W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Akty Prawa Miejscowego

Materiały

Uchwała Nr LV/326/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2022 rok.
Uchwała​_LV-326-2022​_(2).pdf 7.41MB
Uchwała Nr LVI/330/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadania Statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.
330.pdf 1.60MB
Uchwała Nr LVI/331/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
331.pdf 1.24MB
Uchwała Nr LVI/332/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo–leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
332.pdf 0.97MB
Uchwała Nr LVI/333/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca ,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 – 2026”.
333.pdf 1.46MB
Uchwała Nr LVI/334/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
334.pdf 2.53MB
Uchwała Nr LVI/334/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
334.pdf 2.53MB
Uchwała Nr LVI/335/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
335.pdf 0.43MB
Uchwała Nr LVI/336/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2027”.
336.pdf 4.76MB
Uchwała Nr LVI/344/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2021.
344.pdf 0.64MB
Uchwała Nr LX/369/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2022 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_369.pdf 0.53MB
Uchwała Nr LXI/378/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
uchwała​_378​_pedagog.pdf 0.44MB
Uchwała Nr LXII/379/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022
uchwała​_379.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LXII/380/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
uchwała​_380.pdf 3.74MB
Uchwała Nr LXII/381/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim
uchwała​_381.pdf 0.15MB
Uchwała Nr LXII/384/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
uchwała​_384.pdf 0.49MB
Uchwała Nr LXIII/390/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
390.pdf 0.07MB
Uchwała Nr LXIII/394/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022.
394.pdf 0.12MB
Uchwała Nr LXIII/395/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2023 roku.
395.pdf 7.84MB
Uchwała Nr LXV/402/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2025”.
402.pdf 6.02MB
Uchwała Nr LXVI/413/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.
LXVI-413-2023.pdf 0.30MB
Uchwała Nr LXVIII/416/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/329/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11"
uchwała​_416.pdf 3.63MB
Uchwała Nr LXVIII/417/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
uchwała​_417.pdf 1.92MB
Uchwała Nr LXVIII/418/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
uchwała​_418.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LXVIII/419/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
uchwała​_419.pdf 1.16MB
Uchwała Nr LXVIII/426/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za najem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
uchwała​_426.pdf 0.59MB
Uchwała Nr LXVIII/430/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu zadań administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
uchwała​_430.pdf 0.16MB
Uchwała Nr LXXIII/449/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_449.pdf 0.31MB
Uchwała Nr LXXIII/450/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/395/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2023 rok
Uchwała​_450.pdf 0.77MB
Uchwała Nr LXXIII/451/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Lipskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Lipskiego i Powiatu Ostrowieckiego
Uchwała​_451.pdf 0.19MB
Uchwała Nr LXXIII/452/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 roku umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki
Uchwała​_452.pdf 0.37MB
Uchwała LXXIV/454/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich
Uchwała​_454.pdf 0.21MB
Uchwała LXXIV/456/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/413/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała​_456.pdf 0.31MB
Uchwała LXXV/459/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023.
Uchwała​_​_459.pdf 0.77MB
Uchwała Nr LXXVI/462/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
uchwała​_462.pdf 0.52MB
Uchwała Nr LXXVII/465/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Uchwała​_Nr​_465.pdf 3.72MB
Uchwała Nr LXXVII/466/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023
Uchwała​_Nr​_466.pdf 0.54MB
Uchwała Nr LXXVII/470/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym lub znajdującym się na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała​_Nr​_470.pdf 2.08MB
Uchwała Nr LXXVII/471/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała​_Nr​_471.pdf 0.34MB
Uchwała Nr LXXVII/472/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych
Uchwała​_Nr​_472.pdf 0.46MB
Uchwała Nr LXXVII/473/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrowieckiemu lub jednostkom jemu podległym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej
Uchwała​_Nr​_473.pdf 1.73MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2022 14:09 Monika Filipczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Akty Prawa Miejscowego 14.0 29.11.2023 12:27 Magdalena Moroń
Akty Prawa Miejscowego 13.0 29.11.2023 12:20 Magdalena Moroń
Prawo lokalne 12.0 02.11.2023 10:16 Magdalena Bajak
Prawo lokalne 11.0 17.08.2023 07:59 Magdalena Moroń
Prawo lokalne 10.0 28.07.2023 10:48 Monika Filipczak
Prawo lokalne 9.0 28.07.2023 09:06 Magdalena Moroń
Prawo lokalne 8.0 04.07.2023 09:40 Magdalena Bajak
Prawo lokalne 7.0 17.04.2023 09:18 Magdalena Bajak
Prawo lokalne 6.0 28.02.2023 14:40 Monika Filipczak
Prawo lokalne 5.0 02.12.2022 10:08 Monika Filipczak
Prawo lokalne 4.0 26.10.2022 07:45 Magdalena Bajak
Prawo lokalne 3.0 30.09.2022 14:18 Magdalena Bajak
Prawo lokalne 2.0 18.07.2022 13:01 Ewelina Wisniewska
Prawo lokalne 1.0 12.04.2022 14:09 Monika Filipczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}