W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Organizacyjno-Prawny

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Referat Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Kierownik Referatu - Monika Filipczak
pokój 104
tel. (41) 247-68-48
Ewelina Wiśniewska

pokój 105
tel. (41) 247-52-69
Magdalena Moroń
Magdalena Bajak

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Referatu - Marzena Jemielniak
pokój 115, tel. (41) 247-51-78

pokój 102
tel. (41) 247-62-17
Beata Bronikowska
Kinga Włodarczyk

Kancelaria
pokój 12
tel. (41) 247-63-59
Sylwia Kałuża
Magdalena Stefankiewicz

Archiwum zakładowe
pokój 26
tel.(41) 247-64-10
Beata Górniak

Stanowisko ds. Kadr
pokój 116
tel. (41) 247-62-88
Alina Piwnik - Migdalska

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
pokój 102
tel. (41) 247-64-68
Beata Kobiałka

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
pokój 112
tel. (41) 2475183
Magdalena Kołeczek

Zespół Radców Prawnych
pokój 301
tel. (41) 247-61-83
Monika Mazur
Romuald Pachocki

pokój 302
tel. (41) 247-61-85
Stanisław Leszczyński
Mariusz Grzesiak

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa.
 2. Obsługa organizacyjno – prawna starostwa, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.
 3. Administrowanie obiektami i mieniem starostwa.
 4. Nadzór nad ochroną obiektów starostwa.
 5. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej starostwa.
 6. Koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 7. Koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
 9. Prowadzenie zbioru uchwał Rady Powiatu.
 10. Prowadzenie zbioru uchwał Zarządu Powiatu.
 11. Prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty.
 12. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych.
 13. Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 14. Prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań radnych oraz wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych.
 15. Prowadzenie rejestru kontroli w starostwie.
 16. Prowadzenie rejestru umów i porozumień.
 17. Prowadzenie rejestru fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych.
 18. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz wykonywanie wszelkich czynności
  z tym związanych.
 19. Dokonywanie wszelkich czynności związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o których mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 20. Prowadzenie archiwum zakładowego starostwa.
 21. Prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa.
 22. Obsługa prawna starostwa i jednostek powiatu.
 23. Koordynacja spraw związanych z obsługą informatyczną starostwa.
 24. Przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu do organów nadzoru.
 25. Przekazywanie dokumentów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 26. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych.
 27. Prowadzenie spraw szkoleniowych i socjalnych pracowników starostwa.
 28. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz innymi oświadczeniami osób zobowiązanych do ich składania.
 29. Piecza nad sztandarem powiatu ostrowieckiego oraz organizowanie pocztów sztandarowych na uroczystościach.
 30. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim, mediacją oraz edukacją prawną.
 31. Wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami.
 32. Koordynacja kontroli zarządczej starostwa i jednostek powiatu.
 33. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w starostwie oraz w jednostkach podległych.
 34. Prowadzenie polityki informacyjnej powiatu.
 35. Koordynacja spraw związanych z promocją powiatu.
 36. Koordynacja spraw związanych z organizacją na terenie powiatu uroczystości,
  w szczególności upamiętniających obchody rocznic walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.
 37. Współpraca z wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu
  w zakresie wykonywanych zadań.
 38. Koordynacja spraw dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydział Organizacyjno-Prawny realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

  1. Sekretarz Powiatu, któremu powierzono wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego.
  2. Referat Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
 1. Kierownik Referatu.
 2. Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
  1. Referat Organizacyjno – Administracyjny.
 1. Kierownik Referatu.
 2. Stanowisko ds. administracyjnych.
 3. Stanowisko ds. kancelaryjnych.
 4. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu głównego starostwa.
 5. Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego.
 6. Stanowisko pracownika gospodarczego.
 7. Stanowisko konserwatora.
 8. Stanowisko kierowcy.
  1. Stanowisko ds. kadr.
  2. Stanowisko ds. komunikacji społecznej.
  3. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.
  4. Zespół Radców Prawnych (podległych merytorycznie staroście).
{"register":{"columns":[]}}