W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sygnaliści

Kto może zgłosić naruszenie prawa?

Każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
Tyczy się to:

 1. pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 2. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 3. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 4. przedsiębiorcy,
 5. akcjonariusza lub wspólnika,
 6. członka organu osoby prawnej,
 7. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 8. stażysty,
 9. wolontariusza.
Co może być przedmiotem zgłoszenia?

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności: 

 1. naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Urzędu; 
 2. naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej; 
 3. naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych; 
 4. naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska; 
 5. działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,;
 6. naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych; 
 7. działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 6.
W jaki sposób można zgłosić naruszenie prawa?

Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Starostwie, w szczególności: 

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@konecki.powiat.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie; 
 2. w formie listownej na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”;
 3. z wykorzystaniem wewnętrznej sieci intranet poprzez dedykowane oprogramowanie. 
Jakie zgłoszenia są rozpatrywane?

Rozpatrywane są zgłoszenia jawne oraz poufne natomiast zgłoszenia anonimowe nie są brane pod uwagę pod względem rozpatrywania danej sprawy.

Jaka ochrona przysługuje osobom dokonującym  zgłoszeń (tzw. sygnalistom)?

Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników. Pracodawca, w szczególności: 

 1. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 2. doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia; 
 3. zobowiązuje osobę kierującą komórką kadrową do stałego  monitorowania sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest poinformować osobę wykonującą w Starostwie czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, celem zatrzymania tych działań. 

 

Materiały

Karta zgłoszenia naruszenia
Karta​_zgłoszenia​_naruszenia.pdf 0.66MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2021 08:17 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sygnaliści 3.0 27.10.2023 12:46 administrator gov.pl
Sygnaliści 2.0 16.12.2021 08:10 rlachowski
Sygnaliści 1.0 10.12.2021 08:17 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}