W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rozgraniczenie nieruchomości

1.       Zakres Świadczonej usługi
Postępowanie mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.
2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (załączniki ;
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.
3.       Opłaty:
Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości. Opłata ta wynosi 10 zł. Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania decyzji o rozgraniczeniu, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem zwrotu wniosku.
Nr konta do opłaty skarbowej: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 Santander Bank Polska S.A. Oddział Chodzież. W tytule przelewu proszę wpisać: „opłata skarbowa rozgraniczenie nazwisko”.
4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.
5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.
6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Według terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
7.       Tryb odwoławczy:
Jeżeli istnieją przesłanki do przeprowadzenia rozgraniczenia, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie;
W przypadku, gdy zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie, na postanowienie to służy zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie;
W przypadku, zawarcia ugody przez strony przed geodetą, organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, na które stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.
8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości;

  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

9.       Informacje dodatkowe:
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów;
Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez Burmistrza Miasta Chodzieży w toku postępowania rozgraniczeniowego;
Warunkiem upoważnienia przez Burmistrza Miasta Chodzieży jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane są strony, na wniosek, lub w interesie, których postępowanie to było prowadzone.
10.   Druki do pobrania:
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.

{"register":{"columns":[]}}