W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
informacja publiczna

Uzyskaj informację publiczną

Dowiedz się jak uzyskać informację publiczną.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Starostwa Powiatowego w Końskich w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na naszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (wejdź w ikonę 'bip' w górnym prawym rogu ekranu) oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej – dane.gov.pl, są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres: starostwo@konecki.powiat.pl
2) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
3) pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Starostwo Powiatowe może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Od decyzji Starosty Koneckiego o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Starostę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Koneckiego, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Materiały

Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej
Wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej​_03062024.pdf 0.38MB
Zarządzenie Starosty Koneckiego Nr 25/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz ich wysokości z tytułu poniesionych przez Starostwo Powiatowe kosztów udostępnienia informacji publicznej
zarządzenie​_nr​_25-2010.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}