W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Komunikacji

WIZYTY W WYDZIALE UMAWIANE SĄ TELEFONICZNIE

 

 • Umawianie wizyt w Referacie Rejestracji Pojazdów pod numerami telefonów: 
  41 247 52 02 oraz 41 247 60 62.
  W celu umówienia wizyty należy przygotować następujące dane:
  - imię i nazwisko właściciela,
  - numer kontaktowy,
  - pięć ostatnich cyfr numeru VIN lub numer rejestracyjny pojazdu.
   
 • Umawianie wizyt w Referacie Praw Jazdy  pod numerem telefonu:  41 247 60 48.

 

 Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45.
 


 

Naczelnik Wydziału – Karolina Petrykowska

Pokój numer 11, tel. (41) 247 60 64

 

Referat Praw Jazdy

e-mail: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu

Kierownik ReferatuMagdalena Sadowska

 

Pokój numer 2, tel. (41) 247 60 44

Monika Dziekan

Agnieszka Krzeszowska

Agata Nowacka

 

Referat Rejestracji Pojazdów

e-mail: komunikacja@powiat.ostrowiecki.eu

Kierownik Referatu - Ewelina Mierzejewska
 

Pokój numer 4, tel. (41) 247 60 56

Agnieszka Ciździelska

Anna Ciechocińska-Leśniak

Beata Masternak

Aleksandra Nowosad

Pokój numer 5, tel. (41) 247 60 56

Dominika Gilewska

Kinga Pietrzykowska

Pokój numer 6, tel. (41) 247 60 54

Agnieszka Krasuska

Joanna Szymczuch

Pokój numer 7, tel. (41) 247 52 74

Monika Czupryńska

Monika Mucha

Pokój numer  8, tel. (41) 247 61 82

Agnieszka Wilk

Ewelina Mierzejewska

Pokój numer  9, tel. (41) 247 52 67

Magdalena Kita

Beata Gaik


Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem tablic rejestracyjnych oraz dokumentów komunikacyjnych (m.in. dowodów rejestracyjnych).
  2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.
  3. Wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdów w przypadku ich demontażu, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu.
  4. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
  5. Przywracanie pojazdów do ruchu po ich czasowym wycofaniu.
  6. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu.
  7. Przyjmowanie zawiadomień o zmianach stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
  8. Wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych (m.in. dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych).
  9. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych.
  10. Wydawanie dodatkowych tablic rejestracyjnych (bagażnikowych).
  11. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji oraz jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.
  12. Wpisywanie do dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych zastrzeżeń
   o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
  13. Wpisywanie do dowodów rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu bądź wykreśleniu zastawu rejestrowego.
  14. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.
  15. Wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej na pojeździe.
  16. Elektroniczne wysyłanie zawiadomień oraz potwierdzeń zgodności danych pojazdu do innych organów rejestrujących.
  17. Przesyłanie kserokopii dokumentów przedstawionych do rejestracji pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej do uzyskania żądanych informacji.
  18. Sporządzanie protokołów zniszczonych tablic rejestracyjnych.
  19. Generowanie i wysyłanie miesięcznych raportów o zarejestrowanych pojazdach do Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin.
  20. Przygotowywanie przetargów na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów
   i druków komunikacyjnych dla potrzeb wydziału.
  21. Pobieranie i rozliczanie opłaty ewidencyjnej.
  22. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
  23. Prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niezarejestrowanie
   w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego oraz za niezawiadomienie starosty w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.
  24. Prowadzenie ewidencji kierowców w postaci akt ewidencyjnych osób i w systemie    informatycznym.
  25. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień.
  26. Wydawanie decyzji dotyczących otrzymywania praw jazdy.
  27. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy.
  28. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy.
  29. Załatwianie spraw dotyczących wymiany krajowych praw jazdy wydanych za granicą na polskie prawa jazdy.
  30. Dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy o transporcie drogowym.
  31. Wydawanie kart kwalifikacji kierowcy.
  32. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu przekroczenia prędkości.
  33. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na wniosek Ośrodków Pomocy Społecznej.
  34. Wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów silnikowych.
  35. Wydawanie uprawnień po okresie ich zatrzymania.
  36. Wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym oraz o zatrzymaniu prawa jazdy.
  37. Informowanie o obowiązku wykonania badań lekarskich osób kierujących pojazdem
   w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
  38. Informowanie o obowiązku wykonania badań psychologicznych osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osób, które przekroczyły limit punktów karnych.
  39. Informowanie o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
  40. Kierowanie osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
  41. Przyjmowanie zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
  42. Udzielanie informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców w związku z wnioskami
   o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
  43. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
  44. Generowanie i wydawanie profili dla kandydatów na kierowców.
  45. Generowanie i wydawanie profili kierowców zawodowych.
  46. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.
  47. Wymiana kart motorowerowych.
  48. Przyjmowanie oraz wysyłanie akt kierowców.
  49. Przesyłanie zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dot. wyprodukowania praw jazdy oraz dokumentów komunikacyjnych (m. in.: dowodów rejestracyjnych) oraz przyjmowanie wyprodukowanych już dokumentów i dokonanie czynności związanych z ich przyjęciem zarówno fizycznym jak i elektronicznym.
  50. Wysyłanie powiadomień z informacją, iż dostarczone zostały przez Polską Wytwórnię  Papierów Wartościowych do Wydziału Komunikacji zamówione dokumenty rejestracyjne.
  51. Przesyłanie comiesięcznych raportów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących opłaty ewidencyjnej.
  52. Ewidencjonowanie przesyłek listowych skierowanych do wydziału.
  53. Ewidencjonowanie osób poszukiwanych i przekazywanie posiadanych o nich informacji do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  54. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem w druki wykorzystywane
   w pracy wydziału.
  55. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przekazaniem dokumentów do archiwum.
  56. Przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji, raportów i sprawozdań.
  57. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Wydział Komunikacji realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych.
 3. Referat Rejestracji Pojazdów.
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. ewidencji pojazdów.
 4. Referat Praw Jazdy.
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. ewidencji kierowców.

 

{"register":{"columns":[]}}