
 19. Aktualizacja strony internetowej starostwa w zakresie zamówień publicznych i przetargów.
 20. Opracowywanie regulaminu zamówień publicznych.
 21. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych i przetargów.
 22. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami , organizacjami w sprawach związanych
  z zamówieniami publicznymi.
 23. Przeprowadzenie zleconych przez Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami postępowań o zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność powiatu ostrowieckiego, w tym:
  1. przygotowanie regulaminu pracy komisji, każdorazowo dla poszczególnych postępowań oddzielnie
  2. przygotowanie druków powołania Komisji Przetargowej i przedstawienie ich do akceptacji Staroście,
  3. uczestnictwo w pracach komisji w trakcie przetargu i na dalszym etapie poprzez zawiadomienie członków komisji przetargowej o miejscu i terminie postępowania, przygotowania niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie przetargu, zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, przygotowanie protokołu z postępowania, który jest podstawą do zawarcia aktu notarialnego.
 24. Przygotowywanie projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych programów zagranicznych.
 25. Nadzór nad realizacją programów operacyjnych ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu.
 26. Przygotowywanie projektów wieloletnich programów rozwoju powiatu oraz monitorowanie ich wdrażania.
 27. Planowanie strategiczne oraz formułowanie priorytetów do realizacji w ramach wojewódzkich i krajowych planów rozwoju i programów operacyjnych.
 28. Współudział w opracowaniu: Narodowego Planu Rozwoju, Wojewódzkiego Programu Operacyjnego oraz Programów Sektorowych do Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i następnych okresach budżetowych UE.
 29. Współpraca z samorządami krajowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi przy realizacji wspólnych projektów z dofinansowaniem UE.
 30. Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu na etapie realizacji projektu w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanie niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów.
 31. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości.
 32. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, dotyczącej projektów powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych.
 33. Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej powiatu, dotyczących zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych dla instytucji otoczenia biznesu.
 34. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 35. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 36. Utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą.
 37. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.
 38. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej.
 39. Naliczanie opłat i kar pieniężnych w przedmiocie zajęcia pasa drogowego.
 40. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych o masie całkowitej, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.
 41. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 42. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 43. Wykonywanie i nadzór robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 44. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.
 45. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 46. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów.
 47. Prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg powiatowych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
  1. wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
  2. naliczanie opłat i kar za ww. zezwolenia.
 48. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i projektów uchwał w sprawach o ustalenie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowieckiego.
 49. Przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia zarządu powiatu opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg.
 50. Opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów miejscowych.
 51. Opiniowanie i uzgadnianie projektów technicznych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji.
 52. Opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków o pozwolenie na budowę.
 53. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, składanie wniosków do poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew w przypadku sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa wywrócone, nadłamane).
 54. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym:
  1. analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
  3. organizowanie prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  4. udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  5. opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
  6. ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
  7. wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowania i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
  8. współpraca z organami policji.
 55. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:
  1. rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na organizację przemarszów po drogach publicznych (wieców, procesji, pochodów itp.),
  2. uzgadnianie złożonych wniosków z Komendą Wojewódzką Policji, z Urzędem Marszałkowskim, z zarządcami dróg wykorzystywanych do przemarszu,
  3. wydawanie decyzji administracyjnej po skompletowaniu wszystkich opinii.
 56. Opracowywanie i realizacja rocznych planów rzeczowo – finansowych budowy, remontów i utrzymania dróg i obiektów mostowych.
 57. Współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania.
 58. Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie realizacji zadań obejmujących jednocześnie drogi różnych kategorii.
 59. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.
 60. Dbanie o właściwy stan techniczny i właściwe zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu drogowego (piaskarki, pługi, pługi wirnikowe, kosiarki, przyczepy samochodowe, piły spalinowe do cięcia drewna).
 61. Udzielanie, zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 62. Udzielanie, zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 63. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie, cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób.
 64. Zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.
 65. Prowadzenie postępowania kontrolnego przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy osób lub rzeczy.
 66. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaszanie oraz cofanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym.
 67. Uzgadnianie lub odmowa uzgodnienia, wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym wydawanego przez Marszałka Województwa.
 68. Wydawanie, zmiana, stwierdzanie nieważności zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.
 69. Wpisywanie, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 70. Wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 71. Wpisywanie, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 72. Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy.
 73. Wpisywanie i skreślanie z ewidencji wykładowców.
 74. Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub wykładowcy.
 75. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
 76. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.
 77. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego.
 78. Przeprowadzanie procedury związanej z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu, usuniętych z drogi w trybie art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 79. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej:
  1. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  2. zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  3. opracowywanie rozkładów jazdy,
  4. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
  5. przygotowywanie uchwał i porozumień w zakresie powierzania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych.
 3. Referat Zamówień Publicznych:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
 4. Referat Rozwoju i Inwestycji:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji.
  3. Stanowisko ds. planowania.
  4. Stanowisko  ds. pozyskiwania Funduszy Strukturalnych
 5. Referat Zarządzania Drogami:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. inwestycji drogowo – mostowych.
  3. Stanowisko ds. zarządzania pasami drogowymi.
  4. Stanowisko ds. nadzoru inspektorskiego inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania dróg,   w tym dyspozytor.
  5. Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg w ramach służb liniowych.
  6. Stanowisko ds. ewidencji dróg i gromadzenia danych.
 6. Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach.
 7. Stanowisko ds. transportu.

 

 

{"register":{"columns":[]}}