W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

„Końskie zdrowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim"

Logotypy projektowe

Nazwa programu/działania

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Charakterystyka

Cel główny projektu:

Zwiększenie usług społecznych w szczególności ochrony zdrowia, usług opiekuńczych oraz usług publicznych poprzez wdrażanie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie zwalczania COVID-19.

W realizacji projektu uczestniczyć będzie 23 podmiotów z terenu powiatu koneckiego, osiem gmin powiatu koneckiego piętnaście jednostek powiatowych (Starostwo Powiatowe, ZOZ, Policja, Straż Pożarna, 7 szkół i 2 placówki oświatowe, PCPR, PUP). Zaplanowane zadania w projekcie obejmują wsparcie pracowników administracji gminnej w tym osób zaangażowanych w świadczenie usług zdrowotnych i społecznych, pracowników administracji powiatowej, w tym jednostek organizacyjnych powiatu, personelu medycznego szczególnie z obszaru tzw. wysokiego ryzyka i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy narażeni są na skutki rozprzestrzeniania się epidemii. Zaopatrzenie w materiały ochrony osobistej, czy też wyposażenie stanowisk pracy, przyczynią się do zmniejszenia transmisji SARS-CoV-2, ograniczenia występowania ognisk epidemicznych COVID -19 na obszarze powiatu koneckiego, ograniczenia absencji chorobowej w przypadku zakażeń i/lub kwarantanny personelu medycznego, co przyczyni się do realizacji procedur medycznych i nie ograniczy dostępu do świadczeń medycznych, opiekuńczych i ochronnych mieszkańców powiatu. Wpłynie to bezpośrednio na jakość świadczenia usług społecznych. Podjęte działania zapobiegawcze przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Zagrożenie koronawirusem jest takie samo dla kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu
 • Wartość projektu ogółem: 2 639 813,72 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 2 243 841,64 zł
 • Wkład własny powiatu: 395 972,08 zł 
Jednostka realizująca

Powiat Konecki (Starostwo Powiatowe w Końskich)

Okres realizacji

01.02.2020 - 30.06.2021

 

„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"

Nazwa programu/działania

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa", Osi 7 „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Charakterystyka

Cel projektu:
uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym

W ramach projektu zaplanowano:

 • Rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług (33 usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4 i 9 usług o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja), 3 podmioty udostępnią on-line informacje sektora publicznego (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 • Digitalizację i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych (3 734 383 szt. dokumentów) celem ich udostępniania dla procesów e-usług, udostępnionych zostanie 2 388 200 szt. dokumentów (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 • Modernizację bazy EGIB (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki) oraz założenie bazy danych GESUT i BDOT500 (Powiat Starachowicki);
 • Modernizację IT (Powiat Konecki);
 • Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług (Powiat Konecki);
 • Promocję projektu i zarządzanie projektem przez Inżyniera projektu (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki)oraz nadzór inwestorski (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki).
Wartość projektu
 • Wartość projektu ogółem: 6 833 273,00 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich ogółem: 5 808 282,05 zł (w tym Powiat Konecki: wartość projektu: 2 307 400,00 zł wkład Funduszy Europejskich: 1 961 290,00 zł)
Jednostka realizująca

Powiat Konecki (Starostwo Powiatowe w Końskich) w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim (Lider) i Powiatem Starachowickim

Okres realizacji

09.01.2019 - 15.12.2023

 

„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich"

Nazwa programu/działania

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"  Osi 3 „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Charakterystyka

Termomodernizacja zespołu trzech budynków DPS w Końskich "Cichy Zakątek"                                  

Zakres zaplanowanych prac:

 1. budynek główny DPS:
  Docieplenie ścian od zewnątrz (styropian, wełna, styrodur), Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, Montaż instalacji fotowoltaiki, Wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym), Montażu armatury wodooszczędnej, Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,                  
 2. budynek Pralni:
  Wymiana źródeł światła wraz z wymianą instalacji elektrycznej, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, Montaż instalacji fotowoltaiki, Wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (piece zasilane paliwem gazowym), Montażu armatury wodooszczędnej, Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,                     
 3. budynek Oddzialu II:  
  Docieplenie połaci dachu od wewnątrz (częściowe), Docieplenie ścian od zewnątrz, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, Montaż instalacji fotowoltaiki, Wymiana źródła ciepła i montażu instalacji c.w.u (podgrzewacze elektryczne), Montażu armatury wodooszczędnej, Ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej strych od pomieszczeń, Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (częściowe),

wnioskowane dofinansowanie projektu - 3 233 362,60zł

Wartość projektu

6 148 000,00 zł

Jednostka realizująca

Powiat Konecki

Okres realizacji

16.05.2019 - 20.11.2019

 

Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat”  

 

Logotypy projektowe

Nazwa programu/działania

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

Charakterystyka

Celem projektu jest zwiększenie zdolności powiatu koneckiego do realizacji usług publicznych i pracy zdalnej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu zaplanowano:

 • wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, audytu zgodnego ze standardami Krajowych Ram Interoperacyjności i przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

 • modernizację zasobów sprzętowych w serwerowni poprzez zakup wysokowydajnego serwera z oprogramowaniem;

 • wymianę przełącznika obsługującego węzeł główny sieci światłowodowej.

Wartość projektu
 • Wartość projektu

  Wartość projektu ogółem: 237 216,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 237 216,00 zł

Jednostka realizująca

Powiat Konecki (Starostwo Powiatowe w Końskich)

Okres realizacji

11.10.2022 - 11.10.2023

 

{"register":{"columns":[]}}