W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-ostrowiecki/

Dane teleadresowe jednostki:

tel. (41) 247 66 10, 247 63 55
fax (41) 247 69 65
E-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
Adres korespondencyjny: ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Data publikacji strony internetowej:  23 grudnia 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 lutego 2020

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych czy obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów Prawa wodnego; na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu do dokumentów,
 • Informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/powiat-ostrowiecki/ spełnia wymagania w 96,83%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Tic 
e-mail: 
pt@powiat.ostrowiecki.eu 
Telefon: +48 412476146

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje w dwóch lokalizacjach:

 • Przy ulicy Iłżeckiej 37, 27-400 Ostrowiec Św. – siedziba główna
 • Przy ulicy Adama Wardyńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Św. – Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Każdy budynek posiada dwie kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.

Dojazd do budynku głównego Iłżecka 37

Do budynku głównego Starostwa można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 30 m od wejścia głównego do budynku Urzędu znajduje przystanek autobusowy Iłżecka 01. Ponadto w odległości 300 m – 400 m znajdują się przystanki Rynek 01, Starokunowska 01, Starokunowska 02, Radwana 01, Mickiewicza 01, Polna 06. W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dojazd do budynku Adama Wardyńskiego 1

Do budynku można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 100 m od wejścia głównego do budynku Urzędu znajduje przystanek autobusowy Radwana 01. Ponadto w odległości 300 m – 400 m znajdują się przystanki Rynek 01, Starokunowska 01, Polna 06

Dostępność parkingu budynku głównego

Przy budynku głównym Starostwa od strony ul. Iłzeckiej znajduje się ogólnodostępny parking, na których w zlokalizowane są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej.

Dostępność parkingu budynku Adama Wardyńskiego 1

Przy budynku od strony ul. Wardyńskiego znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej.

Wejście do budynku głównego

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa. Wejście główne znajduje się od strony wschodniej budynku. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi główne budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowane są poręcze. Dla osób niepełnosprawnych, po prawej stronie schodów znajduje się rampa ze spocznikiem. Drzwi do budynku są dwuskrzydłowe, przeszklone, automatyczne i oznaczone w kolorze kontrastowym do ścian budynku.

Drugie wejście prowadzące na poziom parteru znajduje się od strony południowej budynku, dostępne z poziomu chodnika z drzwiami jednoskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

Wejście do budynku Adama Wardyńskiego 1

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa. Wejście znajduje się od strony wschodniej budynku. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi główne budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowana jest poręcz. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe, w kolorze kontrastowym do ścian budynku.

Dostępność budynku głównego Starostwa dla interesantów   

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia obsługiwana przez pracowników Straży Miejskiej, od których można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Na parterze znajdują się sale konferencyjne, sala obrad Rady Powiatu, pomieszczenia biurowe. Komunikacja na poziom pierwszego piętra odbywa się tylko poprzez klatkę schodową. Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat Starosty oraz pomieszczenia biurowe. Druga kondygnacja jest dostępna tylko poprzez klatki schodowe. Budynek nie jest wyposażony w windę. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, na parterze znajduje się specjalnie wyznaczony punkt. Do budynku Starostwa i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na wszystkich drzwiach znajdujących się w budynku Starostwa umieszczono oznaczenia w języku Braille’a. Znajdują się one na wysokości około 10 cm nad klamką oraz dodatkowo na poręczach na klatkach schodowych budynku.

Dostępność dla interesantów budynku Adama Wardyńskiego 1

Komunikacja na poziom pierwszego i drugiego piętra odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem klatki schodowej. Sekretariat Wydziału znajduje się na poziomie pierwszym budynku.

Utrudnienia, które napotkamy w budynkach Starostwa

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie parter budynku głównego Starostwa. Budynek zlokalizowany przy ul. Wardyńskiego 1 jest w całości niedostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie budynku są zlokalizowane toalety ogólnodostępne.
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.
 • Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.
 • W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z komórką organizacyjną realizującą daną sprawę urzędową.
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Materiały

Deklaracja dostępności
deklaracja​_(002).pdf 0.10MB
Raport o stanie dostępności
raport​_o​_stanie​_dostepnosci​_tekst​_do​_czytania.pdf 0.63MB
Plan działania Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022
zarzadzenie​_plan​_poprawy​_dostepnosci.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.08.2022 08:38 Kinga Ciepichał
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Ciepichał
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 1.0 11.08.2022 08:38 Kinga Ciepichał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}