W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Finansowy

Adres
ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego – Julita Szewczyk
pokój 108, tel.(41) 247-69-75 

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego– Grażyna Derlatka 
pokój 107, tel.(41) 247-67-70

pokój 106
tel. (41) 247-67-88
Agnieszka Gajowik

pokój 107
tel. (41) 247-67-70
Agata Domagała – Trzaskowska
Kinga Krońska

pokój 109
tel. (41) 247-60-90
Marta Orzechowska – Barańska
Renata Drewniak

pokój 110
tel. (41) 247-69-73
Monika Kowalska
Aneta Pisula

pokój 114
tel. (41) 247-60-88
Urszula Różalska

 


 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektu budżetu powiatu.
 2. Obsługa finansowo – księgowa budżetu powiatu.
 3. Organizacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu.
 4. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu powiatu, opracowywanie projektu budżetu powiatu i dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.
 5. Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i analiza stanu zadłużenia budżetu powiatu ostrowieckiego.
 6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
 7. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ocena realizacji wykorzystania środków finansowych.
 8. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 9. Prowadzenie kontroli finansowej jednostek powiatu.
 10. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu powiatu.
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.
 12. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu.
 13. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.
 14. Prace związane z obsługą finansowo – księgową starostwa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 15. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa w zakresie przychodów i kosztów gospodarki pozabudżetowej.
 16. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa oraz funduszy celowych.
 17. Bieżąca analiza realizacji budżetu jednostki – starostwa, funduszy celowych oraz informowanie wydziałów o jej wynikach.
 18. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych.
 19. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i bilansów.
 20. Pobór zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat wynikających z własności Skarbu Państwa.
 21. Współdziałanie z wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu
  w zakresie wykonywania zadań.
 22. Sporządzanie i wykonywanie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego według obowiązujących przepisów.
 23. Sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych.
 24. Dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności.

Wydział Finansowy realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Skarbnik Powiatu, któremu powierzono wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału Finansowego  – Główny Księgowy.
 2. Zastępca Skarbnika.
 3. Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego – Zastępca Głównego Księgowego.
 4. Stanowisko ds. obsługi pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie wynagrodzeń.
 5. Stanowisko ds. ewidencji księgowości budżetu oraz sprawozdawczości jednostki.
 6. Stanowisko ds. ewidencji księgowości jednostki oraz rozliczania podatku VAT.
 7. Stanowisko ds. ewidencji wieczystego użytkowania, windykacji należności Skarbu Państwa.
 8. Stanowisko ds. ewidencji księgowej należności wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu zajęcia pasa drogowego, windykacji należności Powiatu Ostrowieckiego.
 9. Stanowisko ds. zbiorczej sprawozdawczości budżetu oraz obsługi finansowo – księgowej ZFŚS, obsługi finansowo-księgowej środków z PFRON.
 10. Stanowisko ds. ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, rozliczenia, ewidencji zadań inwestycyjnych, wydatków w zakresie zadań drogowych, ewidencji księgowej środków z funduszy unijnych oraz obsługi kont depozytowych.
 11. Stanowisko ds. planowania w zakresie Uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, kontroli i rozliczenia budżetu oraz przygotowania  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Materiały

druk wniosku
druk-wniosku-na-BIP-2.pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}