W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Klauzula ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGAN WŁADZY PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży ul. I.J.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

 2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych objętych zadaniami organu wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw w celu :

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez

 • adres e-mail: iod@chodziez.pl
  lub
 • pod adresem: Krzysztof Ślósarski Urząd Miejski w Chodzieży ul. I.J.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
{"register":{"columns":[]}}