W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Architektury i Budownictwa

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Naczelnik Wydziału – Łukasz Smyła
pokój 213 , tel. (41) 247-63-65

pokój 209

tel. (41) 248-61-47
Justyna Pajączkowska
Małgorzata Majecka
Patrycja Budzeń

pokój 210
tel. (41) 247-63-67
Sylwia Pszonak
Roman Bańkowski

pokój 211
tel. (41) 247-51-68
Monika Matysiak
Olga Kojder- Malicka

pokój 212
tel. (41) 247-63-53
Agata Susfał
Aneta Kłokocka

pokój 213
tel. (41) 247-62-92
Małgorzata Kasińska

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane,
  a w szczególności:
  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
   w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,
  3. zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Prowadzenie spraw związanych w wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę.
 3. Prowadzenie spraw związanych w wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na rozbiórkę.
 4. Zatwierdzanie projektów budowlanych odrębną decyzją.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od warunków sytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, określonych w ustawie o transporcie kolejowym.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zamiaru rozbiórki.
 10. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.
 12. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od warunków udzielonego pozwolenia na budowę.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wygaszeniem pozwolenia na budowę.
 14. Prowadzenie spraw związanych z uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
  w sytuacji stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę.
 15. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia w przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z tych nieruchomości.
 17. Kontrola wykonania przez inwestora obowiązku rozbiórki zgłoszonego obiektu tymczasowego, zwolnionego z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 18. Uzgadnianie projektowych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
 19. Powoływanie Zespołu Opiniowania Dokumentacji działającego przy Staroście, zwoływanie posiedzeń oraz nadzór nad jego pracami.
 20. Wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
 21. Prowadzenie centralnego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy z projektem budowlanym w systemie RWDZ.
 22. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o dokonanych zgłoszeniach budowy oraz informacji o sprzeciwie lub braku wniesienia sprzeciwu oraz właściwych wnioskach o pozwolenie na budowę.
 23. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
 24. Współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym tj.:
 1. przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę wraz
  z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 2. przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 3. przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających
  z przepisów prawa budowlanego,
 4. uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów
  i informacji związanych z tymi czynnościami.
 1. Prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 2. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny.
 3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych.
 4. Udostępnianie na wniosek informacji publicznych na zasadach określonych Ustawą
  o dostępie do informacji publicznej.
 5. Przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii zgłoszenia budowy lub przebudowy organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję
  o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Przekazywanie do organu podatkowego, właściwego w sprawach podatku od nieruchomości kopii decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń budowy oraz zmiany sposobu użytkowania.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej o ruchu budowlanym w zakresie budowy, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
 8. Sporządzanie sprawozdań GUNB-3 i przekazywanie ich do Wojewody świętokrzyskiego.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych.
 3. Stanowisko ds. architektury i budownictwa.
{"register":{"columns":[]}}