W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
pytania i odpowiedzi

Złóż petycję

Co to jest petycja

Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Petycję możesz złożyć sam, może ją w twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Petycję może też złożyć w grupa podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli ciebie/was.
 • podmiotu trzeciego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej), za zgodą tego podmiotu.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nie można złożyć petycji w formie ustnej do protokołu.

Jakie informacje powinna zawierać petycja

Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie organu, do którego składasz petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis.

Jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku należy wskazać adres poczty elektronicznej. Możesz ją także podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres do korespondencji
 • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję.

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj, by zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składasz petycję
 • zgodę podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę dołącz do petycji. W przypadku wątpliwości co do istnienia bądź zakresu zgody zwrócimy się do podmiotu,  w imieniu którego składasz petycję o jej potwierdzenie w terminie 14 dni. W przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody winno nastąpić w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Końskich twoich danych osobowych lub danych osobowych podmiotu w imieniu którego składasz petycje.

Jeśli petycja złożona w swoim imieniu nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego z w/w grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z w/w grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja:

 • nie będzie spełniać wymogów co formy jej złożenia,
 • nie będzie zawierać oznaczenia podmiotu, do którego jest składana,
 • nie będzie z niej wynikać czego dotyczy, 
 • imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycję składamy - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,

to w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji zwrócimy się do ciebie  o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści petycji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków lub nie złożyć wyjaśnień co do treści petycji w w/w terminie pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia jej o podpis. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpatrzenia. 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie forma (np. tytuł) tego żądania.

Przepisy nie przewidują możliwości złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy twoją petycję.

Petycję możesz:

 • przesłać emailem na adres starostwo@konecki.powiat.pl
 • przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - /kiwoa2294x/SkrytkaESP
 • przesłać listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

Petycji nie przyjmujemy telefonicznie.

Jak rozpatrujemy petycje

Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Starostwa. Poinformujemy cię o tym, jak załatwiliśmy twoją sprawę wraz z uzasadnieniem.

Jeśli twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją zakresie naszej właściwości i przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów, o czym cię poinformujemy.

Jeśli twoja petycja nie dotyczy zadań Powiatu, przekażemy ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia i zawiadomimy cię o tym.

Skan twojej petycji zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz — jeśli wyrazisz na to zgodę w treści petycji — twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu, w interesie którego składasz petycję.

Petycje wielokrotne

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Wtedy na stronie BIP Starostwa ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną:

 • nie spełnia wymogów co do formy jej złożenia, 
 • nie zawiera oznaczenia adresata petycji, 
 • wskazania przedmiotu petycji,
 • nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycję składamy - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby 
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,

ogłosimy na naszej stronie internetowej wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, pozostawimy petycję bez rozpatrzenia. Na naszej stronie internetowej ogłosimy też sposób załatwienia petycji wielokrotnej.

Jeżeli ponowisz swoją petycję, która została już przez nas rozpatrzona i jednocześnie nie wskażesz żadnych nowych faktów lub dowodów, możemy pozostawić ją bez rozpatrzenia. Wówczas poinformujemy cię o tym i o poprzednim sposobie załatwienia petycji.

{"register":{"columns":[]}}