W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

Naczelnik Wydziału –  Mariusz Łata
pokój 202, tel. (41) 247-62-94

Zastępca Naczelnika Wydziału- Antoni Maciejko

pokój 216, tel. (41) 247-63-52

Referat Edukacji
pokój 203 – Sekretariat Wydziału
tel. (41) 247-52-15
Aneta Kwiecień
Agata Klusek

pokój 217
tel. (41) 247-68-98
Monika Dobrowolska

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
e-mail: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu

pokój 201
tel. (41) 247-61-30
Edyta Góra
Katarzyna Kowalska

 

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

  1. Prowadzenie wszelkich spraw z zakresu edukacji; w szczególności zadań związanych
   z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją lub wygaszaniem publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek zapewniających opiekę
   i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo – wychowawczych, szkół sportowych i poradni psychologiczno – pedagogicznych.
  2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach wymienionych
   w pkt. 1.
  3. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.
  4. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych
   i administracyjnych.
  5. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
   i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.
  6. Podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe
   i organizacyjne prowadzonych przez powiat szkół i placówek.
  7. Przygotowywanie i prowadzenie procedury konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki).
  8. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla dyrektorów szkół
   i placówek.
  9. Współpraca z kuratorem oświaty w zakresie spraw wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  10. Współpraca z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie organizacji matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  11. Weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz ich zmian.
  12. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych ws. nadania uprawnień szkoły publicznej.
  13. Gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie w formie elektronicznej danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz koordynowanie działań związanych z prowadzeniem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w formie elektronicznej.
  14. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących edukacji.
  15. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty dotyczących edukacji, kultury, sportu i turystyki.
  16. Współpraca z komisjami problemowymi Rady Powiatu.
  17. Prowadzenie polityki informacyjnej w stosunku do Rady i Zarządu Powiatu oraz dyrektorów placówek o zamierzeniach i działaniach w zakresie swoich kompetencji.
  18. Przygotowywanie projektów budżetów szkół i placówek oraz nadzór nad ich realizacją. Współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach podziału i przekazywania środków finansowych w ramach subwencji i dotacji dla szkół i placówek.
  19. Kontrola gospodarności i oszczędności wydatkowanych środków budżetowych przez dyrektorów i księgowych placówek.
  20. Przygotowywanie projektów planów, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie organu prowadzącego.
  21. Podział dotacji przekazywanej niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
   i nadzór nad ich wykorzystaniem.
  22. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
  23. Współpraca z dyrektorami szkół i nauczycielami w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
  24. Realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.
  25. Koordynacja działań w zakresie prowadzonej polityki kadrowej przez dyrektorów szkół
   i placówek.
  26. Opiniowanie w zakresie określania zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  27. Wdrażanie nowych kierunków i specjalności kształcenia.
  28. Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
  29. Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej.
  30. Koordynacja działań prowadzonych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli.
  31. Prowadzenie działań związanych z przyznawaniem nagrody Starosty dla dyrektorów
   i nauczycieli, stypendiów starosty dla uczniów i studentów oraz organizacja związanych
   z edukacją imprez okolicznościowych.
  32. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez szkoły projektów unijnych POKL, programów Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci i innych.
  33. Koordynowanie działań szkół w zakresie uczniowskich praktyk zagranicznych oraz szkolnych programów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  34. Współpraca i wymiana informacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w tym zawiadamianie o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
  35. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów.
  36. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
  37. Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
  38. Opracowywanie i nadzór nad realizacją powiatowego programu opieki nad zabytkami.
  39. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
  40. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
  41. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeum.
  42. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej.
  43. Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
  44. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
  45. Współdziałanie w organizacji obchodów świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
  46. Współpraca z powiatowymi strukturami Szkolnego Związku Sportowego w zakresie realizacji powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
  47. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji szkolenia sportowego w szkołach mistrzostwa sportowego, organizacji zawodów
   i imprez sportowych.
  48. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  2. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
  3. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  4. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.
  1. Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących ochrony, promocji zdrowia i profilaktyki,
   w tym związanych z: działaniem placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu, tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i prowadzeniem powiatowych – samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym,
   a także w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej.
  2. Monitorowanie i rozwój działalności podmiotów udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  3. Tworzenie i aktualizacja bazy danych podmiotów leczniczych udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
   z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządu terytorialnego.
  5. Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o planowanych i realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
  6. Prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej przeciwdziałającej narkomanii, nikotynizmowi i innym patologiom społecznym.
  7. Ustalanie godzin pracy aptek na terenie powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta oraz samorządu aptekarskiego.
  8. Przygotowywanie i aktualizacja danych do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  9. Współpraca z Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie zabezpieczenia stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
  10. Przygotowywanie i aktualizowanie danych niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.
  11. Współpraca ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu, finansowanych ze środków publicznych.
  12. Prowadzenie spraw dotyczących działalności Rady Społecznej jako organu inicjującego
   i opiniodawczego podmiotu tworzącego ZOZ oraz monitorowanie jej bieżącej działalności w zakresie współpracy z podmiotem tworzącym i zakładem opieki zdrowotnej, m.in. również poprzez bezpośredni udział w posiedzeniach Rady.
  13. Podejmowanie działań mających wpływ na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie powiatu.
  14. Współpraca z organami samorządowymi województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
  15. Organizowanie konferencji i szkoleń dla kadry medycznej.
  16. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących działalności leczniczej.
  17. Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w sprawach dotyczących działalności placówek służby zdrowia.
  18. Udzielanie repatriantom pomocy dotyczącej aktywizacji zawodowej.
  19. Świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
   w drodze wyjątku emerytur i rent.
  20. Przyznawanie w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem bądź adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium RP.
  21. Wypłacanie kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę.
  22. Realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.
  23. Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie
   w tym zakresie stosownych inicjatyw.
  24. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń określonych w ustawie
   o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  25. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru.
  26. Współpraca z policją oraz innymi służbami.
  27. Koordynacja spraw dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domów Pomocy Społecznej.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych.
 3. Referat Edukacji:
  1. Kierownik Referatu.
  2. Stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu.

4.   Referat Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Kierownik Referatu.
 2. Stanowisko ds. zdrowia i spraw społecznych.
{"register":{"columns":[]}}