W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestracja Pojazdów

1. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • Stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w przypadku: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju ,,samochodowy inny" lub stosowne oświadczenie salonu sprzedaży,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny. W celu wymiany właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • dowód osobisty,
 • polisa ubezpieczenia OC (do wglądu).

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (pokój 10), kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 209) lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  sala parter, tel. 085-740-39-01

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
2. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą / w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Efta /,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą, lub inny dokument wydany przez organ właściwy dla rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu / w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - Efta /,
 • dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku o rejestrację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

W wypadku pojazdów sprowadzonych z państw nie będących członkiem U E:

 • dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,

W wypadku pojazdów sprowadzonych z państw będących członkiem U E:

 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; lub w przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
 • W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 1 stycznia 2016 r.- dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wys. 500 zł z podaniem numeru VIN pojazdu na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny. W celu wymiany właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • dowód osobisty,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu)

CZASOWA REJESTRACJA WARUNKOWA

Czasowej rejestracji z urzędu można dokonać, pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów:

 • dowodu odprawy celnej przywozowej,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub potwierdzającego brak tego obowiązku.

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie o treści: „Oświadczam, że w okresie od rejestracji warunkowej do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu."

Stały dowód rejestracyjny wydawany jest po przedłożeniu przez stronę: brakującego dokumentu (odprawa celna/ dokument potwierdzający uiszczenie akcyzy), pozwolenia czasowego, karty pojazdu, dowodu tożsamości oraz ważnej polisy OC (do wglądu).

W przypadku, gdy strona nie doręczy brakującego (-ych) dokumentu (-ów) organ rejestrujący wzywa stronę do: zwrotu pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz do uzupełnienia brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania będzie skutkować zawiadomieniem właściwego organu  celnego.

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (pokój 10), kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 10) lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  Pokój sala parter, tel. 085-740-39-01

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U z 2015 r., poz. 140 z późn. zm.).

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 10) lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, sala parter , tel. 085-740-39-01.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
4. Rejestracja pojazdu zabytkowego

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego stosowne oświadczenie)
 • tablice rejestracyjne,
 • Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  sala parter, tel. 085-740-39-01. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
5. Rejestracja czasowa

Pozwolenie czasowe wydaje się na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego),
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana) – w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce,
 • tablice rejestracyjne – jeśli pojazd jest zarejestrowany w innym urzędzie,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),

W wypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą, lub inny dokument wydany przez organ właściwy dla rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
 • dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku o rejestrację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeśli pojazd został sprowadzony z państwa nie będącego członkiem UE lub zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej – w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
 • dokument potwierdzający opłatę akcyzy dla samochodu osobowego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego,
 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub kopia KRS), jeśli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe (jeżeli były wydane) należy zwrócić do Wydziału Komunikacji). 

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  sala parter, tel. 085-740-39-01 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Upoważnienie
upowaznienie.pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
6. Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • wyciąg zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów określającego termin następnego badania technicznego pojazdu – w wypadku utracenia dowodu lub upłynięcia terminu ważności zapisanego w nim ostatniego badania,
 • dowód rejestracyjny – w przypadku jego wymiany z powodu braku miejsca na wpisy przeglądów technicznych lub zniszczenia,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • stosowne oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – w przypadku utraty dowodu,
 • opłata komunikacyjna i ewidencyjna.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 481 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
7. Wtórnik lub wymiana tablic rej. z powodu utraty lub zniszczenia

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic rejestracyjnych – w wypadku ich kradzieży,
 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań określające okoliczności utraty tablic -  w wypadku ich zagubienia przez właściciela,
 • tablice rejestracyjne – w przypadku wymiany tablic z powodu ich zniszczenia,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Tabela opłat

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  sala parter, tel. 085-740-39-01.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 481 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 481 ze zm.).

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
8. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie 30 dni. 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazd,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • polisa ubezpieczenia OC (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
 • oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów – w wypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu,
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi – w wypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi,
 • dowód własności podwozia lub ramy – jeżeli zmiana wynika z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli zmiana wynika z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli zmiana wynika z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Tabela opłat

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, Pokój 115,117 (I piętro), tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 776 ze zm.)

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
9. Zmiana nazwiska lub nazwy właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie 30 dni. 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny. W celu wymiany właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • kartę pojazdu,
 • dowód osobisty,
 • polisa ubezpieczenia OC (do wglądu).

W przypadku zmiany w zakresie współwłaścicieli wpisanych w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „Adnotacje urzędowe”, nie wydaje się nowego dowodu rejestracyjnego, ale dokonuje się odpowiednio wykreślenia lub wpisu danych współwłaścicieli zgodnie z wnioskiem.

Opłata:

Tableta opłata

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku, lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
10. Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie 30 dni. 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny. W celu wymiany właściciel powinien przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe wydane przy rejestracji,
 • kartę pojazdu,
 • dowód osobisty,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu).

Opłata:

Tabela opłat związanych z rejestracją pojazdów

Opłatę komunikacyjną i ewidencyjną należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, kartą płatniczą bezpośrednio na okienku rejestracyjnym (prowizja  2zł)  lub na konto w: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Starostwo Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15 - 569 Białystok

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, Pokój sala parter, tel. 085-740-39-01 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
11. Dokonanie adnotacji o zasilaniu gazem w dowodzie rejestracyjnym

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • faktura lub rachunek za montaż instalacji przystosowującej do zasilania gazem,
 • polisa ubezpieczenia OC (do wglądu).

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Od dokonywanej adnotacji opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 209) lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji,  sala parter, tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1813 )

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
12. Dokonywanie adnotacji VAT w dowodzie rejestracyjnym

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu pojazdu, wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Od dokonywanej adnotacji opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku (pokój 209) lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 776 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.  U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
13. Dokonanie lub anulowanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym - karta informacyjna

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów (wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej) - w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji,
 • dowód rejestracyjny,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu).

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej. 

Opłata:

Od dokonywanej adnotacji opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. z 1997 r., Nr 134, poz. 893 ze zm.)

Materiały

Zawiadomienie
zawiadomienie​_nowe.doc 0.09MB
Zawiadomienie wersja PDF
zawiadomienie​_nowe.pdf 0.27MB
Upowaznienie
upowaznienie​_(1).pdf 0.02MB
Tabela opłat
tabela​_oplat​_2022.pdf 0.07MB
14. Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Niezbędne dokumenty:

 • Podanie
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania (np. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu);
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu).

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Przedstawienie pokwitowania na zatrzymany dokument nie jest wymagane w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego przez stację kontroli pojazdów w wyniku stwierdzenia niezgodności podczas badań technicznych pojazdu.

Opłata:

Za wydanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 r., poz. 23 ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 776 ze zm.)

Materiały

Wniosek
15​_odbior​_dowodu​_(1).doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_.pdf 0.02MB
15. Nadanie cechy identyfikacyjnej, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku:

 • pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM",
 • pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,
 • pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku pojazdu którego markę określa się jako "SAM" zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
 • dowód własności na określony zespół w przypadku pojazdu w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu w przypadku pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu z warunkami technicznymi w przypadku pojazdu zabytkowego,
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

 Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego potwierdzające brak lub zniszczenie tabliczki znamionowej zastępczej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-01,  tel. 085-740-39-27

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 776 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Materiały

Wniosek - NADANIE CECHY IDENTYFIKACYJNEJ I/LUB WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ
wniosek​_16.doc 0.08MB
Wniosek WYDANIE ZGODY NA WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ
tabliczka​_zanmionowa.doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(1).pdf 0.02MB
16. Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają pojazdy zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek 
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • polisa ubezpieczenia O C (do wglądu),

W wypadku przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu do wniosku należy dołączyć:

 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu może ulec skróceniu.

Opłata:

Czasowe wycofanie z ruchu na okres 2 miesięcy – 80 zł; opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc w sposób następujący:

 1. od 3 do 12 miesiąca – o 4 zł,
 2. od 13 do 24 miesiąca – 2 zł,
 3. od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział w Białymstoku:

44 1020 1332 0000 1102 0609 3282

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-27, tel. 085-740-39-01 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r., Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Materiały

Wniosek
WNIOSEK​_17.doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(1).pdf 0.02MB
17. Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek - Zawiadomienie o zbyciu
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 •   stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu (nie jest takim dokumentem pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis, a dopiero dokument potwierdzający przeniesienie własności przez komisanta na nowego właściciela).

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu wraz z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu (faktura, umowa sprzedaży) – można przesłać pocztą na adres:

Starostwo  Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok.

Opłata:

Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)

Materiały

wniosek​_o​_rejestracje​_2022
wniosek​_o​_rejestracje​_2022.doc 0.09MB
Wzór jak należy wypełnić dokument
wzor​_zawiadomienia​_o​_zbyciu​_pojazdu1.doc 0.09MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(2).pdf 0.02MB
18. Wyrejestrowanie pojazdu

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel składa stosowne oświadczenie. W przypadku wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku o wyrejestrowanie powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu:

przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.

kradzieży pojazdu, do wniosku należy dołączyć: 

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji (prokuratury lub sądu) potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód rejestracyjny
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą;
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoznaczny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu – 10 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto:

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, parter sala tel. 085-740-39-01

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2014 poz. 1727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U z 2015 r., poz. 140 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 476)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r., Nr 44, poz.419 )
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2013 r., poz. 392 , ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Oświadczenie
oswiadczenie​_dotyczace​_zbycia​_pojazdu​_za​_granice.doc 0.03MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(2).pdf 0.02MB
19. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego pojazdu

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku lub na konto:

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter,  tel. 085-740-39-01 , tel. 085-740-39-27

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity  Dz.U.2014 poz. 1522 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Materiały

Wniosek
wniosek​_20.doc 0.08MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_​_(1).pdf 0.02MB
20. Wniosek o zmianę decyzji o rejestracji pojazdu (Wykreślenie / dopisanie współwłaściciela)
21. Profesjonalna rejestracja pojazdów
22. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

 • Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
 • dowód tożsamości właściciela pojazdu,
 • stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł – w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa – na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien być wskazany w dokumencie pełnomocnictwa),
 • dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu (należy przedstawić wszystkie dokumenty przenoszące prawo własności, dokumentując tym samym ciągłość przeniesienia prawa własności)

W toku prowadzonego postępowania, celem ustalenia stanu faktycznego mogą być niezbędne inne dokumenty, niewymienione powyżej.

Podpisany przez właściciela (współwłaścicieli) formularz zawiadomienia o nabyciu  zarejestrowanego pojazdu wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu (faktury, umowy sprzedaży) – można przesłać pocztą na adres:

Starostwo  Powiatowe w Białymstoku, Wydział Komunikacji, ul. Borsucza 2 , 15-569 Białystok.

Opłata:

Za przyjęcie zawiadomienia o  nabyciu pojazdu opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową w przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy uiścić w kasie Starosta Powiatowego w Białymstoku lub na konto w:
BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Komunikacji, sala parter, tel. 085-740-39-01

UWAGA: Właściciele pojazdów sprowadzonych z zagranicy są zobowiązani do zarejestrowania pojazdu.

Materiały

Wniosek o rejestrację
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy.doc 0.09MB
Wniosek o rejestrację wersja PDF
wniosek​_o​_rejestracje​_2022​_nowy​_(002).pdf 0.29MB
Wzór jak wypełnić wniosek
wzor​_zawiadomienia​_o​_nabyciu​_pojazdu1.doc 0.09MB
Upoważnienie
upowaznienie​_1​_.pdf 0.02MB
23. Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie/rejestracja w celu wykonania badań technicznych
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - w Wydziale Komunikacji / rejestracja pojazdów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, ze:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-51

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

4) osobiście w siedzibie Administratora, pok. nr 122

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Starosta Powiatu Białostockiego

Administrator Danych

Materiały

Klauzula Informacyjna Wydział Komunikacji
Klauzula​_informacyjna​_Wydzial​_Komunikacji​_nowa.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}