W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planu

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1.       Zakres Świadczonej usługi

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

 • Wniosek (można skorzystać z załączonego wzoru);
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.

3.       Opłaty:

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta wynosi 17 zł. Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania zaświadczenia, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem pozostawieniem podania bez rozpoznania.

Nr konta do opłaty skarbowej: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 Santander Bank Polska S.A. Oddział Chodzież. W tytule przelewu proszę wpisać: „za zaświadczenie o zgodności, nr działki ewid……….”.

4.       Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 412 – Dawid Olejniczak.

tel. 067 28 27 171 wew. 415, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Według terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

7.       Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile - w przypadku odmowy wydania zaświadczenia.

8.       Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane;
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9.       Informacje dodatkowe:

 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty na konta Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

10.   Druki do pobrania:

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym mpzp lub w kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 1.       Zakres Świadczonej usługi

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

 • Wniosek (można skorzystać z załączonego wzoru);
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale.

3.       Opłaty:

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta wynosi 17 zł. Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania zaświadczenia, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem pozostawieniem podania bez rozpoznania.

Nr konta do opłaty skarbowej: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 Santander Bank Polska S.A. Oddział Chodzież. W tytule przelewu proszę wpisać: „za zaświadczenie, nr działki ewid……….”.

4.       Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 412 – Dawid Olejniczak.

tel. 067 28 27 171 wew. 415, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Według terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

7.       Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile - w przypadku odmowy wydania zaświadczenia.

8.       Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9.       Informacje dodatkowe:

 • O wydanie zaświadczenia może wystąpić każdy.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty na konta Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

10.   Druki do pobrania:

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1.       Zakres Świadczonej usługi

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

 • Wniosek (można skorzystać z załączonego wzoru);
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3.       Opłaty:

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta wynosi:

1. Od wypisu:

a)      do 5 stron 30,00 zł,

b)      powyżej 5 stron 50,00 zł.

2. Od wyrysu:

a)      za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą

stronie formatu A4 20,00 zł,

b)     nie więcej niż 200,00 zł.

Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania wypisu i wyrysu, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem pozostawieniem podania bez rozpoznania.

Nr konta do opłaty skarbowej: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 Santander Bank Polska S.A. Oddział Chodzież. W tytule przelewu proszę wpisać: „za wypis i wyrys, nr działki ewid……….”.

4.       Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 412 – Dawid Olejniczak.

tel. 067 28 27 171 wew. 415, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

7.       Tryb odwoławczy:

 • Brak.

8.       Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9.       Informacje dodatkowe:

 • O wydanie wypisu i wyrysu może wystąpić każdy.
 • Do wniosku można dołączyć mapę z oznaczeniem usytuowania terenu objętego wnioskiem.
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku (złożenia wniosku) jej zapłaty na konta Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

10.   Druki do pobrania:

{"register":{"columns":[]}}