W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Złóż wniosek o dotację na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Materiały

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
ogłoszenie​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_członków​_komisji​_konkursowej.pdf 0.42MB
Formularz zgłoszeniowy na członków komisji konkursowej
Formularz​_zgłoszeniowy​_na​_członków​_komisji​_konkursowej.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.06.2024 14:01 pgoraj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Centkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 1.0 05.06.2024 14:01 pgoraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2024r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"

Ogłoszenie o konkursie

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 2.20MB
Załącznik nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik​_nr​_1​_wzór​_oferty.pdf 1.79MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.05.2024 13:21 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2024r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" 1.0 23.05.2024 13:21 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024r.

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 571), które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 • Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2024 wynosi: 64 023,96 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 3 166,02 zł na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2023 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057 ze zm.),

 

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:
​​​​

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
 2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

W przypadku gdy:

1.  Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

2.  Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,

3.  Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

III. Zadania komisji konkursowej:

Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
 2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.” w terminie do dnia 7 listopada 2023 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/zloz-wniosek-o-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego, i na stronie: https://www.konecki.powiat.pl/index.php/51-starostwo/informator-publiczny/1867-komunikaty-2018

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 196/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2024 roku zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego organizacji pozarządowej.

RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.
​​​​​​

 

Materiały

Uchwała Nr 178/2023 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19 października 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024r."
Uchwała​_Nr​_178​_w​_sprawie​_ogłoszenia​_konkursu​_NPP​_na​_2024​_r.pdf 0.44MB
Załącznik do uchwały - ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich
Ogłoszenie​_zał​_do​_uchwały​_178.pdf 6.37MB
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego.pdf 0.28MB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego.pdf 0.20MB
Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Koneckiego z dnia 23 października 2023r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024r.
Zarządzenie​_Nr​_37.pdf 0.37MB
Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie o naborze kandydatów
Ogłoszenie​_Naboru​_na​_Członka​_do​_Komisji​_Konkursowej​_NPP​_2024.pdf 0.50MB
Formularz zgłoszenia kandydata
Formularz​_zgloszeniowy.pdf 0.16MB
Uchwała Nr 196/2023 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024r."
Uchwała​_ZP​_196​_2023.pdf 0.41MB
Uchwała Nr 210/2023 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2024 r.”
Uchwała​_Nr​_20​_NPP.pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.10.2023 10:46 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024r. 4.0 08.01.2024 10:27 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024r. 3.0 27.11.2023 12:19 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024r. 2.0 23.10.2023 13:43 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024r. 1.0 23.10.2023 10:46 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"

Ogłoszenie o konkursie

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 1.33MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
OFERTA​_REALIZACJI​_ZADANIA​_PUBLICZNEGO.docx 0.05MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.18MB

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Materiały

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_-​_nabór​_kandydatów​_na​_członków​_komisji​_konkursowej​_2023.pdf 0.37MB
Formularz zgłoszenia
Formularz​_zgłoszenia.doc 0.05MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_.pdf 0.18MB
Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Informacja​_o​_wynikach​_naboru​_kandydatów​_na​_członków​_konisji​_konkursowej.pdf 0.24MB

Wybór oferty i udzielenie dotacji

Materiały

Uchwała Nr 98/2023 Zarządu Powiatu w Końskich dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej
Uchwała​_ZP​_98​_2023.pdf 0.68MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2023 12:13 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 5.0 15.06.2023 12:02 jpiszcz
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 4.0 31.05.2023 11:09 jpiszcz
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 3.0 11.05.2023 10:08 jpiszcz
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 2.0 10.05.2023 12:37 jpiszcz
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 1.0 10.05.2023 12:13 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023 r.”.

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 • Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2023 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 zł na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr 1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2022 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057 ze zm.),

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu:

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

Starosta Konecki OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
 2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

W przypadku gdy:

1.  Żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

2.  Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,

3.  Powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

III. Zadania komisji konkursowej:

Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
 2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023 r.” w terminie do dnia 10 listopada 2022 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/zloz-wniosek-o-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego, i na stronie: https://www.konecki.powiat.pl/index.php/51-starostwo/informator-publiczny/1867-komunikaty-2018

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023 r.”

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 152/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2023 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

 

Materiały

Uchwała Nr 136/2022 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 21 października 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023r."
Uchwała​_Nr​_136.pdf 0.41MB
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich
Ogłoszenie​_Konkursowe​_NPP,​_NPO​_na​_2023.pdf 6.73MB
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego.pdf 0.28MB
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego.pdf 0.20MB
Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Koneckiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023r.
Zarządzenie​_Nr​_27.pdf 0.38MB
Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie o naborze kandydatów
Ogłoszenie.pdf 0.50MB
Formularz zgłoszenia
Formularz​_zgłoszenia.pdf 0.72MB
Uchwała Nr 152/2022 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2023r."
Uchwała​_ZP​_152​_2022.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.10.2022 12:12 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 4.0 30.11.2022 12:37 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 3.0 30.11.2022 12:21 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 2.0 26.10.2022 14:07 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. 1.0 24.10.2022 12:12 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

Ogłoszenie o konkursie

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 1.23MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
OFERTA​_REALIZACJI​_ZADANIA​_PUBLICZNEGO​_2022.docx 0.05MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.18MB

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Materiały

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_nabór​_kandydatów​_2022.pdf 0.35MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_26.04.2022.pdf 0.18MB
Formularz zgłoszenia
Formularz​_zgłoszenia.doc 0.05MB
Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Zakończenie​_i​_wyniki​_naborun​_kandydatów​_na​_członków​_komisji​_konkursowej.pdf 0.19MB

Wybór oferty i udzielenie dotacji

Materiały

Uchwała Nr 65/2022 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nazwa zadania: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.
Uchwała​_ZP​_65​_2022.pdf 0.68MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.04.2022 11:48 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 4.0 15.06.2022 10:31 jpiszcz
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 3.0 17.05.2022 13:26 jpiszcz
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 2.0 26.04.2022 12:53 jpiszcz
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 1.0 20.04.2022 11:48 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Starosta Konecki

OGŁASZA

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  1. Starosta Konecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację ww. zadania publicznego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji tylko jednego kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert.
 2. Nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 3. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 4. Mają doświadczenie w zakresie realizacji zadania publicznego, objętego przedmiotem prac komisji konkursowej.

W przypadku gdy:

 1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
 3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

III. Zadania komisji konkursowej:

Przedmiotem prac komisji konkursowej jest: ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem określonych w treści ogłoszonego konkursu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji.

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu oraz kompetencje zgłoszonego kandydata.
 2. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Końskich powoła imienny skład komisji konkursowej.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać (osobiście lub listownie) w siedzibie Urzędu  w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie z dopiskiem na kopercie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.” w terminie do dnia 10 listopada 2021 r., do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/zloz-wniosek-o-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego, i na stronie: https://www.konecki.powiat.pl/index.php/51-starostwo/informator-publiczny/1867-komunikaty-2018

Materiały

Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Koneckiego z dnia 21 października 2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022r.
Zarządzenie​_Starosty​_Nr​_43.pdf 0.37MB
Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie o naborze kandydatów
Ogłoszenie​_o​_naborze​_do​_Komisji.pdf 0.49MB
Formularz zgłoszenia
Formularz​_zgłoszenia.pdf 0.80MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.10.2021 11:59 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec - Starosta Konecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r. 1.0 22.10.2021 11:59 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2022r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022r.

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022 r.”.

 

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. RODZAJ ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 1. Stąporków - w siedzibie urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 zł na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057 ze zm.),

Tekst ogłoszenia wraz ze wzorem formularza w załączeniu.

Rozstrzygnięcie konkursu

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 110/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2022 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

 

Materiały

Uchwała Nr 97/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 21 października 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022r.
Uchwała​_Nr​_97.pdf 0.42MB
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Końskich
Ogłoszenie​_dotyczące​_realizacji​_zadania​_na​_prowdzenie​_punktu​_NPP​_i​_NPO.pdf 3.17MB
Oświadczenie oferenta - załączniki do ogłoszenia nr 1 - 4
Załączniki​_do​_ogłoszenia.pdf 0.86MB
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta​_realizacji​_zadania​_publicznego.pdf 0.28MB
Sprawozdanie z wykonanie zadania publicznego
Sprawozdanie​_z​_wykonania​_zadania​_publicznego.pdf 0.20MB
Uchwała Nr 110/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2022r."
Uchwała​_ZP​_110​_2021.pdf 0.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.10.2021 10:47 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wiesław Skowron, Grzegorz Piec
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2022r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022r. 3.0 26.11.2021 13:24 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2022r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022r. 2.0 26.11.2021 13:19 jpiszcz
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2022r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022r. 1.0 22.10.2021 10:47 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania w 2021r. w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021r.

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.),

Zarząd Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 r.”.        

Uprawnione do składania ofert na realizację ww. zadania są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanych w miejscowościach:

 • Stąporków - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • Fałków - w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, lokal 19 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację prowadzenia jednego punktu w roku 2021 wynosi: 60 060,00 zł. Na zadania z zakresu edukacji prawnej 2970 na jeden punkt.

Oferty można składać osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu - pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2020 r., do godz. 15.30.

Oferty należy składać na formularzu  wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057),

Rozstrzygniecie konkursu

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 157/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania  publicznego w 2021 roku w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

RODZAJ  ZADANIA:

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków oraz powierzenie prowadzenia punktu gdzie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie, ul Zamkowa 1A, 26-260 Fałków lokal 19.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo  treść ww. Uchwały wraz z wynikami przedmiotowego konkursu.

 

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie​_Zarządu​_Powiatu​_w​_Końskich.pdf 5.73MB
Załączniki do ogłoszenia - oświadczenia oferenta
Załączniki​_do​_Ogłoszenia.pdf 0.88MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzor​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego​_30102020.pdf 0.26MB
Uchwała Nr 131/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 23 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021r.
Uchwała​_ZP​_131​_z​_dnia​_23​_października.pdf 0.45MB
Uchwała Nr 157/2020 Zarządu Powiatu w Końskich w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu koneckiego w 2021 roku
Uchwała​_ZP​_157​_2020.pdf 0.87MB
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U.2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Zarządu Powiatu w Końskich

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

NAZWA I RODZAJ ZADANIA: Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania: Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • kolonie, obozy, biwaki.

Wsparciu nie będą podlegały obozy wędrowne, obozy sportowe realizowane w ramach szkoleń sportowych, spływy kajakowe i inne formy nie wymienione w pkt. 1.

Priorytetowo traktowane będą formy wypoczynku:

 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (do ukończenia 24 roku życia),
 • dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
 • dla dzieci i młodzieży będących sierotami, wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2021 ROKU: 20 000,00 zł.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich  (pokój nr  1) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu). Na kopercie należy umieścić pełną nazwę podmiotu i jego adres (opatrzyć pieczęcią) z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.: „.........” (podać rodzaj zadania wskazany w ogłoszeniu).

 

Materiały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_o​_konkursie​_kultura​_fizyczna​_2021.pdf 2.09MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzor​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego​_2021.pdf 0.26MB
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

 

 

Materiały

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie​_nabór​_kandydatów.pdf 0.86MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.18MB
Formularz zgłoszenia
Formularz​_zgłoszenia.doc 0.05MB
Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Informacja​_o​_wynikach​_naboru​_kandydatów​_na​_członków​_komisji​_konkursowej.pdf 0.18MB
Rozstrzygnięcie konkursu

ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH

Uchwałą Nr 60/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonał wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania:

Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim: organizacja letniego wypoczynku.

Rodzaj zadania:

Organizowanie różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu koneckiego w okresie ferii letnich.

 Wobec powyższego, niniejszą uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Koneckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Pełna treść uchwały:

 

Materiały

Uchwała Nr 60/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Uchwała​_ZP​_60​_2021.pdf 0.37MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.05.2021 13:59 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Piec, Wiesław Skowron
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 5.0 01.07.2021 13:17 jpiszcz
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 4.0 01.07.2021 13:16 jpiszcz
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 3.0 22.06.2021 13:43 jpiszcz
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 2.0 11.06.2021 10:32 jpiszcz
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 1.0 31.05.2021 13:59 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}