W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich

Starostwo Powiatowe w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Końskich,
 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • filmy nie posiadają audio deskrypcji.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 14.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Paweł Goraj – Koordynator ds. Dostępności - Administrator strony

e-mail: pawel.goraj@konecki.powiat.pl

Telefon: 41 260 4717

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Stanisława Staszica oznaczone literami A, B i C oraz wejście D z windą z tyłu budynku od ulicy Ceramicznej, za obecnym Urzędem Pracy.

Do wejść i drzwi głównych prowadzą chodniki z kostki. Teren jest płaski. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Przy schodach do wejścia B i C znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A, gdzie znajduje się punkt obsługi klienta i biuro podawcze.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Wejście B, to poczekalnia do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dla osób na wózkach dostępne są: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Winda do budynku znajduje się z tyłu budynku, od parkingu – brama A - za Powiatowym Urzędem Pracy (poniżej mapka lokalizacyjna).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windzie po lewej stronie. Dodatkowo wejście do budynku B, podjazdem na wprost oraz wejście z podjazdem wejście C, po lewej stronie od wejścia.

Przed budynkiem od ulicy Stanisława Staszica wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast od strony windy – Brama A - 2 miejsca wyznaczone.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Końskich nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku oznaczeniami w alfabecie brajla oznakowana jest winda i jej guziki, dodatkowo winda posiada syntezator mowy, informujący o wysokości piętra. W budynku częściowo zamontowano oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na korytarzach po lewej stronie, umieszczone są krzesła – dla osób oczekujących na złożenie dokumentów poszczególnych Wydziałów.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

Spis telefonów do Wydziałów Urzędu - Starostwo Powiatowe w Końskich

 • Sekretariat tel. 41 260 47 00; fax: 41 372 83 20
 • Biuro Obsługi Klienta tel. 41 260 48 35
 • Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu tel. 41 260 47 59
 • Wydział Budżetu i Finansów tel. 41 260 47 05
 • Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu tel. 41 260 47 79
 • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tel. 41 260 47 92
 • Wydział Komunikacji i Transportu tel. 41 260 48 10
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 41 260 47 42
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 41 260 47 56
 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej tel. 41 260 47 86
 • Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – PFRON tel. 41 260 47 19
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego tel. 41 260 47 85
 • Wydział Promocji i Kultury tel. 41 260 47 27
 • Biuro Rady Powiatu tel. 41 260 47 81
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 41 260 47 80
 • Geolog Powiatowy tel. 41 260 47 82
 • Specjalista ds. BHP tel. 41 260 47 20
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością tel. 41 260 47 99
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 41 260 49 68
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 41 372 84 07
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 41 260 49 71; fax:41 372 57 60
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy tel. 41 372 90 50

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Końskich
Plan​_dzialania​_2021​_2025.pdf 1.05MB
{"register":{"columns":[]}}