W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy - Anna Mroczkowska-Śledź

pokój 313, tel. (41) 247-63-56

 

Do zadań Geologa Powiatowego należy w szczególności:

 1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m2, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych,
  z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.
 2. Cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m2, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich.
 3. Wygaszanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m2, jeśli wydobycie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej
  w granicach obszarów morskich.
 4. Wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności, stwierdzanie wygaśnięcia koncesji.
 5. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
 7. Przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.
 8. Wydawanie decyzji nakazujących podmiotom wykonującym roboty geologiczne dokonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych robót geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek.
 9. Wydawanie decyzji o zatwierdzaniu dokumentacji geologicznej i zmiany dokumentacji geologicznej, bez zastrzeżeń lub żądanie w drodze decyzji jej uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.
 10. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji geologicznych.
 11. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
 12. Wydawanie zgody, w drodze decyzji, na przeklasyfikowanie zasobów, jeżeli w okresie sprawozdawczym zmiany przekraczają 50 % rocznego wydobycia ze złoża.
 13. Wydawanie decyzji zobowiązujących przedsiębiorcę do obmiaru wyrobiska
  i przedłożenie operatu ewidencyjnego złoża, w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia, wyczerpania zasobów złoża czy naruszenia przepisów o ochronie przyrody.
 14. Wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej
  w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji zawierającej dane o ilości wydobytej kopaliny oraz wysokości opłaty eksploatacyjnej.
 15. Ustalanie w drodze decyzji, opłaty dodatkowej za wykonywanie działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.
 16. Wydawanie decyzji ustalającej opłatę podwyższoną za wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych.
 17. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.
 18. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności, nakazującej niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a przypadku potrzeby nakazującej podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia, że działalność jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu lub z naruszeniem określonych w nim warunków.
{"register":{"columns":[]}}